Kas 7, 2014
2184 Görüntüleme

Önceki Markanın Müktesep Hak Yaratmasında Kullanımın Önemi

Yazan
banner

Yargıtay 11. HD’nin E. 2010/610, K. 2011/8974 sayılı kararında bu husus aynen şu şekilde belirtilmektedir; mükerrer marka sahiplerinden birisinin yaptığı ve tescilli markasının serisi niteliğindeki yeni bir başvurunun 556 Sayılı K.H.K.deki tescil engellerinin varlığına rağmen müktesep hak ilkesinden yararlanarak tescil edilebilmesi için; daha önceki markasının tescil ve kullanımıyla ilgili olarak mükerrer marka sahipleri arasında bir uyuşmazlık çıkartılmaksızın markaların kullanılmakta olması, gereklidir( Yargıtay 11. HD’nin E. 2010/610, K. 2011/8974 sayılı karar)

 Yargıtay’ın müktesep hakkın varlığı için aradığı bir koşul olan seri marka yaratma amacı aramaktadır.

Yargıtay müktesep hakla ilgili yukarıda anılan kararında seri markalar yaratma amacı taşınması gerektiğinden bahsetmiştir. Kullanımı olmayan bir markanın versiyonunun tescilinde seri marka yaratma amacı taşındığından bahsedilebilir.

Lakin Yargıtay’ın seri marka tanımı; bir işletme tarafından uzun süredir kullanılan markanın asıl unsurunun muhafaza edilerek markanın tüketici nezdinde yarattığı izlenim korunmak suretiyle yeni markalar yaratmak, biçimindedir(EK.4: Yargıtay 11. HD E.2007/7547, K.2008/10251 T.19.09.2008)

Nitekim ATAD da konuyla ilgili kararında; seri marka olduğu iddia olunan markaların piyasada belli bir yoğunlukta kullanılıyor olması gerektiğini, belirtmiştir(C–234/06 P II Ponte Finanziara v OHIM [2007] ECR I–7333).

Yazı Kategorileri:
Makaleler

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz