Mar 15, 2018
718 Görüntüleme

Garanti Süreli Sözleşme Feshi, Bakiye Sözleşme Ücreti

Yazan
banner

GARANTİ SÜRELİ SÖZLEŞME BAKİYE SÖZLEŞME ÜCRETİ
ÖZET: Belirsiz süreli sözleşmede beş yıl çalışma şartı konulmuş olup, somut olayda garantili süre
li çalışma ve çalıştırma şartı söz konusudur. Bu durumda bakiye sözleşme süresi ücreti talep
edilebilecektir. Y. 9 HD. E. 2014/22190, K. 2015/35145, T. 11.12.2015
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, davalı Şirket ile aralarında 09.04.2010 tarihli beş yıllık belirli süreli sözleşme imzalanmasına rağmen bu sözleşmenin süresi sona er
meden şifahi olarak sona erdirildiğini iddia ederek kıdem tazminatı ve bakiye süre ücret alacağının tahsilini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkeme, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanarak davanın kısmen kabulüne karar vermiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında ka
lan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Uyuşmazlık taraflar arasındaki sözleşmenin niteliği ve buna bağlı olarak davacı işçinin bakiye süre ücret alacağına hak kazanıp kazanmadı-
ğı noktasında toplanmaktadır.
Somut uyuşmazlıkta, davacı davalı işyerinde doktor olarak çalıştığı sa
bittir.
Taraflar arasındaki hizmet akdi başından beri belirsizdir. Ancak sözleşmede 5 yıl çalışmak ve çalıştırma şartı konulduğundan garantili süreli hizmet akdi söz konusudur. Bu nedenle bakiye süre ücretine ilişkin bilirkişi raporu bir değerlendirmeye tabi tutulup fesih tarihinde yürürlükte bulunan Borçlar Kanunu’nun 325. maddesi dikkate alınarak sonuca gidilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davacı yararına takdir edilen 1.100.00 TL.duruşma avukatlık parasının kar
şı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11/12/2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Yazı Kategorileri:
Genel

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz