Mar 18, 2018
719 Görüntüleme

İcra Mahkemeleri Kararları, Kesinleşme Zorunluluğu Olmaması

Yazan
banner

İCRA MAHKEMELERİ • KESİNLEŞME DURUMU
ÖZET: İcra mahkemesi kararlarının infazı için kesinleşmeleri zorunlu değildir.
Y. 12 HD. E. 2015/29333, K. 2016/6111, T. 02.03.2016
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya
mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi… tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : Alacaklı vekilince, … Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 08.04.2015 tarih ve 2015/182 E. sayılı ihtiyati haciz kararının takip dosyasına ibrazı ile borçlunun araç ve taşınmazları üzerine haciz konulmasından sonra, … İcra Hukuk Mahkemesi’nin 05.10.2015 tarih ve 2015/902 E., 2015/939 K. sayılı kararı ile İİK’nın 264/4. maddesi gereğince ihtiyati haczin hükümsüzlüğüne karar verildiği, bu kararın borçlu vekili tarafından icra dosyasına ibrazı ile borçluya ait araç ve gayrimenkuller üzerindeki ihtiyati haczinin kaldırılmasının talep edildiği, talebin icra müdürlüğünce reddi üzerine, bu işlemin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurulduğu, mahkemece, anılan kararın kesinleşmemiş olması gerekçe gösterilerek istemin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

İcra ve İflas Kanunu’nun 261. maddesinde; “Alacaklı, ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren on gün içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden kararın infazını istemeye mecburdur.
Aksi halde ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar” hükmü, aynı Yasa’nın 264/1. maddesinde ise; “Dava açılmadan veya icra takibine başlanmadan evvel ihtiyati haciz yaptırmış olan alacaklı; haczin tatbikinden, haciz gıyabında yapılmışsa haciz zabıt varakasının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ya takip talebinde (haciz veya iflas) bulunmaya veya dava açmaya mecburdur” hükmü yer almaktadır.
Somut olayda; … İcra Hukuk Mahkemesi’nin 05.10.2015 tarih ve 2015/902 E, 2015/939 K. sayılı kararı ile ihtiyati haczin hükümsüz kaldığına karar verildiği görülmüştür. İİK’nın 363 ve sonraki maddelerin de; icra mahkemesince verilecek kararlardan temyizi kâbil olanlar belirlenmiş, bunların infaz edilebilmesi için kesinleşmesi gerektiğine dair bir hükme yer verilmemiştir. Bir başka deyişle, icra mahkemesi kararlarının infazı için kesinleşmeleri zorunlu değildir. Kaldı ki; ihtiyati haciz üzerine süresinde takibe geçilmezse ihtiyati haciz kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu konuda bir mahkeme kararına da ihtiyaç yoktur.
O halde, mahkemece, belirtilen gerekçe ile şikayetin kabulüne ve müdürlük işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hü-küm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ
Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yuka
rıda yazılı nedenlerle İİK’nın 366. ve HUMK’un 428. maddeleri uyarın
ca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın
tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
02/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazı Kategorileri:
Genel

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz