Nis 2, 2018
1666 Görüntüleme

Basın İş Kanunu Kıdem Tazminatı

Yazan
banner

BASIN İŞ KANUNU • KIDEM TAZMİNATI HESABI
ÖZET: Basın İş Kanunu’na göre hesaplanacak kıdem tazminatına “yol, yemek” gibi sosyal yardımlar ilave edilerek belirlenen giydirilmiş ücrete göre hesap yapılamaz.
Basın İş Kanununda kıdem tazminatına ve ücretlere en yüksek mevduat faizi uygulanacağına
dair bir hüküm bulunmamaktadır. Y. 9 HD. E. 2014/9025, K: 2015/22885, T. 24.6.2015
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının davalı işyerinde 01.07.2006- 01.12.2012 tarihleri arasında sayfa sekreteri olarak çalıştığını, iş ak
dinin haksız olarak feshedildiğini iddia ederek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini Talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili cevap dilekçesinde, müvekkili şirketin 01.12.2007 tarihinde vergi açılışının yapıldığını, davacının da bu tarihte çalışmaya başladığını, davacının taleplerinin zamanaşımına uğradığını, savunarak davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlara ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacı, 5953 sayılı Basın İş Kanunu kapsamında sayfa sekreteri olarak çalışmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun aksine Basın İş Kanunu’nda,
gazetecilerin kıdem-ihbar tazminatı alacaklarının giydirilmiş brüt ücretüzerinden hesaplanacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır.
Mahkemece, davacının kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacağı hesaplanırken yemek ve yol ödemelerinin de çıplak brüt ücrete eklenerek
belirlenmesi usul ve yasaya aykırıdır.
3- Davacı gazeteci 5953 sayılı Basın İş Kanununa tabi gazeteci olup, anılan Kanunda, kıdem tazminatına fesih tarihinden ve en yüksek mev
duat faizi yürütüleceğine ilişkin bir hüküm mevcut değildir. Bu nedenle hükmedilen kıdem tazminatının dava tarihinden itibaren yasal faizi ile tahsiline karar verilebilir. Yazılı şekilde, kıdem tazminatına fesih tarihinden itibaren en yüksek mevduat faizi yürütülmesi hatalıdır.
4- Basın İş Kanunu’nda, ödenmeyen işçilik alacaklarına en yüksek mevduat faizi uygulanacağına dair bir hüküm bulunmadığından bu Kanun’dan doğan alacaklara temerrüt tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmalıdır.
Mahkemece, Basın İş Kanunu’ndan doğan fazla çalışma ücreti ve genel tatil ücreti alacaklarına en yüksek mevduat faizi uygulanması usul ve yasaya aykırıdır.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 24.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazı Kategorileri:
Genel

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz