Mar 16, 2018
1330 Görüntüleme

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ • EN AZ SÜREYLE ÇALIŞMA KOŞULU

Yazan
banner

BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞME

EN AZ SÜREYLE ÇALIŞMA KOŞULU
ÖZET: Belirsiz süreli sözleşmeye yazılan en az iki yıl çalışma koşulu geçerlidir. Buna göre sözleşmeye karşılıklı olarak yazılan cezai şart koşulu da geçerlidir. Y. 9 HD. E. 2015/23616, K. 2015/26107, T. 17.9.2015
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı; davalının şirkette acil tıp teknisyeni olarak 03/12/2011 başlangıç tarihli belirsiz süreli iş sözleşmesi ile işe başladığını ve 07/05/2013
tarihli istifa dilekçesi ile şirkete ait hastanedeki görevinden istifa etiğini, taraflar arasında düzenlenen belirsiz süreli sözleşmenin 3.2 bendinde iki yıldan önce sözleşmeyi fesheden tarafın diğer tarafa 20.000,00 TL tazminat ödemekle yükümlü olduğunu, davalının iki yıllık süreye uymaksızın iş sözleşmesini feshettiğini iddia ederek, 2.000 TL cezai şartın davalıdan tahsilini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı; aralarındaki düzenledikleri sözleşmeyi tamamen okumadan imzaladığını, işe girmek için başka çaresi bulunmadığını, davacının istediği cezai şart miktarının fahiş olduğunu, Türk Borçlar Kanunu’ nun 27. Maddesinin emredici hükümlerine aykırı sözleşmelerin veya sözleşmenin kanuna muhalif kısmının kesin hükümsüz olduğunun açıkça belirtildiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak davanın reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Davacı, davalının şirkette 03/12/2011 tarihinde işe başladığını, acil tıp
teknisyeni olarak çalışırken haklı bir sebep olmadan iş akdini feshettiğini, aralarında imzalanan sözleşmeye göre 2 yıl dolmadığından cezai şart ödemesi gerektiği halde ödemediğini iddia etmiş, davalı da sözleşmeyi okumadan imzaladığını, çalışmak için başka çaresi olmadığını ve sözleşmede düzenlenen cezai şartın hukuka aykırı olduğunu savunarak davanın reddini talep etmiştir.
Davacı işveren, iş akdini 07/05/2013 tarihinde istifa ile sonlandıran davalı işçiden sözleşmeden kaynaklanan cezai şart alacağını talep etmiş-
tir.
Dosyadaki bilgi ve belgelerden davalının davacı işyerinden 07/05/2013 tarihli dilekçe ile haklı bir neden olmadan istifa ederek ayrıldığı anlaşılmaktadır.

Taraflar arasındaki sözleşme 2 yıl çalışma/ çalıştırma taahhüdü içeren belirsiz süreli hizmet aktidir. Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 3.2 numaralı maddesinde tarafların iş akdini geçerli ve haklı bir neden olmadan 2 yıl dolmadan feshi halinde ödeyecekleri cezai şart düzenlenmiş olup, belirli bir çalışma/ çalıştırma taahhüdünü içeren ve her iki tarafada aynı yükümlülüğü yükleyen bu cezai şart geçerlidir.

Davalı işçinin iş akdini 2 yıllık çalışma taahhüdü dolmadan, haklı bir neden olmadan feshettiği anlaşıldığından cezai şarta hükmedilmesi gerekirken, bu talebin reddi hatalıdır.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 17.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazı Kategorileri:
Genel

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz