Şub 22, 2018
1739 Görüntüleme

Değer Kaybı Araç Bedeli, İkinci El Piyasasındaki Kazalı ve Kazasız Aracın Bedeli Arasındaki Fark

Yazan
banner

DEĞER KAYBI • ARAÇ HASAR BEDELİ
ÖZET: davacının talep ettiği değer kaybı zararı belirlenirken yapılması gereken, aracın kaza tarihi itibariyle serbest piyasa koşullarına göre
hasarsız haldeki 2. el değerinin belirlenmesi ve aracın tamir edilmesinden sonra, aracın yaşı, hasar miktarı ve hasarlı kısımların özelliği dikkate alındığında yine serbest piyasa koşullarında 2. el değerinde ne kadarlık bir azalma olacağının belirlenmesinden ibarettir. Bu durumda mahkemece, yukarıda açıklanan ilkeler ışığında araçtaki değer kaybının tespiti hususunda yeniden bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir.
Y. 17 HD. E: 2016/6839 K: 2016/8361 T: 29/09/2016
Davacı vekili, müvekkiline ait P marka 997911 model 2011 yılı üretimi aracıyla 27/08/2013 tarihinde seyir halindeyken davalı araç sürücüsü
… tarafından dönüşe yasaklanan bölgede U dönüşü yapılmak istenirken müvekkilinin duramadığını, kazanın davalı sürücünün tam kusuruyla meydana geldiğini, kaza sonucunda müvekkili araçta meydana gelen hasarın davalı … tarafından giderildiğini, ancak aracın modeli ve yaşına göre kazadan önceki haliyle kazadan sonraki halinin her ne kadar tamir edilmiş olsa da aynı olmadığını, aracın özellikleri ve kaza esnasındaki hasar oranında araçta değer kaybının meydana geldiğini, müvekkiline ait aracın Lüx ve yeni araç kategorisinde olduğunu, kaza nedeniyle uğradığı değer kaybı ve zararının giderilmediğini belirterek fazlaya ilişkin talep ve dava haklarını saklı tutarak 20.000,00 Tl’nin davalı sürücü … den kaza tarihinden itibaren yasal faiziyle, davalı işleten şirketten kaza tarihinden itibaren avans faiziyle birlikte, diğer davalı … şirketinden de poliçe teminat limitiyle sınırlı olmak üzere temerrüte düştüğü tarihten itibaren işleyecek
temerrüt faiziyle birlikte müşterek ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.
Davalı … vekili, 18.658,05 TL hasar bedelinin 24/09/2013 tarihinde onarımı gerçekleştiren … Otomotive ödendiğini, müvekkilinin kaza nedeniyle
poliçe teminat limitinin 22.500,00 TL ile sınırlı olduğunu, kazanın meydana gelmesinde tarafların kusur oranlarının bilirkişi incelemesiyle tespit edilmesi gerektiğini, davacının talep edebileceği hasar bedelinin gerçek zarar ile sınırlı olduğunu, davacı yanın dilekçesinde belirtmiş bulunduğu ve talep ettiği 20.000,00 TL değer kaybı zararının fahiş olduğunu, sebepsiz zenginleşmeye neden olacak nitelikte olduğunu, şayet kaza nedeniyle değer kaybı söz konusu ise bu durumun uzman bilirkişiler tarafından
tespitinin zorunlu olduğunu, davacının kaza tarihinden itibaren faiz talebinin doğru olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalılar … Otomatik Kapı Kepenk ve Panjur Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve … vekili, kazanın meydana gelmesinde davacı sürücü …’ın asli ve birinci derecede kusurlu olduğunu, müvekkilinin dönüşe yasak bölgede U dönüşü yaptığı iddiasının doğru olmadığını, davacı sürücünün aşırı hızdan kaynaklı, şeridinden çıkarak kazaya kendi kusuruyla sebebiyet verdiğini, zararının giderildiğini, değer kaybı tazminine ilişkin talebin doğru olmadığını, müvekkilinin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, herhangi bir değer kaybının söz konusu olmadığını, şayet böyle bir değerlendirme yapılacaksa aracın bulunduğu İstanbul’un da güncel
şartlarının gözönünde bulundurulması ve ikinci el piyasa teammüllerinin araştırılarak bu oranın tespitinin gerektiğini, ayrıca aracın mali sorumluluk poliçesinde zorunlu mali sorumluluğun …olduğunu, ayrıca ihtiyari mali mesuliyet sigortası poliçesinin de … Anonim Türk Sigorta Şirketine sigortalı olduğunu, davanın bu sigorta şirketine ihbarına karar verilmesini talep ederek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ve davalılar …, … Otomatik Kapı Kepenk ve Panjur Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde ve özellikle, oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen
kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davacı vekili ve davalılar …, Otomatik Kapı Kepenk Ve Panjur Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazası nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybınının
tazmini istemine ilişkindir.
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, aracın 2. el piyasa değeri üzerinden oranlama yöntemiyle %3’lük miktarın 13.467,00 TL olduğu, kazada karşı tarafın %65 lik kusur durumuna karşılık gelen araç değer kaybının 0,65 x 13.647,00 = 8.753,55 TL olduğu belirtilmiştir. Oysa, davacının talep ettiği değer kaybı zararı belirlenirken yapılması gereken, aracın kaza tarihi itibariyle serbest piyasa koşullarına göre hasarsız haldeki 2. el değerinin belirlenmesi ve aracın tamir edilmesinden sonra, aracın yaşı, hasar miktarı ve hasarlı kısımların özelliği dikkate alındığında yine serbest piyasa koşullarında 2. el değerinde ne kadarlık bir azalma olacağının belirlenmesinden ibarettir. Bu durumda mahkemece, yukarıda açıklanan ilkeler ışığında araçtaki değer kaybının tespiti hususunda yeniden bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yetersiz bilirkişi raporu benimsenerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
3-Davalı …, zarara neden olan aracın trafik sigortacısıdır. 2918 Sayılı KTK’nin 99/1 maddesi ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel
Şartları’nın B.2 maddesi gereğince trafik sigortacısının zarar giderim yükümlülüğünün süresi, rizikonun ihbarı ve gerekli belgelerin sigortacıya iletildiği tarihten itibaren 8 işgünü olarak belirlenmiştir.
Bu durumda mahkemece, davacı vekilinden davalı … şirketine usulüne uygun olarak başvuru yapılıp yapılmadığının sorulması, başvuru mevcutsa başvurunun tebliğine ilişkin belgelerin istenip ibraz edildiğinde tespit edilecek tarihe 8 iş günü eklenmek suretiyle bulunacak tarihten, başvuru yoksa dava tarihinden itibaren davalı … şirketinin temerrüt faizinden sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması isabetli görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekili ve davalılar
…, … Otomatik Kapı Kepenk Ve Panjur Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2)ve (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekili ve davalılar …, … Otomatik Kapı Kepenk ve Panjur Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı ve davalılar …, … Otomatik Kapı Kepenk ve Panjur Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne geri verilmesine 29/09/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazı Kategorileri:
Genel

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz