May 24, 2019
675 Görüntüleme

Teknik İnceleme Gerektiren Tasarım Dosyasında Bilirkişi Ücretinin Yatırılmaması

Yazan
banner

YARGITAY
11. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2016/2955
KARAR NO : 2017/5572

Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 06/10/2015 tarih ve 2014/266-2015/157 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Gülden Pekcan Duman tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, dava konusu Türk Patent Enstitüsünde davalı adına tescil edilmiş 2012/02376 numaralı tasarımın yeni olmadığını daha öncesinde müvekkil tarafından aynı ürünün tescil edildiği ve uzun süredir kullanıldığını ileri sürerek 554 sayılı KHK’nın ilgili maddeleri gereğince hükümsüzlüğünü talep etmiştir.
Davalı vekili, Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde 2013/91 esas ile davacı şirket tarafından açılan ve reddedilen davanın konusunun ve taraflarının huzurdaki dava ile aynı olduğunu, ayrıca dava konusu konserve tasarımı incelendiğinde tasarımların aynı olmadığının anlaşılacağını, hükümsüzlük koşullarının oluşmadığını belirterek davanın reddini istemişlerdir.
Mahkemece tüm dosya kapsamına göre, davacı tarafın kesin süre içerisinde delil avansı yatırmadığından bilirkişi incelemesinden vazgeçilmiş sayıldığı, bu durumun karşı taraf için usulü kazanılmış hak oluşturduğu gerekçesiyle mevcut hali ispat edilemeyen davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,20 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 19/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Anahtar Kelimeler: marka hukuku, tasarım hukuku, patent hukuku, tasarım dava, tasarım yidk iptal dava, tasarım hükümsüzlüğü,türk patent dava,patent tazminat, patent,haksız rekabet dava, haksız rekabet ankara dava, patent iptal, marka tazminat, tasarım tazminat, marka tecavüzü, patent tecavüzü, tasarım tecavüz, bilirkişi ücreti yatırılmamas, bilirkişi ücret kesin süre

Ankara avukatı olunması nedeniyle Türk Patent’in kararlarına karşı davalar, marka hükümsüzlüğü davaları, patent davaları, tasarım davaları, Türk Patent’in Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na(YİDK) karşı davaların yanında marka vekili olunması itibarıyla Türk Patent Markalar Dairesi kararlarına karşı itirazlar, haksız rekabet davaları, alan adı davaları ve tahkimleri ağırlıklı olarak çalışma alanlarımızdır.

Yazı Kategorileri:
Genel

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz