Mar 21, 2019
261 Görüntüleme

Marka Hükümsüzlüğü Davalarında İlgili Diğer/Karşı Davalar Dikkate Alınmalıdır

Yazan
banner

Dava; markaya tecavüz ve haksız rekabetin önlenmesi, maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ise de, davalı tarafça asıl dava açılmadan önce yapılan marka başvurusu ve işbu markanın tescili sebebiyle açılan hükümsüzlük davası sonucunun da eldeki davaya etkisinin değerlendirilmesi gerekirken anılan husus nazara alınmaksızın hüküm tesisi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
DAVA : Taraflar arasında görülen davada

YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/1817
K. 2017/5196
T. 10.10.2017
• MARKAYA TECAVÜZ VE HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ (Davalı Tarafça Asıl Dava Açılmadan Önce Yapılan Marka Başvurusu ve İşbu Markanın Tescili Sebebiyle Açılan Hükümsüzlük Davası Sonucunun da Eldeki Davaya Etkisinin Değerlendirilmesi Gerektiği)
• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Davalı Tarafça Asıl Dava Açılmadan Önce Yapılan Marka Başvurusu ve İşbu Markanın Tescili Sebebiyle Açılan Hükümsüzlük Davası Sonucunun da Eldeki Davaya Etkisinin Değerlendirileceği – Markaya Tecavüz ve Haksız Rekabetin Önlenmesi)
• MARKA DAVASI (Tecavüz ve Haksız Rekabetin Önlenmesi İle Tazminat İstemi – Davalı Tarafça Asıl Dava Açılmadan Önce Yapılan Marka Başvurusu ve İşbu Markanın Tescili Sebebiyle Açılan Hükümsüzlük Davası Sonucunun da Eldeki Davaya Etkisinin Değerlendirilerek Karar Verileceği)
KHK-556/m.9

İstanbul Anadolu Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 26/11/2015 tarih ve 2010/244-2015/221 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi asıl davada davalı-karşı davada davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Asıl davada davacı-karşı davada davalı vekili, “ERGO ERGONMİK YATAKLARI” markasının müvekkili adına tescilli olduğunu, müvekkilinin 1992 tarihinden itibaren yatak ve mobilya üretimi yaptığını, davalı şirketin aynı alanda faaliyet gösterdiğini, davalının “DRERGOBED ŞEKİL” markasının tescilli için 2009 yılında yaptığı başvuruya müvekkilinin markaların benzer olduğu gerekçesiyle itiraz ettiğini ve itiraz üzerine benzerliğin tespiti ve davalının tescil talebinin reddi ile davalı şirketin yatak şilteleri, yastıklar, tıbbi amaçlı olmayan havalı yataklar ve yastıklar, uyku tulumları ve deniz yataklarının reddedilen mal ve hizmetler olarak tespit edildiğini, müvekkili adına tescilli markanın davalı şirket tarafından üretilen ürünlerde, internet ortamında, ilan ve reklamlarda, tabela, faturalarda kullanıldığının tespit edildiğini, davalıya ihtarname gönderilmesine rağmen kullanıma devam ettiğini, davalının eyleminin marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, tecavüz ve haksız rekabetin tespiti, 10.000,00 TL maddi, 400.00,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiş, yargılama sırasında ıslah dilekçesi ile maddi tazminat istemini 200.000,00 TL’ne yükseltmiş, karşı davanın ise, reddini istemiştir.

Asıl davada davalı-karşı davada davacı vekili, müvekkilinin marka kullanımının tescile dayalı olduğundan haksız bir kullanım olmadığını, zira, yapılan başvurunun kısmen reddedildiğini, müvekkilinin Almanya’da bulunan bir firma ile lisans sözleşmesi imzaladığını, lisans konusunun “ERGOCHECK” olduğunu, bu sebeple davaya konu markanın tercih edildiğini, müvekkilinin kişiye özel üretimde bulunduğunu, markalar arasında bir benzerlik bulunmadığını savunarak, asıl davanın reddini, karşı davada ise, “ERGO” ibaresinin ergonomik kelimesinin kısaltılmış şekli olup, KHK’nın 7/1-c m. anlamında tasviri işaretlerden olduğunu, bu sebeple tescil edilemeyeceğini ileri sürerek, davalı adına tescilli markanın hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Mahkemece iddia, savunma, toplanılan deliller, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, karşı davada hükümsüzlüğü talep edilen markanın 22/07/1992 tarihinde tescil ettirildiği ve 09/06/2002 tarihinde yenilendiği, davalının anılan ibareyi sektörde nizasız, fasılasız ve esas unsur olarak kullandığı, dolayısıyla kullanımla artık ayırt edici hale geldiğinden hükümsüzlük koşullarının oluşmadığı, taraf markalarının esas unsurlarının “ERGO” ve “ERGOBED” ibareleri olduğu ve markalar arasında benzerlik bulunduğu, davalının 2009/18407 no’lu markasının 20. emtia sınıfında “yatak şilteleri, yastıklar, tıbbi amaçlı olmayan havalı yataklar ve yastıklar, uyku tulumları ve deniz yatakları” emtiaları açısından tescilinin reddedildiği, bu durumun aynı zamanda davalının tıbbi yataklar alanında markasını kullanabileceği anlamına da geldiği, “Ergo ” ibaresi zayıf marka olsa dahi, iki markanın benzer olması, tüketici nezdinde her iki şirket arasında bağlantı olduğu düşüncesinden hareketle markalar arasında bağlantı kurulma ihtimali mevcut olduğu için davalı kullanımının, davacı markasına tecavüz oluşturduğu, davacının maddi ve manevi tazminat talebine hak kazandığı, bilirkişi heyetince emsal lisans bedelinin 482.727,96 TL olarak hesaplandığı, ıslah dilekçesindeki miktar da göz önünde bulundurularak KHK ve BK hükümleri uyarınca takdiren 150.000,00 TL maddi ve 20.000,00 TL manevi tazminata hükmedildiği gerekçesiyle, karşı davanın reddine, asıl davanın kısmen kabulü ile, markaya tecavüzün tespiti, markanın davalı tarafça üretilen ve satılan ürünlerde, internet ortamında, tüm basılı, görsel ilam ve reklamlarda, tabela, fatura, kağıt, antet ve zarflarda kullanılmasının önlenmesine, 150.000,00 TL maddi, 20.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, asıl davada davalı-karşı davada davacı vekili temyiz etmiştir.

1-) Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, asıl davada davalı-karşı davada davacı vekilinin karşı davaya yönelik tüm temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.

2-) Asıl davada davalı-karşı davada davacı vekilinin, asıl davaya yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince, davacı tarafça markaya tecavüz ve haksız rekabetin önlenmesi, maddi ve manevi tazminat istemi ile açılan asıl davada, mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ise de, davalı tarafça asıl dava açılmadan önce 16/08/2010 tarihinde yapılan, 2010/53181 no’lu, “DR. ERGOBED + Şekil” ibareli marka başvurusu ve işbu markanın tescili sebebiyle açılan hükümsüzlük davası sonucunun da eldeki davaya etkisinin değerlendirilmesi gerekirken anılan husus nazara alınmaksızın, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirmeye dayalı, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, asıl davada davalı-karşı davada davacı vekilinin karşı davaya yönelik yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile karşı davada verilen hükmün ONANMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, asıl davada davalı-karşı davada davacı vekilinin asıl davaya yönelik temyiz itirazlarının kabulüyle asıl davada verilen kararın, asıl davada davalı-karşı davada davacı yararına BOZULMASINA, asıl davada davalı-karşı davada davacı vekilinin karşı davaya yönelik aşağıda yazılı bakiye 2,20 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı/karşı davacıdan alınmasına, 10.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ankara avukatı olunması nedeniyle Türk Patent’in kararlarına karşı davalar, marka hükümsüzlüğü davaları, patent davaları, tasarım davaları, Türk Patent’in Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na(YİDK) karşı davaların yanında marka vekili olunması itibarıyla Türk Patent Markalar Dairesi kararlarına karşı itirazlar, haksız rekabet davaları, alan adı davaları ve tahkimleri, marka ve patent ceza hukuku ağırlıklı olarak çalışma alanlarımızdır. İstanbul’daki şubemizin yanında ülkenin her yerinde davalarımız ve iş birliği yaptığımız avukatlarımız mevcuttur.

Yazı Kategorileri:
Blog · Makaleler

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz