Nis 12, 2018
4234 Görüntüleme

Apartman Aidatı, Ortak Alanlar, Giderlerden Sorumluluk, Sürekli Kalan Kişinin De Sorumlu Olacağı

Yazan
banner

Kat Mülkiyeti Kanununun “ana gayrimenkulün genel giderlerine katılma “başlığını taşıyan 20. maddesi hükmüne göre, kat maliklerinden
her biri ana taşınmazın ortak yerlerine bakım, koruma ve onarım ile genel yönetim giderlerine, ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça kendi arsa payları oranında katılmakla yükümlüdür. Buna göre, genel giderlerden asıl sorumlu kat malikleri olup, anılan madde hükmü gereğince ortak giderleri ve saptanacak avansları kat maliklerinden her biri ödemekle yükümlüdür. Kat maliki bağımsız bölüme düşen genel gider borcu ödeninceye kadar bu sorumluluktan kurtulamaz.
Ana kural bu olmakla birlikte, anılan Kanunun “ortak giderlerin teminatı “başlıklı 22. maddesinin (2814 sayılı Kanunla değişik) birinci fıkrasında; kat malikinin 20. madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan, bu kat malikinin bağımsız bölümünde kira sözleşmesine, oturma hakkına veya başka bir nedene (intifa hakkı gibi) dayanarak sürekli şekilde yararlananların da bu kat maliki ile birlikte zincirleme sorumlu olacakları kabul edilmiştir. Kanun koyucu, 22. maddede yaptığı bu değişiklikle ortak gider alacağının güvenceye alınması ve ana taşınmazın parasız kalmaması, işletmenin aksaması gibi durumların önlenmesi amacıyla kat malikinin borcuna, bağımsız bölümünden (kira sözleşmesine, sükna veya intifa hakkına yada başka bir nedene dayanarak) devamlı şekilde yararlananları da ortak etmiş, onu kat maliki ile birlikte zincirleme (müteselsilen) sorumlu tutmuştur.

YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ
KAT MÜLKİYETİ

MALİK EŞİNİN DE GİDERLERDEN SORUMLU OLACAĞI
ÖZET: Genel gider ve avans borcundan dolayı yönetici veya kat maliklerinden her biri, bu alacağı tahsil etmek için ister borçlu olan bağımsız
bölüm malikine, isterse onun bağımsız bölümünden (kira akdine, sükna veya intifa hakkına ya da başka bir nedene dayanarak) sürekli şekilde yararlanan kişiye veya her ikisine birlikte dava açabilecek veya icra takibi yapabilecektir. Tüm bu nedenlerle bağımsız bölümden sürekli yararlanan konumunda olanlar da ortak gider borcun
dan sorumludur.* Y. 20. HD. E: 2017/4360, K: 2017/7767, T. 16.10.2017
Dava dilekçesinde, müvekkili sitenin … ilçesi, … mahallesi, 11 ada, 130, 131 ve 132 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde kurulu olan, 17 blok ve 4 farklı tipteki 132 bağımsız bölümden oluşan bir yerleşim alanı olduğunu, davalıların 131 parsel nolu taşınmaz üzerindeki A6 blokta 8 nolu bağımsız bölümde ikamet ettiklerini, davalıların evli olup tapunun davalı… adına kayıtlı olduğunu, sitenin 3 farklı parsel üzerinde kurulu olmasına rağmen kullanım alanlarının ortak olduğunu, tüm parsellerdeki katmaliklerinin bir araya gelerek yaptıkları toplantılarda site ortak yer gider ve aidatlarının belirlendiğini, idarenin de her parselden seçilen üç kişidenibaret site yönetim kurulunca gerçekleştirildiğini, davalıların ortak giderleri ödemedikleri gibi site içindeki spor salonu ve tenis kortu abonelikleriolup, ilave ücret gerektiren bu hizmetlerin karşılığı olarak belirlenen aidatları da ödemediklerini, bu nedenlerle 23.705,00.- TL site ortak gider
borcunun tahakkuk ettiği her aylık dönemdeki faizi ile birlikte davalılardan tahsili istenilmiştir.

Mahkemece davalı … yönünden davanın husumet yokluğundan reddine, davalı … yönünden davanın kabulü ile 23.705,00.- TL’nin dava tari
hinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacı-ya verilmesine, karar verilmiş, hüküm davacı ve davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, davalı …’ın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi
ne karar vermek gerekmiştir.
2-Kat Mülkiyeti Kanununun “ana gayrimenkulün genel giderlerine katılma “başlığını taşıyan 20. maddesi hükmüne göre, kat maliklerinden
her biri ana taşınmazın ortak yerlerine bakım, koruma ve onarım ile genel yönetim giderlerine, ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça kendi arsa payları oranında katılmakla yükümlüdür. Buna göre, genel giderlerden asıl sorumlu kat malikleri olup, anılan madde hükmü gereğince ortak giderleri ve saptanacak avansları kat maliklerinden her biri ödemekle yükümlüdür. Kat maliki bağımsız bölüme düşen genel gider borcu ödeninceye kadar bu sorumluluktan kurtulamaz.
Ana kural bu olmakla birlikte, anılan Kanunun “ortak giderlerin teminatı “başlıklı 22. maddesinin (2814 sayılı Kanunla değişik) birinci fıkrasında; kat malikinin 20. madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan, bu kat malikinin bağımsız bölümünde kira sözleşme
sine, oturma hakkına veya başka bir nedene (intifa hakkı gibi) dayanarak sürekli şekilde yararlananların da bu kat maliki ile birlikte zincirleme sorumlu olacakları kabul edilmiştir. Kanun koyucu, 22. maddede yaptığı bu değişiklikle ortak gider alacağının güvenceye alınması ve ana taşınmazın parasız kalmaması, işletmenin aksaması gibi durumların önlenmesi amacıyla kat malikinin borcuna, bağımsız bölümünden (kira sözleşmesine, sükna veya intifa hakkına yada başka bir nedene dayanarak) devamlı şekilde yararlananları da ortak etmiş, onu kat maliki ile birlikte zincirleme (müteselsilen) sorumlu tutmuştur.
Bu duruma göre, genel gider ve avans borcundan dolayı yönetici veya kat maliklerinden her biri, bu alacağı tahsil etmek için ister borçlu olan
bağımsız bölüm malikine, isterse onun bağımsız bölümünden (kira akdine, sükna veya intifa hakkına ya da başka bir nedene dayanarak) sürekli şekilde yararlanan kişiye veya her ikisine birlikte dava açabilecek veya icra takibi yapabilecektir. Tüm bu nedenlerle bağımsız bölümden sürekli yararlanan konumunda olan diğer davalı …’ın da ortak gider borcundan sorumlu olduğunun kabulü gerekmektedir.

SONUÇ
1) Yukarıda birinci bentde gösterilen nedenlerle; davalı … vekilinin temyiz itirazlarının REDDİNE,
2) İkinci bentde gösterilen nedenlerle, davacının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iade
sine 16/10/2017 gününde oy birliği ile karar verildi.

Yazı Kategorileri:
Genel

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz