Şub 9, 2018
1152 Görüntüleme

Emeklilik Sebebiyle Haklı Fesih Kıdem Tazminatı

Yazan
banner

EMEKLİLİK SEBEBİYLE HAKLI FESİH

KIDEM TAZMİNATI
ÖZET: Yaş koşulu dışında emekliliğe hak kaza nan işçi bu nedenle hizmet akdini feshedebilir ve
kıdem tazminatına hak kazanır.
Bu işin gerçekleşmesi için Sosyal Güvenlik Kuru munda bir belge alınması da şart değildir.
İşçinin iş akdini feshettikten sonra yeni bir işye rinde çalışmaya başlaması ya da fesihten önce
başka bir işverenle görüşmesi kötüniyet olarak kabul edilemez.
Y. 9 HD., E. 2014/29522, K. 2016/1777, T. 25.1.2016
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili,dava dilekçesi ile, davacının 30.03.2003-19.02.2013 tarihleri arasında davalı banka bünyesinde hizmet akdi ile çalıştığını, davacının yaş şartı dışında hizmet süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlaması sebebiyle iş akdini 19.02.2013 tarihinde feshettiğini, kıdem tazminatı almaya hak kazandığını,bu durumu davalıya bildirdiğini ancak davalı işverence kıdemtazminatının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili,davacının fesih bildiriminde bulunduğu tarihte yaş dışındaki emeklilik koşullarını karşıladığına dair SGK’dan ya da İş Bankası
Emeklilik Sandığından aldığı veya işverenliğe sunduğu herhangi bir belge
olmadığını,davacının söz konusu belgeyi 19/02/2013 tarihli feshinden aylar sonra 15/08/2013 tarihinde alarak davalı işverene ibraz ettiğini,davacının iradesinin kıdem tazminatını alıp fesihten önce planladığı … isimli işyerinde işbaşı yapmak olduğunu, kıdemtazminatına hak kazanmadığını beyan ederek davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece,davacının iş akdini yaş şartı dışındaki sigortalılık süresi
ve prim ödeme gün sayısını tamamlaması nedeniyle feshetmesinden önce
dava dışı …ile görüşme yaptığı,nitekim fesih tarihinden kısa bir süre sonra 01.03.2013 tarihinde de dava dışı bankada çalışmaya başladığı,dava dışı iş yerinde işe başladıktan sonra 12.06.2013 tarihinde SGK’ya başvurup,15.08.2013 tarihinde kıdem tazminatı almaya hak kazanır yazısını aldığını bu halde davacının gerçek iradesinin bir başka işyerinde çalışmak olduğunu,fesih tarihinde davalı bankaya kıdem tazminatı almaya hak kazanır yazısının da ibraz edilmediği gerekçesiyle davanın reddine karar
verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı,davacı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
İş sözleşmesini yaş koşulu hariç emekliliğe hak kazanması sebebiyle fesheden işçinin kıdem tazminatı hakkının doğup doğmadığı konusunda
taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Davacı,iş sözleşmesini 19.02.2013 tarihli dilekçesi ile yaş hariç emeklilik koşullarını sağladığı iddiası ile feshetmiştir.
Bilindiği üzere;yaş koşulu hariç emekliliğe hak kazanılması durumunda fesih hakkının kullanılabilmesi belirli bir yazılı belgenin ibrazına bağlı olmadığı gibi ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak yazıya da bağlı değildir.
Somut uyuşmazlıkta; davacının işverene başvurarak iş akdini feshettiği 19.02.2013 tarihinde 15 yılllık hizmet süresi ile 3600 prim ödeme
gün sayısını fazlasıyla doldurduğu açıktır.Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yazının alınarak işverene ibrazı ise sadece faiz başlangıcı açısından önem arzetmektedir. Davacının iş akdini feshettikten sonra yeni bir iş yerinde çalışmaya başlaması ya da fesihten önce başka bir işverenle iş görüşmesi yapması kötüniyetin göstergesi değildir.Kaldı ki;davacı, davalı işverenin özel sandığının sigortalısı olup,sigortalılık süresi de işveren tarafından bilinebilecek durumdadır.
Bu nedenlerle, dosya kapsamındaki bilirkişi raporu değerlendirmeye
tabi tutularak davacının kıdem tazminatı talebinin kabulü gerekirken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.01.2016
tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

Yazı Kategorileri:
Genel

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz