Mar 28, 2019
294 Görüntüleme

Sonyyetkiliservisankara.com Alan Adı Kararı

Yazan
banner

Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları ile bağlantılı web siteleri dikkate alındığında, Şikayet Edilen’in kendini Şikayet Eden’den lisans ve/veya yetki almış gibi göstermeye çalıştığı kanaatine varılmıştır. Bu bağlamda, Şikayet Edilen’in ticari amaçla kullandığı SONY markasına ilişkin olarak, Şikayet Eden’le arasında herhangi bir bağ bulunmadığını hiçbir şekilde açıklamamış olması, İdari Hakem’in kanaatine göre, ihtilaflı alan adlarının kullanıcılarda iltibas yaratıp, haksız kazanç elde etmek amacıyla kötü niyetli kullanımının bir göstergesidir. Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Dava No. D2001-0903.

 

İDARİ HAKEM KARARI
Sony Corporation v. Sadık Özsoy, Sistem İletişim Elektronik Gıda Taah. ve Ticaret Ltd. Şti.
Dava No. D2017-2340
1. Taraflar
Şikayet Eden, Gün & Partners, Türkiye tarafından temsil edilen, Tokyo, Japonya’da yerleşik Sony Corporation’dır.

Şikayet Edilen, davada kendini temsil eden, Ankara, Türkiye’de yerleşik Sadık Özsoy, Sistem İletişim Elektronik Gıda Taah. ve Ticaret Ltd. Şti.’dir.

2. Alan Adları ve Tescil Eden Kuruluş
İhtilaflı alan adları <sonyyetkiliservis-ankara.com> ve <sonyyetkiliservisankara.com>, Nics Telekomünikasyon Ticaret Ltd. Şti. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler
Şikayet, 24 Kasım 2017 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne (“Merkez”) sunulmuştur. 27 Kasım 2017 tarihinde, Merkez, ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 29 Kasım 2017 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı alan adlarını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.

Merkez, Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar’da (“Ek Kurallar”) öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci, 7 Aralık 2017’de başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih, 27 Aralık 2017 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafından Merkez’e resmi Cevap, 27 Aralık 2017 tarihinde sunulmuştur.

Merkez, 9 Ocak 2018 tarihinde, İdari Hakem olarak Kaya Köklü’yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar’ın 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar
Şikayet Eden, elektronik eşya satımında ve pazarlamasında faaliyet gösteren, tanınmış bir Japon şirketidir.

Şikayet Eden, Türkiye de dahil olmak üzere, tüm dünyada çok sayıda SONY marka tescilinin sahibidir. Dava dosyasında yer alan belgelere göre, Şikayet Eden, özellikle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 31 Aralık 1993 tarihinde tescil edilmiş 77796 no’lu ve 31 Aralık 1995’te tescil edilmiş 89735 no’lu markaların sahibidir. Her iki markayla özellikle 9. sınıftaki ürünler koruma altına alınmıştır. İdari Hakem, dünya çapında (Türkiye dahil olmak üzere) tanınması nedeniyle, SONY markasını tanınmış bir marka olarak kabul etmektedir.

Şikayet Eden, SONY markasını da içeren çeşitli alan adlarının sahibidir ve bunları yıllardır işletmektedir (örneğin <sony.com> ve <sony.com.tr>).

Şikayet Edilen, elektronik eşyalar için tamir servisi sunan, Ankara’da kurulu bir şirkettir.

İhtilaflı alan adı <sonyyetkiliservis-ankara.com>, 27 Ekim 2014 tarihinde tescil edilmiştir.

Diğer ihtilaflı alan adı <sonyyetkiliservisankara.com>, 21 Şubat 2015 tarihinde tescil edilmiştir.

Dava dosyasındaki itirazsız kalan bilgilere göre, Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in 14 Temmuz 2017’de gönderdiği ihtarnameye olumlu yanıt vermemiştir.

5. Tarafların İddiaları
A. Şikayet Eden
Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adlarının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet’i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarının, kendi SONY markasına, iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu iddia etmektedir.

Üstelik Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaati bulunmadığını, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden ile herhangi bir ortaklığı bulunmadığını ve Şikayet Edilen’e kendi markasının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adları Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’e ait olan markaya, iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adlarının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız menfaat elde etmeye ve özellikle kullanıcıları yanıltmaya gayret edildiğini iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen
Şikayet Edilen, Şikayet’in reddedilmesini talep etmektedir.

Şikayet Edilen, kötü niyetli olmadığını ve yetkili bir tamir servisi olduğunu vurgulamaktadır. Yetkisini belgelemek adına, Şikayet Edilen, üçüncü bir şirket tarafından imzalı olan bir tamir yetki belgesi sunmuştur.

6. Değerlendirme ve Tespitler
Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem, kararını, Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri uyarınca ve yapılan Şikayet kapsamında verecektir.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adlarının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

Ancak, Şikayet Eden’in iddialarına itiraz edilmediği sürece, İdari Hakem, bu makul iddiaları tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, İdari Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin üçüncü baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”)) dikkate almıştır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer
İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden’in SONY markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır.

Öncelikle, Şikayet Eden, SONY markasının sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Şikayet Eden, Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede tanınmış SONY markasını tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in dünyaca bilinen marka haklarını dikkate alarak, ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’e ait markaya, iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. İdari Hakem, genel ve tanımlayıcı olarak değerlendirilen “Yetkili Servis Ankara” kelimeleri çıkarıldığında, ihtilaf konusu alan adlarının, Şikayet Eden’in SONY markası ile aynı olduğunu tespit etmektedir.

Böylece, İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler
İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak herhangi bir hak veya meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir.

Politika’daki gereklerin yerine getirilmesi için Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, menfi bir durumu ispatlamak, Şikayet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaate sahip olmadığını ilk bakışta (prima facie) gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığının, Şikayet Eden tarafından yeterince ispatlandığı kanaatine varmıştır. Özellikle, İdari Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’e SONY markasının kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olmadığını yeterince ispatladığı düşüncesindedir.

Şikayet Edilen ise, ihtilaflı alan adlarıyla ilgili herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu yeterince ortaya koymamıştır. Özellikle, sadece üçüncü bir tarafın vermiş olduğu yetki belgesi, hak sahibinden verilmiş olmadığı sürece, Şikayet Eden’in SONY markasını kullanmak için bir hak veya meşru menfaat teşkil edemez.

Ayrıca, İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarına bağlı olan web sitelerini ziyaret ettiğinde, ilgili web sitelerinde, tarafların bir bağının olmadığı ile ilgili bir açıklama görmemiştir. Ayrıca, İdari Hakem, dosyadaki dokümanların da gösterdiği gibi, ilgili web sitelerinde Şikayet Eden’in SONY şekil markasını belirgin ve yanıltıcı bir şekilde kullanıldığını tespit etimiştir.

İdari Hakem, tespitlerini ve Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Dava No. D2001-0903 kararını göz önünde tutarak, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını ticari amaçla kullanmasına rağmen, söz konusu ihtilaflı alan adlarına bağlı olan web sitelerinde, Şikayet Eden’le ilişkisi bulunmadığını açıklamaması nedeniyle; ihtilaflı alan adlarının, iyi niyetli hizmet sunumu için kullanılmadığı kanaatine varmıştır. Aksine, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in bilinçli bir şekilde iltibas yaratarak, kullanılcıları yanlış yönlendirmeye gayret gösterdiği kanaatine varmıştır.

Bu nedenle, İdari Hakem, Politika’nın madde 4(a)(ii)’de belirtilen şartlarının yerine getirilmiş olduğu sonucuna varmış ve Politika’nın ikinci şartı anlamında, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım
İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adlarının kullanımının, Şikayet Eden’in SONY markasıyla iltibas yaratabileceğini bilebilecek durumda olduğu kanaatindedir.

Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları ile bağlantılı web siteleri dikkate alındığında, Şikayet Edilen’in kendini Şikayet Eden’den lisans ve/veya yetki almış gibi göstermeye çalıştığı kanaatine varılmıştır. Bu bağlamda, Şikayet Edilen’in ticari amaçla kullandığı SONY markasına ilişkin olarak, Şikayet Eden’le arasında herhangi bir bağ bulunmadığını hiçbir şekilde açıklamamış olması, İdari Hakem’in kanaatine göre, ihtilaflı alan adlarının kullanıcılarda iltibas yaratıp, haksız kazanç elde etmek amacıyla kötü niyetli kullanımının bir göstergesidir. Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Dava No. D2001-0903.

İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin diğer tüm iddia ve hususları da değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adlarını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, İdari Hakem, Politika’nın üçüncü şartı anlamında da, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

7. Karar
Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <sonyyetkiliservis-ankara.com> ve <sonyyetkiliservisankara.com> alan adlarının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Ankara avukatı olunması nedeniyle Türk Patent’in kararlarına karşı davalar, marka hükümsüzlüğü davaları, patent davaları, tasarım davaları, Türk Patent’in Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na(YİDK) karşı davaların yanında marka vekili olunması itibarıyla Türk Patent Markalar Dairesi kararlarına karşı itirazlar, haksız rekabet davaları, alan adı davaları ve tahkimleri ağırlıklı olarak çalışma alanlarımızdır.

Anahtar Kelimeler: alan adı avukat, alan adı dava, alan adı ihlal, alan adı mahkeme, alan adı marka ihlal, alan adı patent ihlal, alan adı patent tecavüz, alan adı tahkim, alan adı tecavüz,ICANN tahkim, marka ceza, marka dava ankara, Marka Hukuku, marka hükümsüzlüğü, marka ihlali,marka şikayet,marka tazminat, marka tecavüzü, patent ceza, patent dava, patent dava ankara, patent hukuku, patent şikayet, tasarım ceza, tasarım dava ankara, tasarım hukuku, wipo tahkim, yetkili servis alan adı, yetkili servis marka, yetkili servis tahkim, yetkili servis marka ihlal

Yazı Kategorileri:
Blog · Genel · Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz