Haz 26, 2019
1219 Görüntüleme

Tapu İptali ve Arsa Sahibi İle Yüklenici Arasındaki Zorunlu Dava Arkadaşlığı

Yazan
banner

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI • HUSUMET

VEKALET ÜCRETLERİ
ÖZET: Yüklenici temlikine dayanan tapu iptali ve tescil davalarında arsa sahibi ile yüklenici arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmaktadır.
Bu nedenle arsa sahibi yararına maktu vekalet ücreti takdir edilmelidir.
Yüklenici şirketin davanın açılmasına sebebiyet verdiği edimlerini yerine getirmemesi sebebiyle dava ret edildiğinden yüklenici lehine vekalet takdir edilmemelidir. Y. 14 HD. E.2016/3628 K.2018/9451 T.25.12.2018
Dava, yüklenicinin temlikiyle kazanılan şahsi hakka dayalı tapu iptali ve tescil, gecikme cezasının tahsili isteğine ilişkindir.
Davacılar vekili, davalı şirketin yapımını üstlendiği iş merkezindeki … No’lu dükkanın davacılardan …’ya, … No’lu dükkanın ise davacılardan
…’ya satışının kararlaştırıldığını, ancak sözleşmede belirlenen teslim tarihinden dava tarihine kadar 3 yıla yakın süre geçmiş olmasına rağmen inşaatın tamamlanmadığını ve teslimin gerçekleşmediğini ileri sürerek dava konusu dükkanların davalı arsa sahipleri adına olan tapu kaydının iptali ile davacılar adına tapuya kayıt ve tesciline, 6.800 USD gecikme cezasının faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davacılardan … ile …’nın yüklenici ile yapılan sözleşmede taraf olmadıkları gerekçesiyle haklarındaki davanın hukuki yarar yokluğundan reddine; diğer davacılar … ile … yönünden ise inşaatın tamamlanmadığı, iskan ruhsatının alınmadığı, davacıların tapu iptali ve tescil talebinde bulunamayacağı gerekçesiyle açtıkları davanın esastan reddine karar verilmiştir.
Hükmü, davacılar vekili temyiz etmiştir.
1-Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya kapsamına göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiş reddi gerekmiştir.

2-Diğer temyiz itirazlarına gelince:
Yüklenicinin temlikine dayanan tapu iptali ve tescil davalarında arsa sahibi ile yüklenici arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmaktadır. Davalı arsa sahipleri ile davacılar arasında bir sözleşme ilişkisi bulunmadığı nazara alındığında, zorunlu dava arkadaşı olarak davada yer alması nedeniyle davalı arsa sahipleri yararına maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken nispi vekalet ücretine hükmedilmesi doğru görülmemiştir.
Öte yandan davalı yüklenici şirketin davanın açılmasına sebebiyet verdiği ve edimlerini yerine getirmemesi nedeniyle inşaat tamamlanamadığından davanın reddine karar verildiği dikkate alındığında lehine vekalet ücretine
hükmedilmesi de doğru görülmemiştir. Ancak bu hususlar kararın bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK’nın 438/7 maddesi gereğince hüküm sonucunun aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1.) bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine; (2.) bentte açıklanan nedenlerle hüküm sonucundan 4. bendin çıkarılmasına yerine ‘’4-Davalılar …, … ve … kendilerini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 1500TL maktu vekalet ücretinin davacı … ve davacı …’dan ayrı ayrı alınarak davalılara verilmesine’’ ibaresinin yazılmasına, hükmün HUMK’nın 438/7 maddesi gereğince değiştirilmiş ve DÜZELTİLMİŞ bu şekliyle ONANMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.12.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Ankara avukatı olunması nedeniyle Türk Patent’in kararlarına karşı davalar, marka hükümsüzlüğü davaları, patent davaları, tasarım davaları, Türk Patent’in Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na(YİDK) karşı davaların yanında marka vekili olunması itibarıyla Türk Patent Markalar Dairesi kararlarına karşı itirazlar, haksız rekabet davaları, alan adı davaları ve tahkimleri ağırlıklı olarak çalışma alanlarımızdır.

arsa sahibi yüklenici dava daire gecikme dava dükkan gecikme dava inşaat hukuku inşaat temlikin gecikmesi tapu iptali tapu tescili  yüklenicinin temlik

 

Yazı Kategorileri:
inşaat

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz