May 6, 2011
1507 Görüntüleme

Özel Servislerin Tescilli Markaları Kullanmaları Haklı Kullanım

Yazan
banner

Servis hizmeti veren bir işletme kendi işletme adını hakim unsur şekilde yazmak koşuluyla işyerinde belirtilen markalı araçlara hizmet verildiğini göstermek bakımından marka sahibinin iznine gerek olmadan Kanun Hükmünde Kararname’nin 12. maddesinde tarif edildiği koşullarda tescilli markayı tali unsur olarak kullanabilir(SMK m. 7/5 MarKHK m. 12)


556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ( Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ) kenar başlıklı 9.  maddesinde marka hakkının kapsamı, ( Marka tescilinden doğan hakların kapsamında istisna ) kenar başlıklı 12. maddesinde ise bu hakkın kapsamının istisnaları gösterilmiş olup, bu istisnalardan birisi de dürüst ve ticari ve sınai konularla ilgili olarak markanın 3.  kişilerce kullanılabilmesidir.

Her ne kadar Kanun Hükmünde Kararname’nin 12. maddesinin kaynağı olan AET ( Avrupa Ekonomik Topluluğu ) 89/104/AET sayılı yönergesinin tescilli markanın belirli koşullarda kullanımına imkan veren ( malın veya hizmetin öngörülen amacını ve özellikle teferruat veya yedek parça niteliğini belirlemek için gerekli olması halinde, markayı kullanması, ticaret ve sanayideki dürüst uygulamalara aykırı düşmedikçe, marka sahibi tarafından engellenemez ) şeklindeki bölümü Kanun Hükmünde Kararname’nin 12. maddesi metnine aynen alınmamış ise de, öğreti tarafından da kabul edildiği üzere ( Bkz.Prof.Dr.Ünal Tekinalp, Prof.Dr.Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul, 1998, Sh.633 vd. ) bu eksiklik bilinçli bir tavra dayalı olmayıp, hatalı bir iktibas ve tercümeye dayalı olduğu, gerek gerekçede alınmama olgusunu açıklayan bir ibarenin yer almaması ve gerekse de Kanun Hükmünde Kararname’de tescilli bir markanın maddede belirtilen şekilde her çeşit kullanımı istisna kapsamına alınırken marka olarak kullanımının ret edilmesinin Kanun Hükmünde Kararname’nin düzenleniş amacına uygun düşmeyeceği, amaca uygun yorumun da bu saptamayı doğruladığının kabulü gerekir. Açıklanan bu nedenlerle maddede sözü edilen şartlarda tescilli markanın 3. kişilerce marka sahibinin iznine gerek kalmadan marka olarak da kullanılabileceği menfaatler dengesinin de bunu gerektirdiği neticesine varılmıştır.

Bu genel açıklamalardan sonra dava konusu olaya dönüldüğünde, yukarıda yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere, davacı taraf arada herhangi bir akdi ilişki bulunmadığı halde davalının işyerinde kendi marka ve logosunu kullandığını ve bu eylemin haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek işbu davayı açmış, davalı taraf ise, işyerinin özel servis olduğunun açıkça anlaşıldığını ve belirtilen markalı araçların tamir ve bakımının yapıldığını göstermek amacıyla ve anılan Kanun Hükmünde Kararname’nin 12. maddesine uygun olarak marka ve logoya yer verildiğini savunmuştur. Şu halde uyuşmazlığın çözümü davalı kullanımının 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 12. maddesi kapsamında bir kullanım olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Kararlık gösteren Dairemiz’in emsal kararlarında kabul edildiği ( 2000/2039 Esas, 2000/3243 Karar, 20.04.2000 Tarih – 2001/11086 Esas, 2002/3591 Karar, 16.04.2002 Tarih ) üzere belirtilen şekilde servis hizmeti veren bir işletmenin kendi işletme adını hakim unsur şekilde yazmak koşuluyla işyerinde belirtilen markalı araçlara hizmet verildiğini göstermek bakımından marka sahibinin iznine gerek olmadan Kanun Hükmünde Kararname’nin 12. maddesinde tarif edildiği koşullarda tescilli markayı tali unsur olarak kullanabileceği, ancak dosya içeriği ve sunulan fotoğraf ve tanıtma vasıtalarının incelenmesinden davalının tali unsur olarak değil, hakim unsur teşkil edecek şekilde davacı marka ve logosunu kullandığı anlaşılmakla, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir.

Markaların Özel Yedek Parça Satıcıları veya Tamircileri Tarafından Web Sitesi Olarak Kullanılması

https://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/548/%C3%96zlem%20Yaman%20LLM.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=D%C3%BCr%C3%BCstl%C3%BCk%20ilkesi%2C%20bir%20kimseden%20haklar%C4%B1n,ola%C4%9Fan%20ak%C4%B1%C5%9F%C4%B1%20i%C3%A7inde%20kullan%C4%B1lmas%C4%B1%E2%80%9D%20d%C4%B1r.


marka haksız rekabet marka haksız rekabet Marka Hukuku Marka Hukuku  marka ihlai marka ihlai  marka tecavüzü marka tecavüzü  özel servis haksız rekabet özel servis haksız rekabet  özel servis marka tecavüzü özel servis marka tecavüzü  ticaret unvanı haksız rekabet ticaret unvanı haksız rekabet marka özel servis marka özel servis  patent özel servis patent özel servis  özel servis marka özel servis marka  özel servis patent özel servis patent özel servis patent avukat özel servis patent avukat  özel servis patent ankara avukat özel servis patent ankara avukat ankara marka avukat ankara marka avukat  yedek parça dava yedek parça dava yedek parça patent yedek parça patent  yedek parça marka yedek parça marka yedek parça haklı kullanım yedek parça haklı kullanım  özel servis haklı kullanım özel servis haklı kullanım marka haklı kullanım yedek parça marka haklı kullanım yedek parça marka tecavüzü özel servis marka tecavüzü özel servis  marka ihlali özel servis marka ihlali özel servis marka ankara dava marka ankara avukat patent ankara dava patent ankara avukat


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz