Nis 29, 2019
326 Görüntüleme

Marka ve Patentle İlgili Uluslararası Sözleşmelere Konu Gerçek veye Tüzel Kişiler Teminat Yatırmaz

Yazan
banner

Yargıtay 11. HD 30.06.2006 T. 2005/10004 E. 2006/10777 K sayılı ilamında; merkezi Hong Kong’da yer alan davacı şirketin MÖHUK m. 32 uyarınca teminat yatırmakla yükümlü tutulmasına bağlı olarak verilen kesin süreye uyulmaması neticesinde dosyanın işlemden kaldırılması işlemine karşı yapılan temyizde Yargıtay TRIPS’in 03. maddesinin ilk fıkrasına atıfta bulunarak; fikri hakların korunması hususunda üye ülkelerin vatandaşlarına kendi vatandaşlarından farklı bir muamele yapamayacağını belirterek bu hususları dikkate almadan teminat yatırılmasına karar veren yerel mahkeme kararını bozmuştur.

Yargıtay 11. HD 26.08.2008 T. 2007/6321 E 2008/8591 K. sayılı Hummer kararında; davalının ABD menşeli davacının teminat yatırması gerektiği hususunda yaptığı itirazı reddederek, Paris Sözleşmesi’nn 2. maddesinde sınai mülkiyetin korunmasıyla ilgili anlaşmaya taraf ülkelerin vatandaşlarına eşit muamele yapılacağı hususunun açıkça düzenlendiği ve ABD vatandaşı olan davacının da bu nedenle teminat yatırma yükümlülüğü bulunmadığını belirterek, davalının teminat yatırılması gerektiği yönündeki temyiz itirazlarını reddetmiştir.

Anahtar Kelimeler: Haksız rekabet, haksız rekabet hukuku, Marka, marka ankara avukat, marka avukat, Marka Hukuku, marka hükümsüzlük, marka tecavüzümarka teminat, marka tescili, marka YİDK, patent ankara avukat, patent teminat, patent tescili, tasarım avukat, tasarım hukuku, tasarım hükümsüzlüğü, teminat yatırma yükümlülüğü hükümsüzlük

Ankara avukatı olunması nedeniyle Türk Patent’in kararlarına karşı davalar, marka hükümsüzlüğü davaları, patent davaları, tasarım davaları, Türk Patent’in Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na(YİDK) karşı davaların yanında marka vekili olunması itibarıyla Türk Patent Markalar Dairesi kararlarına karşı itirazlar, haksız rekabet davaları, alan adı davaları ve tahkimleri ağırlıklı olarak çalışma alanlarımızdır.

Yazı Kategorileri:
Blog · Makaleler · Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz