Şub 2, 2018
11955 Görüntüleme

İdari Yargıda Dava Açma Süresi

Yazan
banner

Anayasanın 125. maddesine göre idarenin her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine tabidir. İdare eylem ve işlemlerinden doğan zararı gidermekle yükümlüdür. Anayasanın tanıdığı bu hak nedeniyle idarenin yaptığı eylem ve işlemden zarar gören herkes yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka aykırılık nedeniyle iptal ve tazminat davası açabilir.

İdari yargıda dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay da ve idare mahkemelerinde altmış gün, vergi mahkemelerinde otuz gündür.

İptal davaları, idarenin hukuka aykırı işlemi ile menfaati ihlal edilen tarafında idari işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile sakat olduğu iddiası ile işlemin iptali için açılan davalardır.

İptal davasının açılabilmesi için ortada mutlaka idare tarafından alınmış bir karar olmalıdır. İdari işlemler kural olarak yazılı olur. Yazılı olmayan idari işlemlere karşı da iptal davası açılabilir.

İptal davası açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay da ve idare mahkemelerinde altmış gündür. Altmış günlük süre yazılı bildirimin yapıldığı tarihten işlemeye başlar.

İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. Başvurulan üst makam tarafından altmış gün içinde ilgilisine yazılı olarak cevap verilmesi gerekir. Cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır.

İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma sü- resi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçen süre de hesaba katılır.

Bir idari işlemden dolayı hakkı ihlal edilen kimse Danıştay da ve idare mahkemesinde veya vergi mahkemesinde altmış gün içinde doğrudan doğruya tam yargı davası açabilir.

İdari işlemden hakkı ihlal edildiğini iddia eden iptal ve tam yargı davasını birlikte de açabilir. Davacı, ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren yine altmış gün içinde tam yargı davası açabilir.

İdari eylemlerden dolayı hakları ihlal edilmiş olanlar, idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gerekir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava açılabilir.

İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava açma süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar ve altmış gün içinde davanın açılması gerekir. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz.

Düzenleyici işleme karşı ilanı izleyen günden itibaren altmış günlük dava açma süresi içinde dava açılabilir. Bu süre geçmiş olsa dahi, düzenleyici işlemin uygulanmasına dair olarak bir işlem tesis edilmesi halinde, uygulama işlemi ile dayanağı olan düzenleyici işlemin ayrı ayrı veya birlikte, yine yasal dava açma süresi içinde davaya konu edilebilir(Danıştay 15. H.D. 2016-2834 E. 2016-2329 K. 06.04.2016).

Düzenleyici işleme karşı ilanı izleyen günden itibaren altmış günlük dava açma süresi içinde dava açılabilir. Altmış günlük süre geçmiş olsa dahi, düzenleyici işlemin uygulanmasıyla ilgili olarak bir işlemin tesis edilmesi halinde, uygulama işlemi ile dayanağı olan düzenleyici işlemin ayrı ayrı veya birlikte, yine yasal dava açma süresi içinde davaya konu edilebilir(Danıştay 5. H.D.2015-6118 E. 2016-890 K. 23.02.2016).

Uyuşmazlığın çözümlenmesi Danıştayın, idare ve vergi mahkemelerinin görevlerine girdiği halde, adlî ve askerî yargı yerlerine açılmış bulunan davaların görev yönünden reddi halinde, bu husustaki kararların kesinleşmesini izleyen günden itibaren otuz gün içinde görevli mahkemede dava açılabilir. Görevsiz yargı merciine başvurma tarihi, Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine başvurma tarihi olarak kabul edilir.

 

Yazı Kategorileri:
Genel

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz