Eki 27, 2017
1263 Görüntüleme

Hükmün Tavzihi, Unutulan Talebin Eklenemeyeceği

Yazan
banner

YARGITAY 14. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2011/11640
KARAR NO: 2011/12607

Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 15.05.2008 gününde verilen dilekçe ile tapu kaydında isim tashihi ve tavzih istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 30.06.2011 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
Davacılar, 257, 86, 87, 90, 49, 470 ve 45 parsel sayılı taşınmazlarda murisleri “Ali kızı Y…”nın “ Akay” olarak yazılan soyadının “Adalı” olarak düzeltilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmü davalı vekili temyiz etmiş, karar Dairemizce onanmıştır.
Davacılar, hüküm fıkrasında 87 parsel sayılı taşınmazın yazılmadığını ileri sürerek hüküm fıkrasına 87 parsel sayılı taşınmazın ilave edilmek suretiyle kararın tavzih edilmesini istemişlerdir.
Mahkemece, tavzih istemi kabul edilmiştir.
Tavzih kararı davalı tarafından temyiz edilmiştir.
6100 sayılı HMK’nun 305.maddesi gereğince;
“Hüküm yeterince açık değilse veya icrasında tereddüt uyandırıyor yahut birbirine aykırı fıkralar içeriyorsa, icrası tamamlanıncaya kadar taraflardan her biri hükmün açıklanmasını veya tereddüt ya da aykırılığın giderilmesini isteyebilir. Hüküm fıkrasında taraflara tanınan haklar ve yüklenen borçlar, tavzih yolu ile sınırlandırılamaz, genişletilemez ve değiştirilemez.”
Mahkemece, hüküm fıkrasında 87 parsel sayılı taşınmazın yazılmaması temyize konu olabilecek hususlardan olup, tavzih yolu ile sonradan ilave edilemez. Mahkemece tavzihe yanlış anlam verilerek hüküm fıkrasında yazılmayan parselin tavzih yolu ile ilave edilmesi yasaya aykırıdır.
Karar açıklanan nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz itirazlarının yukarıda açıklanan nedenlerle kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 25.10.2011 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Yazı Kategorileri:
Genel

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz