Tem 11, 2019
411 Görüntüleme

Marka Tecavüzü Suçu, Yetkili ve Görevli Mahkeme

Yazan
banner

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 156/1 maddesi uyarınca, “Bu Kanunda öngörülen davalarda görevli mahkeme, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir. Bu mahkemeler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi, 26/9/2004 tarihli ve 5235 Sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenir. F. ve sınai haklar hukuk mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince; fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye ceza mahkemesince bakılır.” hükmü ve Hakimler Savcılar Kurulunun 31/05/2018 gün ve 839 Sayılı kararıyla,

F. ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri Konusunda;

I-)F. ve sınai haklar ceza mahkemesinin kurulu bulunduğu yerlerde belirlenen yargı çevrelerini kapsayacak şekilde fikri ve sınai haklar ceza mahkemelerinin faaliyetlerini devam ettirdiği, (Örneğin …… F. ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nin yargı çevresinin kurulduğu yerin mülki hudutlarını kapsayacak şekilde belirlenmesi nedeniyle, …… ilçelerindeki (…… Batı Adliyesi dahil) bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, ……’nın ilçelerindeki asliye ceza mahkemelerinin değil, …… F. ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nin bakacağı ve bu şekilde faaliyetini devam ettireceği),

YARGITAY
19. CEZA DAİRESİ
E. 2015/15855
K. 2019/5318
T. 6.3.2019
DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın bireysel aboneliği olmadığı halde herhangi bir şekilde dekodere müdahale ederek, …… yayınlarını, işlettiği kıraathanede bulunan kişilere izinsiz olarak izletmekten ibaret olan eyleminin 5237 Sayılı TCK’nun 163/2. maddesinde düzenlenen karşılıksız yararlanma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, 5846 Sayılı Kanun’un 71/1. maddesiyle cezalandırılmasına karar verilmesi,

Kabule göre de;

Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 76. maddesi gereğince, “(l)Bu Kanun’un düzenlediği hukukî ilişkilerden doğan davalarda, dava konusunun miktarına ve Kanunda gösterilen cezaya bakılmaksızın, görevli mahkeme Adalet Bakanlığı tarafından kurulacak ihtisas mahkemeleridir. İhtisas mahkemeleri kurulup yargılama faaliyetlerine başlayıncaya kadar, asliye hukuk ve asliye ceza mahkemelerinden hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görevlendireceği ve bu mahkemelerin yargı çevreleri Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.” hükmü gereğince; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24/03/2005 gün ve 188 Sayılı kararıyla,

F. ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri Konusunda;

I-)İstanbul, …… ve İzmir’de kurulup faaliyete geçirilen F. ve Sınai Haklar Ceza Mahkemelerinin, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile yargılama aşamasında yürürlükte bulunan 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması, 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması, 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnamelerinden kaynaklanan ceza davaları için ihtisas mahkemeleri olarak belirlenmesine ve yargı çevrelerinin de kuruldukları yer mülki hudutları olarak tespit edilmesine,

II- F. ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi kurulmayan yerlerde, yukarıda zikredilen Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerden kaynaklanan; ceza davaları için;

1-) Bir Asliye Ceza Mahkemesi olan yerlerde bu mahkemenin,

2-)İki Asliye Ceza Mahkemesi bulunan yerlerde 1 numaralı Asliye Ceza Mahkemesinin,

3-)İkiden fazla Asliye Ceza Mahkemesi bulunan yerlerde ise 3 numaralı Asliye Ceza Mahkemesi’nin yetkilendirilmesine,

İlgili mahkemelerin yargı çevrelerinin ise adli yargı adalet komisyonlarının merkez ve mülhakatları olan ilçeleri kapsayacak şekilde belirlenmesine” ,

İnceleme tarihi itibarıyla da,

5846 Sayılı Kanun’un 76/1 maddesi gereğince, “Bu Kanun’un düzenlediği hukuki ilişkilerden doğan dava ve işler ile bu Kanundan kaynaklanan ceza davalarında görevli mahkeme, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 156. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen mahkemelerdir.” hükmü gereğince;

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 156/1 maddesi uyarınca, “Bu Kanunda öngörülen davalarda görevli mahkeme, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir. Bu mahkemeler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi, 26/9/2004 tarihli ve 5235 Sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenir. F. ve sınai haklar hukuk mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince; fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye ceza mahkemesince bakılır.” hükmü ve Hakimler Savcılar Kurulunun 31/05/2018 gün ve 839 Sayılı kararıyla,

F. ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri Konusunda;

I-)F. ve sınai haklar ceza mahkemesinin kurulu bulunduğu yerlerde belirlenen yargı çevrelerini kapsayacak şekilde fikri ve sınai haklar ceza mahkemelerinin faaliyetlerini devam ettirdiği, (Örneğin …… F. ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nin yargı çevresinin kurulduğu yerin mülki hudutlarını kapsayacak şekilde belirlenmesi nedeniyle, …… ilçelerindeki (…… Batı Adliyesi dahil) bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, ……’nın ilçelerindeki asliye ceza mahkemelerinin değil, …… F. ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nin bakacağı ve bu şekilde faaliyetini devam ettireceği),

II- F. ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi kurulmadığı ve yargı çevresinin bu mahkemelerin bulunduğu mahallere bağlanmadığı yerlerde,

1-)Bir asliye ceza mahkemesi olan yerlerde bu mahkemenin,

2-)İki asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 1 numaralı asliye ceza mahkemesinin,

3-)İkiden fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde ise 3 numaralı asliye ceza mahkemesinin bakmasına karar verilmiş bulunduğundan, görevsizlik kararı verilip dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi gerekirken yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca, tebliğnameye uygun olarak, BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 06.03.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

marka tecavüzü suçu marka tecavüzü ceza yetki marka tecavüzü fikri sınai ceza  marka tecavüzü asliye ceza marka tecavüzü görev marka tecavüzü yetki marka ceza marka ankara ceza avukat marka ankara avukat patent ankara avukat patent avukat tasarım avukat tasarım ankara avukat yidk kararı iptal yidk dava türk patent dava tpmk dava haksız rekabet dava

Ankara avukatı olunması nedeniyle Türk Patent’in kararlarına karşı davalar, marka hükümsüzlüğü davaları, patent davaları, tasarım davaları, Türk Patent’in Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na(YİDK) karşı davaların yanında marka vekili olunması itibarıyla Türk Patent Markalar Dairesi kararlarına karşı itirazlar, haksız rekabet davaları, alan adı davaları ve tahkimleri ağırlıklı olarak çalışma alanlarımızdır.

Yazı Kategorileri:
ceza · Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz