Eyl 1, 2016
1067 Görüntüleme

Tanınmış Markanın Kullanılmaması Bellona Kararı

Yazan
banner

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2010/11-695 E. 2011/47 K. sayılı kararında tanınmış markalar için kullanmama nedeniyle hükümsüzlük davasında bir ayrıcalık meydana getirilmediği, bir tanınmış markanın tescilli olduğu sınıftan başka bir sınıfta korunabilmesi için öncelikle farklı mal ve hizmetler arasında bağlantı ihtimalinin varlığı ve bu kullanım sonucunda tescilli marka sahibinin menfaatlerinin zarara uğraması ihtimalini doğurması koşuluna bağlı olduğu, 556 sayılı KHK m.8/4’de tescilli ve tanınmış marka sahibinin, farklı sınıflarda yapılacak tescillere karşı koyabilmesi için markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumlarının belirlenmesinin şart olduğundan bahisle, KHK’nin 14.maddesindeki hükümsüzlük hükmü ile tanınmış markalara daha geniş koruma sağlayan hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinin mümkün olmadığını belirterek, tescilli tanınmış bir markanın kısmen hükümsüz kılınabileceğini içtihat etmiştir40. Kurul kararında tescilli ve tanınmışlık düzeyine ulaşmış markaların 556 sayılı KHK’nin 14. ve 42.maddeleri uyarınca iptal edilmesine ilişkin başvurunun tanınmış markanın farklı mal ve hizmetler için de genişletilmiş koruma sağ- ladığı gerekçesiyle yerel mahkemenin direnme kararı veremeyeceği belirtmektedir

Yazı Kategorileri:
Blog · Makaleler

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz