May 13, 2019
2765 Görüntüleme

YİDK Kararı İptali Davalarında Taraflar

Yazan
banner

SMK m. 20’ye göre; kurum tarafından bu Kitap kapsamında alınan kararlardan zarar gören taraflar, kararlara karşı Kurum nezdinde itiraz edebilir. İtiraz, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde yazılı ve gerekçeli olarak Kuruma yapılır. İtiraz gerekçelerinin bu süre içinde sunulmaması hâlinde itiraz yapılmamış sayılır. İtirazın incelenmesi için itiraz süresi içinde ücretin ödenmesi ve aynı süre içinde ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması zorunludur. İtiraz süresinden sonra itiraz gerekçeleri değiştirilemez ve yeni gerekçeler eklenemez.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun son karar organı olan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun(YİDK) her türlü kararına karşı kararın tebliğinden itibaren iki ay içinde dava açılabilir. Bu davalarda yetkili ve görevli mahkeme Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri’dir. Bunun yanında aşağıdaki içtihattan da anlaşılacağı üzere marka/patent/tasarım avukatlarının tarafları gayet iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Marka başvurusu diğer markayla aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer bulunup herhangi bir itiraz olmadan kurumca kendi incelemesinde reddedilmişse bu durumda davalı sadece kurum olacaktır, kurumun kararına temel markanın sahibi bu davada taraf değildir. Ancak itiraz üzerine verilen kararlarda önceki marka sahibinin itirazı reddedilmişse başvuru sahibi ile Türkpatent, önceki marka sahibinin itirazı kabul edilmişse başvuru sahibinin davacı olarak yer alacağı davalarda itiraz eden önceki markanın sahibi ile Türkpatent davalı taraf da yer alacaktır. Aynı şekilde tasarımlar konusunda da itiraz üzerine tasarım reddedilmişse başvuru sahibinin açacağı davada itiraz sahibi ile Türkpatent, tasarıma itiraz reddedilmişse itiraz edenin davacı olarak yer aldığı davada başvuru sahibi ile Türkpatent davalı olarak yer alacaktır. Bu konuda en yaygın yapılan hata Türkpatent’in tescil kararı verdiği yani itirazları reddettiği durumlarda tescil devam edip tasarım, patent, faydalı model, coğrafi işaret veya marka tescile bağlanacağından yidk kararının iptalinin yanında hükümsüzlük istenmemesidir. Bu durumda ya ıslah yapılmakta ya da ayrı dava açılmak zorunda kalınmaktadır ki bu prosedürün uzamasına neden olmaktadır.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2017/3635

Karar Numarası: 2019/742

Karar Tarihi: 04.02.2019

 

Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 20/…/2016 tarih ve 2015/143 E.- 2016/348 K. sayılı kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair … Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi’nce verilen 09/06/2017 tarih ve 2017/599-2017/586 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, davacı tarafından yapılan 2014/00933-… sayılı tasarım başvurusuna, davalı şirketçe 92901 sayılı markalarına dayanılarak yapılan itirazın, nihai olarak TPMK … tarafından kabul edilerek başvuru konusu tasarımın yenilik vasfının bulunmadığından bahisle başvurunun iptaline karar verildiğini, kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek, TPMK …’nın 2015-T-72 sayılı kararının iptaline karar verilmesini istemiştir.

Davalı TPMK vekili, … kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı …Ş. vekili husumet ehliyetlerinin olmadığını ve … kararının hukuka uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

İlk derece mahkemesince, … kararına dayanak olan 92901 kod numaralı markanın, 22/05/2015 tarihinde dava dışı… Ayakkabı ve Tekstil San. Tic. A.Ş.’ye devredildiği, dayanak markayı devir alan şirkete davanın yöneltilmesinin gerektiği, bu konuda davacı vekiline kesin süre verildiği, kesin sürede taraf teşkilinin sağlanmadığı, HMK’nın 114 ve 115. maddelerine göre dava şartı noksanlığının verilen kesin sürede giderilmediği gerekçeleriyle davanın usulden reddine karar verilmiştir.

Bu karara karşı davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

… Bölge Adliye Mahkemesi 20.Hukuk Dairesi’nce, mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı, 6100 sayılı HMK’nın 114/1-d maddesi hükmüne göre, tarafların, taraf ve dava ehliyetine sahip olmalarının dava şartı olduğu, HMK’nın 115/1.maddesi uyarınca mahkemece davanın her aşamasında dava şartlarının re’sen gözetilmesinin gerektiği, … kararının iptali davalarında, … kararına konu olan mesnet marka sahibinin zorunlu hasım olarak gösterilmesi gerektiği, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 08/02/2017 gün ve 2015/12516 E. 2017/661 K. Sayılı kararında da aynı görüşün benimsendiği gerekçeleriyle davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Davacının başvuru konusu tasarımının tescili için 556 sayılı KHK’nın 5 ve devamı maddeleri kapsamında yenilik ve ayırt edicilik vasfına sahip olması zorunludur. Tasarım başvurusunun bültende itirazı üzerine ilgili kişiler kendi fikri ve sınâi haklarına dayalı olarak tasarımın yenilik ve ayırtedicilik vasfı olmadığı gerekçesiyle itiraz edebilecekleri gibi, yenilik unsuru bakımında mutlak yenilik koşulu bulunduğundan tüm dünyadaki aleniyet kazanmış önceki tarihli ve başkalarına ait olan fikri ve sınâi haklara konu şekillere dayalı olarak da tasarım başvurusuna itiraz edebilirler. İtirazın TPMK … tarafından kabulü halinde TPMK … kararının iptali için açılan davada Türk Patent ve Marka Kurumu yanında muterizin de davalı olarak gösterilmesi gerekmektedir. İtiraza dayanak markanın sicilde bir başkası adına tescilli olması dahi mahkemece dava konusu başvurunun içerdiği şekil bakımından yenilik unsuru açısından yapılacak incelemeye etkili olmadığından, markanınyeni malikinin davada davalı olarak taraf gösterilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu itibarla mahkemece işin esasına girilip karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın usulden reddine karar verilmesi doğru görülmemiş ve bu husus bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile İlk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının BOZULARAK KALDIRILMASINA, HMK’nın 373/1. maddesi uyarınca dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 04/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazı Kategorileri:
Blog · Makaleler

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz