Nis 12, 2019
626 Görüntüleme

Çekişmeli Önceki Markalar Kazanılmış Hak Yaratmaz

Yazan
banner

Dava konusu markanın başvuru tarihinin 06.10.2011 olduğu, bu tarihten önce anılan tescilli markaların hükümsüzlüğü için davaların açıldığı ve markaların kesin olarak hükümsüzlüklerine karar verildiğinden anılan markaların çekişmesiz olarak kullanılmamış olmaları nedeniyle 14. sınıf mallar yönünden davalı şirketin kazanılmış hakkının bulunmadığı, yine davalı şirketin davacı markaları ile ayniyet arz eden 35. sınıf hizmetler yönünden kazanılmış hak bahşeden markasının bulunmadığı

YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/2134
K. 2018/8004
T. 17.12.2018
• TPE YİDK KARARININ İPTALİ ( Davacının 25. Sınıfta Tescilli Markasının Bulunmadığı ve 25. Sınıf Mallar Yönünden Davacı Yararına 556 S. KHK. 8/4. Maddesindeki Koşulların Oluşmadığı – Davalı Şirketin Davacı Markaları ile Ayniyet Arz Eden 35. Sınıf Hizmetler Yönünden Kazanılmış Hak Bahşeden Markasının Bulunmadığı/Davalının 18. Sınıf Emtiaları Kapsayan Önceki Tarihli Markalarının Kazanılmış Hak Teşkil Etmediği Gerekçesiyle Verilen İptali Kararının İsabetli Bulunduğu )
• KAZANILMIŞ HAK ( Dava Konusu Markanın Başvuru Tarihinden Önce Tescilli Markaların Hükümsüzlüğü İçin Davaların Açıldığı ve Markaların Kesin Olarak Hükümsüzlüklerine Karar Verildiği – Markaların Çekişmesiz Olarak Kullanılmamış Olmaları Nedeniyle 14. Sınıf Mallar Yönünden Davalı Şirketin Kazanılmış Hakkının Bulunmadığı Tespitinin İsabetli Olduğu )
• SİCİLDEN TERKİN ( TPE YİDK Kararının 14 ve 18. Sınıftaki Mallar ile 35. Sınıftaki Hizmetler Yönünden İptaline Davalı Şirket Adına Tescil Edilen Markanın Başvuru Kapsamında Bulunan 14. ve 18. Sınıftaki Emtialar ile 35. Sınıftaki Hizmetler Yönünden Hükümsüzlüğüne ve Sicilden Terkinine Karar Verilmesine Dair Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Onandığı )
• MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ ( Davacı Markasının Davalı Şirketin Markasının Tescilini İstediği 18. Sınıfta Yer Alan Tüm Malları Kapsadığı – Davalının 18. Sınıf Emtiaları Kapsayan Önceki Tarihli Markalarının Davalı Şirket İçin Kazanılmış Hak Teşkil Etmediği/TPE Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararının İptali Talebi )
KHK-556/m.8/4,14
DAVA : Dava, TPE YİDK kararının iptali istemine ilişkindir.

Davacının 25. sınıfta tescilli markasının bulunmadığı, davacı markalarının elektronik sektöründe tanınmış olduğu ve 25. sınıf mallar yönünden davacı yararına 556 Sayılı KHK. 8/4. maddesindeki koşulların oluşmadığı, dava konusu markanın başvuru tarihinden önce tescilli markaların hükümsüzlüğü için davaların açıldığı ve markaların kesin olarak hükümsüzlüklerine karar verildiğinden anılan markaların çekişmesiz olarak kullanılmamış olmaları nedeniyle 14. sınıf mallar yönünden davalı şirketin kazanılmış hakkının bulunmadığı,

Davalı şirketin davacı markaları ile ayniyet arz eden 35. sınıf hizmetler yönünden kazanılmış hak bahşeden markasının bulunmadığı, davacının markasının, davalı şirketin markasının tescilini istediği 18. sınıfta yer alan tüm malları kapsadığı, davalı şirketin 18. sınıf emtiaları kapsayan önceki tarihli markalarının davalı şirket için kazanılmış hak teşkil etmediği gerekçesiyle TPE YİDK kararının 14 ve 18. sınıftaki mallar ile 35. sınıftaki hizmetler yönünden iptaline, davalı şirket adına tescil edilen markanın, başvuru kapsamında bulunan 14. ve 18. sınıftaki emtialar ile 35. sınıftaki hizmetler yönünden hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesine dair bölge adliye mahkemesi kararı isabetli bulunmuştur.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 28/09/2016 tarih ve 2014/465 E. – 2016/262 K. sayılı kararın taraf vekilleri tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin kısmen kabul kısmen reddine dair Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi’nce verilen 01/03/2017 tarih ve 2017/64-2017/175 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili, davalı TPE vekili ve davalı şirket vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, 6100 Sayılı Kanununun 369. maddesi gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili; elektronik cihaz, alet ve teçhizatı, telekomünikasyon cihazları alanında faaliyet göstermekte olan müvekkilinin 14, 18, 25 ve 35. sınıflarda, “NEXT” esas unsurlu, tanınmış 111 adet seri markanın sahibi olduğunu, ayrıca “…”, “NEXT” ve “…” markalarının Markalar Dairesi Başkanlığının üç ayrı kararı ile tanınmış marka olarak kabul edildiğini, müvekkilinin bu markalarda öncelik hakkına sahip olduğunu, davalı şirketçe yapılan 2011/79154 sayılı, “…” ibareli, 14, 18, 25 ve 35. sınıf ürün ve hizmetleri içeren marka tescil başvurusuna, karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık nedenlerine dayanılarak yapılan itirazın nihai olarak TPE YİDK tarafından reddedildiğini, kararın hukuka aykırı olduğunu, markaların ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğunu, davalının kötü niyetli olduğunu, davalı markasının müvekkilinin seri markası olarak algılanabileceğini ileri sürerek TPE YİDK kararının iptalini, davalı şirkete ait 2011/79154 sayılı, “…” ibareli, 14, 18, 25 ve 35. sınıf ürün ve hizmetleri kapsayan markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalı TPE vekili; markalar arasında benzerliğin bulunmadığını, YİDK kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı şirket vekili; tekstil, çiçekçilik ve elektronik eşya satışında faaliyet gösteren müvekkilinin, “NEXT” ibaresini ilk olarak 1982 yılında kullanmaya başladığını, müvekkilinin 1993/148410, 1994/150433, 1994/156743 ve 1996/178890 Sayılı markalarının 14, 18 ve 25. sınıflarda tescilli olduğunu, müvekkilinin “NEXT” markasının tanınmış marka olduğunu, davacının 14, 18 ve 25 sınıfları kapsayan tescilli markasının bulunmadığını, müvekkilinin “NEXT” ibaresi üzerinde 14, 18 ve 25. sınıflar yönünden kazanılmış hakkının bulunduğunu, davacının belirtilen sınıflarda faaliyetinin bulunmadığını, kötü niyetli olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

İlk derece mahkemesince, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalının “…” ibareli başvuru markası ile davacının “NEXT”, …” ibareli tescilli markaları arasında 14. sınıftaki mallar ile 35. sınıftaki hizmetler yönünden biçim, düzenleme ve tertip tarzı itibariyle görsel ve işitsel olarak benzerliğin bulunduğu, bu nedenle 14. ve 35. sınıftaki mal ve hizmetler yönünden 556 Sayılı KHK’nın 8/1 -b anlamında karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğu, davacının 25. sınıf malları kapsayan markasının bulunmadığı, 18 sınıf mallar yönünden ise davacının marka tescil kapsamında bulunan “bağırsaklar, sun’i bağırsaklar ( sııcuk,salam ve sosis vb. doldurmak için )” mallarının dava konusu marka kapsamındaki mallar ile benzer olmadığı, bu sınıf yönünden 556 Sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı, davacının elektronik sektöründe tanınmış olduğu, 18. ve 25. sınıf mallar yönünden davalının haksız yarar sağlayarak davacı markalarının itibarına zarar vereceğine ilişkin iddianın kanıtlanamadığı, önceye dayalı hakkın 18. ve 25. sınıf mallar yönünden oluşmadığı, yine 18. ve 25. sınıf mallar yönünden yapılan başvuruya ilişkin kötü niyet iddialarının kanıtlanamadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüyle TPE YİDK’nın 2014-M-3277 Sayılı kararının 2011/79154 Sayılı “…” ibareli marka kapsamında bulunan 14. sınıftaki mallar ile 35. sınıftaki hizmetler yönünden iptaline, 2011/79154 Sayılı “…” ibareli markanın 14. sınıftaki mallar ile 35. sınıftaki hizmetler yönünden hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, TPE YİDK’nın 2014-M-3277 Sayılı kararına ilişkin olarak 2011/79154 Sayılı “…” ibareli marka kapsamındaki 18. ve 25. sınıf mallar yönünden açılan davanın reddine karar verilmiştir.

Karara karşı davacı vekili, davalı TPE vekili ve davalı şirket vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesince, tüm dosya kapsamına göre; davacının 25. sınıfta tescilli markasının bulunmadığı, davacı markalarının elektronik sektöründe tanınmış olduğu ve 25. sınıf mallar yönünden davacı yararına 556 Sayılı KHK. 8/4. maddesindeki koşulların oluşmadığı, 14. sınıf mallar yönünden davalı şirketin kazanılmış hakkının bulunmadığı, bu iddiaya dayanak olarak sunulan 1993/148410, 1994/156743, 1994/150433 ve 1996/178890 numaralı markaların ilki için 03.09.2006 tarihinde açılan davada, 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 2006/680 esas 2011/270 karar sayılı karar ile 20.12.2011 tarihinde, diğer üç marka için de 14.10.2009 tarihinde açılan davada, 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 2009/234 esas 2011/215 karar sayılı karar ile 13.06.2011 tarihinde 556 Sayılı KHK 14 maddesine dayalı kullanmama nedeniyle hükümsüzlüğüne karar verildiği, bu kararların sırasıyla 14.10.2014 ve 13.02.2014 tarihlerinde kesinleştiği, dava konusu markanın başvuru tarihinin 06.10.2011 olduğu, bu tarihten önce anılan tescilli markaların hükümsüzlüğü için davaların açıldığı ve markaların kesin olarak hükümsüzlüklerine karar verildiğinden anılan markaların çekişmesiz olarak kullanılmamış olmaları nedeniyle 14. sınıf mallar yönünden davalı şirketin kazanılmış hakkının bulunmadığı, yine davalı şirketin davacı markaları ile ayniyet arz eden 35. sınıf hizmetler yönünden kazanılmış hak bahşeden markasının bulunmadığı, davacının 2006/24956 Sayılı “…” ibareli markasının, davalı şirketin markasının tescilini istediği 18. sınıfta yer alan tüm malları kapsadığı, davalı şirketin 18. sınıf emtiaları kapsayan 1993/148410, 1994/156743, 1994/150433 ve 1996/178890 Sayılı önceki tarihli markalarının açıklanan nedenlerle davalı şirket için kazanılmış hak teşkil etmediği gerekçesiyle davalı TPE vekili ile davalı şirket vekilinin tüm, davacı vekilinin 18. sınıf emtialar dışında kalan diğer istinaf itirazlarının reddine, davacı vekilinin 18. sınıf emtialar yönünden istinaf başvurusunun kabulüyle HMK’nın 353/1-b-2. maddesi gereğince ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına, davanın kısmen kabulüne, davalı TPE YİDK’nın 2014/M-3277 Sayılı kararının 14 ve 18. sınıftaki mallar ile 35. sınıftaki hizmetler yönünden iptaline, davalı şirket adına tescil edilen 2011/79154 Sayılı “…” ibareli markanın, başvuru kapsamında bulunan 14. ve 18. sınıftaki emtialar ile 35. sınıftaki hizmetler yönünden hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı, davacı vekili, davalı TPE vekili ve davalı şirket vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İlk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik olarak yapılan istinaf başvurusu üzerine HMK’nın 355 vd. maddeleri kapsamında yöntemince yapılan inceleme sonucunda Bölge Adliye Mahkemesince esastan verilen nihai kararda, dosya kapsamına göre saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kurallarına aykırı bir yön olmadığı gibi HMK’nın 369/1. ve 371. maddelerinin uygulanmasını gerektirici nedenlerin de bulunmamasına göre usul ve yasaya uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarda açıklanan nedenlerle, taraf vekillerinintemyiz istemlerinin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye 4,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, istekleri halinde aşağıda yazılı 26,90 TL harcın temyiz eden davalılara iadesine, 17.12.2018 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Anahtar Kelimeler: Alan adı dava alan adı iptali alan adı marka alan adı tahkim alan adı tahkimi alan adı terkini alan adı WIPO ayıplı mal bilişim hukuku haksız rekabet haksız rekabet hukuku internet hukuku iş hukuku kıdem tazminatı Marka marka ankara avukat marka avukat marka dava Marka Hukuku marka hükümsüzlük marka hükümsüzlüğü marka ihlali marka iltibas marka itiraz marka tecavüzü marka tescili marka YİDK patent ankara avukat patent avukat patent dava patent hukuku patent ihlali patent itiraz patent tecavüzü patent tescili tasarım ankara avukat tasarım avukat tasarım dava tasarım hukuku tüketici avukat tüketici dava tüketici hukuku WIPO alan adı WIPO alan adı ihlali yidk kararının iptali

Ankara avukatı olunması nedeniyle Türk Patent’in kararlarına karşı davalar, marka hükümsüzlüğü davaları, patent davaları, tasarım davaları, Türk Patent’in Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na(YİDK) karşı davaların yanında marka vekili olunması itibarıyla Türk Patent Markalar Dairesi kararlarına karşı itirazlar, haksız rekabet davaları, alan adı davaları ve tahkimleri, idari davalar ağırlıklı olarak çalışma alanlarımızdır.

Yazı Kategorileri:
Blog · Makaleler · Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz