Şub 21, 2018
1884 Görüntüleme

Üst Düzey Yöneticinin Fazla Çalışma Ücreti

Yazan
banner

FAZLA ÇALIŞMA • ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
ÖZET: Şantiye şefinin üzerinde olan, yüksek ücret alan ve üst düzey yönetici pozisyonunda
bulunan davacının fazla çalışma ücreti istemesi mümkün değildir.
Y. 9, HD., E. 2015/6532, K. 2015/17420, T. 12.5.2015
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, davalı işverenin Yemen’de bulunan otoyol inşaat projesi kapsamında yer alan tünel açma işinde harita mühendisi olarak çalıştığını, iş
sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek, kıdem
ve ihbar tazminatları ile ücret, fazla çalışma, hafta ve genel tatil alacaklarını istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının belirli süreli iş sözlşemesi ile üst düzey yönetici olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin iş bitimi nedeniyle sona erdiğini, işçilik
alacaklarının ödendiğini, taleplerinin zamanaşımına uğradığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Yargıtay Kararları 509
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini feshetmekte haksız olduğu, ödenmemiş ücret alacağı bulunduğu, fazla çalışma, hafta ve genel tatil çalışması yaptığı halde karşılığının ödenmediği, davalı tarafça iş için verilen bilgisayar iade edilmediğinden bunun işçilik alacaklarından mahsubu gerektiği gerekçesiyle
davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı taraflar temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm davalının ise aşağıdaki bendin
kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür.
Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir.
Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır.
Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.
İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi
mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışmaalacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünendendaha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille yapılabilir. Bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda, işçinin bordroda belirtilenden daha fazla çalışmayı yazılı belge ile kanıtlaması gerekir. İşçiye bordro imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda, ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır.
İşyerinde üst düzey yönetici konumda çalışan işçi, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda, ayrıca fazla çalış-
ma ücretine hak kazanamaz. Bununla birlikte üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunması halinde, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden, yasal sınırlamaları aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti talep hakkı doğar. O halde üst düzey
yönetici bakımından şirketin yöneticisi veya yönetim kurulu üyesi tarafından fazla çalışma yapması yönünde bir talimatın verilip verilmediğinin de araştırılması gerekir. İşyerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yöneticiye işveren tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse, görevinin gereği gibi yerine getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma ücreti talep edemeyeceği kabul edilmelidir.
Somut olayda davacının işyerinde harita mühendisi olması yanında şantiyenin kamp hizmetlerine, yemekhaneye ve teknik ofise baktığı anlaşılmaktadır. Yine davacı tanıkları da davacının bu görevleri yaptığını açıkça beyan etmiştir. Davalı işveren tarafından dosyaya sunulan Yemen şantiyesi personel listesinde davacının görevi etüd proje müdürü olarak- şantiye şefinin üzerinde belirtilmiştir. Davacının aylık net ücreti de 4.000 USD’dir. Davacının aldığı ücret miktarı ile yaptığı iş nazara alındığında üst düzey yönetici olduğu ve kendi mesaisini ayarlayabilecek konumda olduğu sabittir. Mahkemece davacının fazla çalışma alacağının reddi gerekirken kabulü isabetsizdir.
3- Davacı dava dilekçesinde çalıştığı süre boyunca 105.333,33 USD ücrete hak kazandığını ve bunun 103.467.00 USD ısmının ödendiğini, bakiye 1.866,33 USD ücret alacağı bulunduğnu açıkça belirterek kendisini sınırlamıştır. Davacı tarafın bu sınırlamasına rağmen mahkemece
3.527,46 USD ücret alacağına hükmedilmesi taleple bağlılık kuralı olan 6100 HMK’nın 26. Maddesine aykırıdır.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA,
davalı yararına takdir edilen 1.100.00 TL.duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12/05/2015 gününde oybirliği ile karar verildi.


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz