Nis 4, 2018
818 Görüntüleme

Ticari Kredi Masrafında, Görevli Mahkeme

Yazan
banner

Davacının kullanmış olduğu krediler arasında 31.08.2009 tarihli taksitli ticari kredisinin de olduğu ve bu kredi nedeniyle tahsil edilen 619,05 TL’nin de davacıya iade edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirilmiş ve bu kredi yönünden de talebin kabulüne karar verilmiştir. Ne var ki; ticari krediler Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında bulunmadığından ticari krediye ilişkin talep hakkında genel mahkemelerin görevli olduğunun kabulü zorunludur. Mahkemece, değinilen bu yön gözetilerek ticari kredi sözleşmesi nedeniyle yapılan kesintiler bakımından tefrik kararı verilerek dava dilekçesinin görev yönünden reddine hükmedilmesi, tüketici kredileri bakımından ise yargılamaya devam edilmesi gerekirken, bu ayrım yapılmaksızın yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

TİCARİ KREDİLER • TÜKETİCİ İŞLEMİ
ÖZET: Ticari kredilere ait kesintilere genel görevli mahkemelerde bakılır. Tüketici mahkemesinin
bu yöndeki talepleri tefrik edip görevsizlik vermesi gerekir.
Y. 13 HD., E: 2017/1091, K: 2017/4333, T. 12.04.2017
Davacı, davalı bankadan krediler kullandığını, kullandığı krediler sırasında davalı bankaca kendisinden toplam 8.500,00 TL masraf kesintisi
yapıldığını ileri sürerek haksız şekilde alınan toplam 8.500,00 TL’nin kesinti tarihinden işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı; davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 8.414,29 TL alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Davacı eldeki dava ile, davalı bankadan kullanmış olduğu krediler nedeniyle kendisinden farklı isimler altında tahsil edilen bedellerin iade
sini istemiştir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının kullanmış olduğu krediler arasında 31.08.2009 tarihli taksitli ticari kredisinin de olduğu ve bu kredi nedeniyle tahsil edilen 619,05 TL’nin de davacıya iade edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirilmiş ve bu kredi yönünden de talebin kabulüne karar verilmiştir. Ne var ki; ticari krediler Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında bulunmadığından ticari krediye ilişkin talep hakkında genel mahkemelerin görevli olduğunun kabulü zorunludur. Mahkemece, değinilen bu yön gözetilerek ticari kredi sözleşmesi nedeniyle yapılan kesintiler bakımından tefrik kararı verilerek dava dilekçesinin görev yönünden reddine hükmedilmesi, tüketici kredileri bakımından ise yargılamaya devam edilmesi gerekirken, bu ayrım yapılmaksızın yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
2-Bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına,
SONUÇ
Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan davalı yararına hükmün BOZULMASINA, 2. bentte açıklanan nedenle davalının sair
temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 12/04/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazı Kategorileri:
Genel

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz