Nis 4, 2017
1046 Görüntüleme

SAHİBİNDEX Alan Adı Tahkimi Kararı

Yazan
banner

İhtilaflı alan adı <sahibindex.com> IHS Telekom, Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

Şikayet Eden, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi; Internet üzerinden Türkiye pazarına yönelik on-line açık artırma ve alışveriş faaliyeti gerçekleştirilmektedir. İnternet kullanıcıları Şikayet Eden’in “www.sahibinden.com” alan adı altındaki platformunda, ürün ve hizmetlerini potansiyel alıcılara fiyatlarıyla birlikte sunmaktadır ve söz konusu web sitesi Türkiye’nin önde gelen e-ticaret sitelerinden biridir.

“Sahibinden” ibaresi aynı zamanda Şikayet Eden’ in ticaret ünvanıdır.

Şikayet Eden, ilk olarak Türk Patent Enstitüsü nezdinde 30 Mayıs 2007 tarihinde SAHİBİNDEN.COM şekil markasını tescil ettirmiştir ve bu markanın varyasyonlarını içeren başkaca marka tescilleri bulunmaktadır. Bunlardan birisi de 5 Kasım 2013 tarih ve 2012 80392 tescil numaralı SAHIBINDEX markasıdır.

İhtilaflı alan adı Şikayet Edilen tarafından 21 27 Mart 2012 tarihinde kayıt ettirilmiştiralan adı altında

logo

ibaresinden başka herhangi bir içerik bulunmamaktadır.

 

Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar, 15(a) maddesine göre İdari Hakem Heyetinin Politika, Kurallar ve yasanın mevcut kural ve hükümleri uyarınca sunulan beyan ve belgeleri dikkate alarak bir karara varması gerekmektedir.

Politikanın 4(a) maddesi kapsamında Şikayet Eden’in aşağıda belirtilen üç şartın mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) Şikayet Edilen tarafından tescil ettirilen ihtilaflı alan adı Şikayet Eden’in hak sahibi olduğu ticari marka veya hizmet markalarına aynı veya karışıklığa sebep olacak ölçüde benzerdir; ve

(ii) Şikayet Edilen ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakka veya meşru menfaate sahip değildir; ve

(iii) İhtilaflı alan adı Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil ettirilmiştir ve kullanılmaktadır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika, madde 4(a)(i) altında yer alan ayniyet ya da karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzerliğin testi, Şikayet Eden’in markası ile ihtilaflı alan adlarını kapsayan metin dizisinin doğrudan karşılaştırılması ile sınırlıdır. Bu vakıada, Şikayet Eden SAHİBİNDEX markaları üzerindeki tescilli marka haklarını kanıtlamıştır.

Şikayet Eden’in sunduğu belgeler kapsamında (aynı zamanda Şikayet Eden’in ticari unvanının esas unsurunu oluşturmakta olan), SAHİBİNDEN markası için de öncelikli tescilli haklarının mevcut bulunduğu görülmüştür.

İdari Hakem, ihtilaflı <sahibindex.com> alan adının SAHİBİNDEN markasıyla ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunu düşünmektedir.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Elde olan deliller çerçevesinde ve Şikayet Eden’in iddiaları ve Şikayet Edilen’in yanıtları karşısında; Şikayet Edilen’in yaygın olarak “Sahibindex” adıyla tanınmaması, Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen’e lisans verilmiş olmadığı ve Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’den markalarını kullanmak yönünde herhangi bir izin almadığı açıktır. Ayrıca Şikayet Edilen, “Sahibindex” olarak isimlendirilmemekte ve yaygın olarak “Sahibinden” ya da “Sahibindex” olarak bilinmemektedir ve ne SAHİBİNDEN ne de SAHİBİNDEX markalarını içeren herhangi bir marka hakkına sahip değildir. Ayrıca, kötü niyetli tescil ve kullanım kısmında detaylı olarak inceleneceği üzere, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı altında iyi niyetli olarak ürün veya hizmet sunduğuna ilişkin bir kanıt da görülmemiştir.

Bununla birlikte, Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde meşru hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığını prima facie olarak ortaya koymuştur. Şikayet Edilen vermiş olduğu cevapta bu iddiaları ve kendisine yöneltilen suçlamaları çürütmediği için, İdari Hakem Şikayet Eden’in iddialarının doğru olduğu kanaatine varmıştır. Ayrıca, tanınmış markalarla ilgili diğer uyuşmazlıklarda verilen UDRP kararlarına bakıldığında, örneğin Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. v. Tolga Murtezaoğlu,WIPO Dava No. D2008-1589 davasında şikayet eden, Türkiye’de telekomünikasyon sektöründe tanınan bir hizmet markası olan TURKCELL markasında haklarının olduğunu ifade etmiştir. Davada şikayet edilen ise TURKCELL markasını, şikayet eden ve şikayet edenin ticari faaliyetlerini bildiğini e-posta ile gönderdiği yanıtta kabul etmiştir. Bu delile göre ve şikayet edilenin TURKCELL markası kapsamında herhangi bir tanınırlığı olmadığı gerçeğine dayanarak İdari Hakem şikayet edilenin ihtilaflı alan adı üzerinde hak veya meşru menfaat sahibi olmadığı sonucuna varmıştır. Ayrıca bkz. Scania CV AB v. Leif Westlye, WIPO Dava No. D2000-0169.

Chanel, Inc. – Cologne Zone, WIPO Dava No. D2000-1809 davasında İdari Hakem heyeti, amaçlanan kullanımın başkasının haklarını kasten ihlal ettiği durumlarda hüsnüniyete uygun kullanıma yer olmadığı sonucuna varmıştır. Söz konusu karar bu dava için de aynen geçerlidir.

İlaveten; her ne kadar Şikayet Edilen tarafından alan adının jenerik bir anlamı olduğu ileri sürülmüş olsa da ; uyuşmazlık konusu alan adının bu jenerik anlamla bağlantılı olarak kullanıldığına ilişkin bir delil mevcut değildir.

Buna göre, Politika’nın 4(a)(ii) maddesinin gerekleri karşılanmış olup, İdari Hakem sonuç olarak Politika’nın ikinci unsuru bağlamında Şikayet Eden lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Kötü niyetli tescil açısından, Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in yüksek bilinirlik düzeyine sahip olan markasından büyük ihtimalle haberdardır. Dolayısıyla, İdari Hakem yüksek bilinirliğe sahip bir marka ile aynı veya karışıklığa yol açacak şekilde benzer bir alan adının tescil ettirilmesinin ve herhangi bir meşru menfaat bulunmaksızın tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu kanaatindedir.

Research In Motion Limited v. Dustin Picov, WIPO Dava No. D2001-0492 davasında görüldüğü üzere, bir alan adı açık ve net olarak bir şikayet edenle bağlantılı olduğunda, bu alan adının şikayet eden ile bağlantılı olmayan biri tarafından kullanılması “fırsatçı kötü niyet” anlamına gelmektedir. Ayrıca bkz. Paule Ka v. Paula Korenek, WIPO Dava No. D2003-0453.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in ihtilaflı alan adının ticari kazanç elde etme amacıyla kullanıldığına dair iddiasını değerlendirmiş, ancak ihtilaflı alan adının aktif olmadığını göz önünde bulundurmuştur. Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003 kararında da belirtildiği üzere ve yukarıdaki değerlendirmeler ışığında, ihtilaflı alan adının şu an aktif olmaması kötü niyetin varlığı sonucuna ulaşılmasını engellemez.

Sonuç olarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır. Buna göre İdari Hakem, Politika’nın üçüncü unsurunun da Şikayet Eden lehine gerçekleştiğine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <sahibindex.com> alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Yazı Kategorileri:
Blog

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz