May 7, 2019
1104 Görüntüleme

İş Kazası, Tedavi Giderlerinden Sorumluluk

Yazan
banner

İŞ KAZASI • TEDAVİ GİDERLERİ
ÖZET: Tedavi masrafları için işçinin ilk başvuracağı merci Sosyal Güvenlik Kurumudur.İşveren, ancak Kurum tarafından karşılanmamış olan SUT’u aşan zorunlu tedavi giderlerinden kusuru oranında sorumlu olur. Y.21 HD E.2016/9646, K.2017/10803, T.19.12.2017

Dava, iş kazası sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemi ile tedavi giderinin dava
lıdan tahsili istemine ilişkindir.Mahkemece, maddi tazminat talebinin kabulüne, tedavi giderine iliş-kin talep ile manevi tazminat talebinin kısmen kabulüne karar verilmiştir. Dosyadaki kayıt ve belgelerden, davaya konu iş kazasının 02.04.2010 tarihinde meydana geldiği, davacı sigortalının % 6,2 oranında sürekli iş göremezliğe uğradığı, davacının tedavi giderlerine ilişkin 02.04.2010 tarihli 5.500,00 TL ve 06.04.2010 tarihli 700,00 TL tutarında fatura ibraz ettiği anlaşılmaktadır.

506 sayılı Yasa ve 5510 sayılı Yasada, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolunun getiriliş amaç ve nedeni, sigortalıların belirtilen türde bir zararla karşılaşmaları halinde onları doğrudan koruma altına alma ve kendilerine yardım yapacak kuruluşu belirlemektir. Şu halde, iş kazası nedeniyle sigortalının başvuracağı ilk merci kendisini bu yönde güvenceye alan Kurum ve onun sağlık kuruluşlarıdır. İş veren ancak Kurum tarafından karşılanmamış SUT’u aşan zorunlu tedavi giderlerinden sorumlu tutulabilir.
Yapılacak iş, yukarıda belirtilen makbuzların hangi kalemlere dair olduğunun araştırılması, her bir kalemin içeriğinin ve bedelinin ayrıntılı dökümünün ilgili hastaneden getirtilerek, davacıya uygulanan tedavilerin SUT kapsamında zorunlu tedavi giderlerinden olup olmadığı ve söz konusu tedavilerin SUT’u aşan miktarının bulunup bulunmadığı hususunda alanında uzman bir bilirkişiden rapor almak ve bulunduğunun anlaşılması halinde belirlenecek bu miktar bakımından davalı kusuru oranındatedavi gideri talebinin kabulüne, bulunmadığının anlaşılması halinde tedavi gideri talebinin reddine karar vermekten ibarettir.
O halde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının davacıya yükletilmesine, 19.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Anahtar Kelimeler: ş kazası, iş kazası sgk, iş kazası tazminat, iş hukuku

Ankara avukatı olunması nedeniyle Türk Patent’in kararlarına karşı davalar, marka hükümsüzlüğü davaları, patent davaları, tasarım davaları, Türk Patent’in Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na(YİDK) karşı davaların yanında marka vekili olunması itibarıyla Türk Patent Markalar Dairesi kararlarına karşı itirazlar, haksız rekabet davaları, alan adı davaları ve tahkimleri ağırlıklı olarak çalışma alanlarımızdır.


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz