Mar 27, 2019
645 Görüntüleme

OHAL ile Kapanan Hastane, Malpraktis

Yazan
banner

Özet: 675 sayılı OHAL Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında KHK’nın “Dava ve takip usulü” başlıklı 16/1 maddesi düzenlemesine, 667 sayılı KHK’nın uygulanmasına ilişkin Milli Emlak Genel Tebliğ’in 11. maddesinde de, kapatılan kurum ve kuruluşların tüm alacaklarının idare tarafından tahsil edileceği düzenlemesine yer verildiği anlaşılmaktadır. Davalı üniversitenin, olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ekli listede belirtilen kuruluşlar arasında yer aldığı ve hak ile alacaklarının Hazineye devredildiği anlaşıldığından, mahkemece kanun hükmünde kararname hükümleri uyarınca değerlendirme yapılmak üzere kararın bozulması gerekmiştir.

Yargıtay
4. Hukuk Dairesi
E: 2016/9307 K: 2018/6696 K.T.: 07.11.2018
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Davacılar … ve … vekilleri Avukat … tarafından, davalı … aleyhine 31/03/2010 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; feragat sebebiyle maddi tazminat talebinin reddine, manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne dair verilen 17/11/2015 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dava, tedavi hatası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, feragat sebebiyle maddi tazminat isteminin reddine, manevi tazminat isteminin ise kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili, davacılardan …’ın davalı üniversitenin Kadın Doğum Bölümüne rutin kontrollerini yaptırmak amacıyla gittiğini, enfeksiyona rastlanması nedeniyle davacının Nefrolji bölümüne yönlendirildiğini, burada bölüm doktoru tarafından hamile olma ihtimaline binaen çeşitli tetkiklerin istendiğini, gebelik testinin negatif çıkması üzerine idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle kendisine antibiyotik ilaç yazıldığını, bunun yanısıra IVP ilaçlı böbrek filmi çekildiğini, fakat daha sonra davacının şüphelenmesi üzerine gebelik testi yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını, davalı üniversite hastanesinde böbrek filmi çekildiği ve kendisine antibiyotik ilaç yazıldığı dönemde iki haftalık hamile olduğunun anlaşıldığını, danıştığı doktorlar tarafından çocuğun düşme tehlikesinin ve özürlü doğma ihtimalinin olduğunun söylendiğini, davalı üniversitesinin ağır ihmal ve kusuru nedeniyle bebeğini aldırmak zorunda kaldığını belirterek uğranılan maddi ve manevi zararın giderilmesi isteminde bulunmuştur.
Davalı vekili ise, görevli yargı yerinin idari yargı olduğunu, hastane tarafından gerekli dikkat ve özenin gösterildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, feragat sebebiyle maddi tazminat isteminin reddine, davalının ihmali nedeniyle sorumlu olduğu gerekçesiyle manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne karar verilmiştir.
03/10/2016 tarih ve 675 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “Dava ve takip usulü” başlıklı 16/1. maddesinde “20/07/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ile bunların sahibi gerçek veya tüzel kişiler aleyhine 17/08/2016 tarihinden önce açılan davalar ile bu kapsamda Hazine ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne husumet yöneltilen davalarda mahkemelerce, 15/08/2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5’inci maddesi uyarınca dava şartı yokluğu nedeniyle ret kararı verilir.” düzenlemesine, 667 sayılı KHK’nın uygulanmasına ilişkin 24/07/2016 günlü Milli Emlak Genel Tebliğ’in 11. maddesinde de, kapatılan kurum ve kuruluşların tüm alacaklarının idare tarafından tahsil edileceği düzenlemesine yer verildiği anlaşılmaktadır. Davalı üniversitenin, olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ekli listede belirtilen kuruluşlar arasında yer aldığı ve hak ile alacaklarının Hazineye devredildiği anlaşıldığından, mahkemece yukarıda belirtilen kanun hükmünde kararname hükümleri uyarınca değerlendirme yapılmak üzere kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA.


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz