Ara 12, 2018
415 Görüntüleme

Satın Alınan Aracın Pert Olduğunun Anlaşılması, Fazla Bedelin İadesi

Yazan
banner

YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/21352
K. 2017/10569
T. 1.11.2017
• ARAÇ İÇİN ÖDENEN FAZLA BEDELİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Araç Satılmak İstendiğinde Pert Olduğunun Anlaşılması/Aracın Satın Alınmasından Sonra Davacı Kullanımındayken Maddi Hasarlı Kazalara Karıştığı – Bu Hususun Dikkate Alınması Konusunda Davalı Yanca İtiraz Edilmiş Olduğu Ancak İtirazın Dikkate Alınmadığı/Aracın Karıştığı Bu Kaza veya Kazalar Sebebiyle Oluşan Değer Kaybının Bilirkişi Marifetiyle Tespit Edilerek Bu Miktar Kadar Davalı Lehine Bedel İndirimi Gerektiğine Karar Verilmesi Gerektiği )
• ARACIN SATIN ALIMDAN SONRA MADDİ HASARLI KAZALARA KARIŞMASI ( Araç İçin Ödenen Fazla Bedelin Tahsili Talebi – Bu Hususun Dikkate Alınması Konusunda Davalı Yanca İtiraz Edilmiş Olduğu Ancak İtirazın Dikkate Alınmadığı/Aracın Karıştığı Bu Kaza veya Kazalar Sebebiyle Oluşan Değer Kaybının Bilirkişi Marifetiyle Tespit Edilerek Bu Miktar Kadar Davalı Lehine Bedel İndirimi Gerektiğine Karar Verilmesi Gerektiği )
• DEĞER KAYBININ BELİRLENMESİ ( Araç Satılmak İstendiğinde Pert Olduğunun Anlaşılması/Aracın Satın Alınmasından Sonra Davacı Kullanımındayken Maddi Hasarlı Kazalara Karıştığı – Bu Hususun Dikkate Alınması Konusunda Davalı Yanca İtiraz Edilmiş Olduğu Ancak İtirazın Dikkate Alınmadığı/Aracın Karıştığı Bu Kaza veya Kazalar Sebebiyle Oluşan Değer Kaybının Bilirkişi Marifetiyle Tespit Edilerek Bu Miktar Kadar Davalı Lehine Bedel İndirimi Gerektiğine Karar Verilmesi Gerektiği )
6502/m.8, 9, 11
ÖZET : Aracın satın alınmasından sonra davacı kullanımındayken maddi hasarlı kazalara karıştığı belirtilmiş, alınan ilk rapora bu hususun dikkate alınması konusunda davalı yanca itiraz edilmiş ancak gerek sonraki raporlarda gerekse mahkemece anılı hasar durumu dikkate alınmamıştır.Aracın karıştığı bu kaza veya kazalar sebebiyle oluşan değer kaybının bilirkişi marifetiyle tespit edilerek, bu miktar kadar davalı lehine bedel indirimi gerektiğine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, 17/02/2010 tarihinde davalıdan 16.500 TL bedelle ikinci el araç satın aldığını, aracı daha sonra satmak istediğinde pert olduğunun anlaşıldığını ileri sürerek, aracın davalıya iadesi ile ödediği bedelin davalıdan tahsiline olmadığı takdirde araç için ödenen fazla bedelin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş daha sonra talebinin ilk istem olan araç için ödenen bedel iadesi yönünde olduğunu belirtmiştir.

Davalı, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, aracın davalıya iadesine, 16500 TL satış bedelinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-)Dava konusu araç 17/02/2010 tarihinde davacı tarafından satın alınmıştır. Aracın satın alınmasından sonra davacı kullanımındayken maddi hasarlı kazalara karıştığı belirtilmiş, alınan ilk rapora bu hususun dikkate alınması konusunda davalı yanca itiraz edilmiş ancak gerek sonraki raporlarda gerekse mahkemece anılı hasar durumu dikkate alınmamıştır. Mahkemece aracın karıştığı bu kaza veya kazalar sebebiyle oluşan değer kaybının bilirkişi marifetiyle tespit edilerek, bu miktar kadar davalı lehine bedel indirimi gerektiğine karar verilmesi gerekir. Hal böyle olunca; davacının araçla karıştığı kazalar sebebiyle oluşan değer kaybının tespiti için bilirkişilerden ek rapor alınarak oluşan değer kaybı kadar davalı lehine bedel indirimine karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda 1.bentte açıklanan sebeple davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan sebeple kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ankara avukatı olunması nedeniyle Türk Patent’in kararlarına karşı davalar, marka hükümsüzlüğü davaları, patent davaları, tasarım davaları, Türk Patent’in Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na(YİDK) karşı davaların yanında marka vekili olunması itibarıyla Türk Patent Markalar Dairesi kararlarına karşı itirazlar, haksız rekabet davaları, alan adı davaları ve tahkimleri, marka ve patent ceza hukuku, tüketici hukuku, sağlık hukuku ağırlıklı olarak çalışma alanlarımızdır. İstanbul’daki şubemizin yanında ülkenin her yerinde davalarımız ve iş birliği yaptığımız avukatlarımız mevcuttur.

Yazı Kategorileri:
Blog · Genel · Makaleler

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz