May 8, 2019
339 Görüntüleme

Etken Madde İsminden Türetilen Markalarda Karışıklık Riski

Yazan
banner

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2015/6264

Karar Numarası: 2015/13174

Karar Tarihi: 09.12.2015

Taraflar arasında görülen davada …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 15.07.2014 gün ve 2012/213-2014/177 sayılı kararı onayan Daire’nin 23.02.2015 gün ve 2014/17331-2015/2346 sayılı kararı aleyhinde davalı şirket vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı vekili, 1984 yılından beri ilaç sektöründe faaliyette bulunan müvekkilinin “Z…” markalı ilaç için 24.04.1996 tarihinde ruhsat aldığını, markayı da 2008 yılında 2008/20911 sayı ile tescil ettirdiğini, bu markayı 1996 yılından beri kullandığını, ayrıca müvekkilinin “Z..” ibareli birçok markasının da bulunduğunu, davalının müvekkilinin markasına benzer şekilde tebliğin 05. sınıftaki mallarda kullanılmak üzere, “Z……” ibareli bir marka başvurusunda bulunduğunu, müvekkilinin bu başvuruya yapmış olduğu itirazın nihai olarak YİDK tarafından reddedildiğini, oysa bu kararın 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesine aykırı olduğunu, müvekkili markaları ile bu marka başvurusunun benzer olduğunu, tüketicilerin bu markayı müvekkilinin seri markası gibi algılamalarının mümkün olduğunu, bu durumda karıştırılmanın kaçınılmaz olduğunu, davalı markasındaki “B…” ekinin “E.. İ..” anlamına geldiğini ve markaya her hangi bir ayırt edicilik sağlamadığını, tüketicilerde “Z..” markasının en iyi kullanımı algısını yaratabileceğini ileri sürerek “Z…” ibareli başvurunun reddine ve tescil edilmiş ise hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Türk Patent Enstitüsü vekili, açılan davanın yerinde olmadığını, YİDK kararının usul ve yasaya uygun bulunduğunu söyleyerek davanın reddini istemiştir.

Diğer davalı D….. İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili davanın reddini istemiştir.

Mahkemece davanın kabulüne dair verilen kararın davalı TPE vekili ile davalı şirket vekilince temyizi üzerine karar Dairemizin 23.02.2015 gün 2014/17331 Esas, 2015/2346 Karar sayılı ilamıyla onanmıştır.

Davalı şirket vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Dava, TPE YİDK kararının iptali ve markanın hükümsüzlüğü istemine ilişkindir. İlaç emtiası bakımından etken madde veya tedavisi hedeflenen hastalığa doğrudan atıf yapan işaretler tanımlayıcı niteliktedirler. Jenerik veya etken maddeden türetilen ilaç markaların da ayırt edicilik vasfına sahip olmak koşuluyla marka olarak tescili mümkündür.

Somut olayda davacı vekili, davalının 05. sınıf yönünden 2008/20911 sayılı “Z…” ibareli marka başvurusunun müvekkilinin aynı sınfta tescilli “Z…” ibareli markalarıyla iltibas yaratacağını ileri sürmüştür. Mahkemece alınan bilirkişi raporunda İngilizce, İtalyanca ve Portekizce gibi bazı dillerde “ç…” anlamına gelen “Z..” ibaresinin eczacılıkta, kimyacılıkta, metalürjide ve pek çok sektörde kullanılan bir element olduğu, bu elementin büyüme, gelişme geriliği, iştahsızlık, immun sistem problemleri, yara iyileşmesi ve saç dökülmesi gibi rahatsızlıklara karşı tedavide kullanılan ilaçların etken maddesi olduğu belirtilmiştir. Davacı markasından farklı olarak davalının marka başvurusundaki aynı etken maddeden türetilen “Z…” markasının doktor ve eczacıdan oluşan uzman kullanıcı kesimi dikkate alındığında 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi kapsamında davacı markası ile iltibas ihtimali bulunmadığından davacı vekilinin bu yöne ilişkin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 23.02.2015 gün 2014/17331 Esas-2015/2346 Karar sayılı onama kararı kaldırılarak kararın yukarıda belirtilen gerekçe ile davalı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 23.02.2015 gün 2014/17331Esas-2015/2346 Karar sayılı onama kararı kaldırılarak kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin, temyiz ilam ve karar düzeltme harçlarının isteği halinde karar düzeltme isteyene iadesine, 09.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Anahtar Kelimeler: marka hukuku, marka dava, marka iltibas, yidk dava, türk patent dava, tpmk dava, tpe dava,marka hükümsüzlük, marka karışıklık


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz