Şub 22, 2018
1318 Görüntüleme

Araçta Değer Kaybının Hesabında Aracın Önceki Hasarlarının Dikkate Alınması

Yazan
banner

DEĞER KAYBI • ARAÇ HASARI
ÖZET: Dosya kapsamına göre dava konusu aracın 06.05.2009, 27.09.2010 ve 15.12.2011 tarihlerinde karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonucu ön panjur, ön tampon, sol ön çamurluk ve son olarak ön taraflrından hasar gördüğü anlaşılmaktadır. Dava konusu kazada ise arka tarafından hasar görmüştür. Hükme esas alınan 30.11.2015
tarihli bilirkişi raporunda; aracın rayiç bedeli belirlenirken yukarıda sayılan önceki hasarlar göz önünde bulundurulmadan, irdelenmeden aracın olay tarihindeki hasarsız piyasa değerine tespit yapıldığı görülmüştür. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz.
Y.17. HD. E: 2016/3033 K: 2016/6236 T: 23/05/2016
Davacı vekili; davalı …Ş.’ne ait ve davalı …’in sevk ve idaresinde iken müvekkiline ait araca çaptığını, ve araçta maddi hasar meydana geldiğini belirterek 1.750,00.-TL araç değer kaybı ile 2.805,00.-TL aracın kullanılamamasından doğan maddi zarar olmak üzere toplam 4.555,00 TL alacağın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı …Ş. vekili; dava konusu olayda müvekkili şirket adına kayıtlı olan aracın herhangi bir kusurunun olmadığını, davacı tarafından talep
edilen alacağın fahiş olduğunu, belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı … davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulü ile 1.750,00.-TL değer kaybı, 1.275,00.-TL
iş gücü kaybı olmak üzere toplam 3.025,00.-TL tazminatın kaza tarihi olan 20.04.2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte   davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, davacı tarafın işgücü kaybına ilişkin fazlaya ilişkin taleplerin reddine karar verilmiş, hüküm davalı …vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön ve usulsüzlük bulunmamasına göre; davalı …vekilinin aşa-ğıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.
Dosya kapsamına göre dava konusu aracın 06.05.2009, 27.09.2010 ve 15.12.2011 tarihlerinde karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonucu ön panjur, ön tampon, sol ön çamurluk ve son olarak ön taraflarından hasar gördüğü anlaşılmaktadır. Dava konusu kazada ise arka tarafından hasar görmüştür. Hükme esas alınan 30.11.2015 tarihli bilirkişi raporunda; aracın rayiç bedeli belirlenirken yukarıda sayılan önceki hasarlar göz önünde bulundurulmadan, irdelenmeden aracın olay tarihindeki hasarsız piyasa değerine tespit yapıldığı görülmüştür. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz.
Bu durumda mahkemece, aynı bilirkişiden, araçtaki hasarlar, aracın modeli, özellikleri, olay tarihindeki yaşı, ve özellikle daha önce birkaç
kez hasara uğramış araçta değer kaybı oluşup oluşmayacağı konusunda davacı tarafın iddiaları, davalı tarafın savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek davacı aracının olay tarihindeki hasarsız emsali ile hasarlı ve onarılmış emsalinin piyasa rayiç değerlerine göre, araçtaki değer kaybı zararının belirlenmesi hususunda ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı …vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı
…vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı …ye geri verilmesine
23/05/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Ankara avukatı olunması nedeniyle Türk Patent’in kararlarına karşı davalar, marka hükümsüzlüğü davaları, patent davaları, tasarım davaları, Türk Patent’in Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na(YİDK) karşı davaların yanında marka vekili olunması itibarıyla Türk Patent Markalar Dairesi kararlarına karşı itirazlar, haksız rekabet davaları, alan adı davaları ve tahkimleri, tüketici hukuku, basın ve medya hukuku ağırlıklı olarak çalışma alanlarımızdır.


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz