Nis 15, 2018
2486 Görüntüleme

UYAP MADDİ HATA; TARAFIN GERÇEK İRADESİNİN TESPİTİ

Yazan
banner

Hatalı da olsa mazeret beyanı içeren bir dilekçe var iken UYAP ortamında hazırlanan yeni duruşma gününü bildirir tebligatın davacı vekiline tebliğe gönderilmemesi neticesinde 12.09.2012 tarihinde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. 

YARGITAY
13. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2012/28596
KARAR NO : 2013/28298 Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 12/09/2012
NUMARASI : 2005/194-2012/197
DAVACI : 1-B.S., 2-R.S., 3-H.O.S.
DAVALI : Nermin Dilek

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın açılmamış sayılmasına yönelik olarak verilen hükmün davacılar avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacılar vekili avukat Hakan Eren geldi, karşı taraftan gelen olmadığından onun yokluğunda duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR
Davacılar, 1994 doğumlu çocuklarının bademciklerinin şişmesi nedeniyle doktorun yazdığı reçeteye göre verilen iğnenin vurulmasını davalıdan istediklerini, davalının bunu kabul ederek küçüğe iğne vurduğunu, ertesi gün çocuğun sağ ayağına basamadığını, gittikleri hastanede parsiyol akson teşhisi konulduğunu meydana gelen hasar nedeniyle mağdur olduklarını, küçüğün kısıtlı yürümesi nedeniyle maddi ve manevi zarar talep etmişlerdir.
Mahkemece, 07/06/2012 tarihinde takip edilmeyen davanın yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına karar verilmiş, 12.09.2012 tarihinde ise dosyanın işlemden kaldırıldığı 07/06/2012 tarihinden itibaren kanuni müddet içerisinde yenilenmeyen davanın HMK 150. maddesi uyarında AÇILMAMIŞ SAYILMASINA karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
6100 Sayılı HMK.nun 150.maddesine göre; usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir. İşlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde yenilenmeyen davalar, sürenin dolduğu gün itibarıyla açılmamış sayılır.

Somut olayda; davacı vekili 05.06.2012 tarihli mazeret dilekçesini 01.06.2012 tarih ve saat 16:29:47 da e-imza ile imzalayarak uyap-avukat portalından 5.6.2012 tarihinde mahkemeye göndermiş, aynı tarihte yeni duruşma gününün tebliği için 7 TL posta pulu ve 5 TL uyap mazeret giderini mahkeme adı ve dosya numarasını hatasız yazarak aynı yolla online olarak ödemiş, sözkonusu dilekçe yerine sehven, Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesine ait mazeret dilekçesini göndermiştir. Ne var ki dilekçe Mahkeme personelince hatalı olsa bile elektronik ortamda hakim onayına hiç sunulmadığı gibi bir çıktısı alınıp dosyaya da konulmadığı, işlemden kaldırma kararından sonra 24.06 2012 tarihinde onaylandığı için hakim tarafından fark edilmediği ve sonuçta gelen olmadığından bahisle mahkemece HMK 150.maddesi uyarınca dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir. Dosyada duruşma gününün fiziki ortamdan kendisine tebliğini bekleyen davacı vekili uzun bir süre geçince adli tatil sonrasında bu gelişmeyi Uyaptan öğrenmiş ve eski hale getirme dilekçesi vermiş ise de 17.09.2012 tarihli hakim derkenar yazısıyla talebi reddedilmiştir. Hal böyle olunca; duruşma davetiye masrafının mahkemeye zamanında ulaşmasına, hatalı da olsa mazeret beyanı içeren bir dilekçe var iken UYAP ortamında hazırlanan yeni duruşma gününü bildirir tebligatın davacı vekiline tebliğe gönderilmemesi neticesinde 12.09.2012 tarihinde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, 990.00 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, peşin alınan 21.15 TL. temyiz harcının istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 18.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazı Kategorileri:
Genel

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz