Tem 17, 2019
211 Görüntüleme

İkinci El, Hasarlı Araç, Hasarı Gösteren Taahhüdün İmzalanmış Olması

Yazan
banner

HASARLI ARAÇ • İKİNCİ EL SATIŞ
ÖZET: Dava, satın alınan aracın arızası nedeniyle
ödenen tamir bedelinin iadesi istemine ilişkindir. Davacı dava konusu aracı 2. el olarak davalıdan satın almıştır. Taraflar arasında düzenlenen 06.05.2014 tarihli araç teslim tutanağında aracın kaporta ve mekanik durumu mevcut haliyle görülüp müşteri tarafından kabul edilerek teslim alındığı not olarak belirtilmiş, teslim tutanağı da davacı tarafından imzalanmıştır. Bu durumda aracınmevcut hali ile incelenerek teslim alındığı görüldüğü gibi, davalının da ayrıca bir …taahhüdünde bulunmadığı dosya içeriğiyle anlaşılmaktadır. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru olmayıp kararın bozulması gerekmiştir.
Y. 19. HD E: 2018/2930 K: 2018/6712 T:19/12/2018
Davacı vekili, davacının davalıdan otobüs satın aldığını, otobüsün teslim alındıktan 45 dakika sonraarızalandığını, davalının yetkili servisine
götürüldüğünü, 5.000 TL onarım bedelinin davacı tarafçaödendiğini, sürede ayıp ihbarında bulunulduğunu, teslim edilen aracın gizli ayıplı olduğunu ileri sürerekyapılan 5.000 TL ödemenin faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, süresinde dava açılmadığını, davalıya ihtar yapılmadığını, satıma konu otobüsün 2. elolduğunu ve …süresinin davacıya satım tarihinde dolduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, taraflar arasında otobüs satım sözleşmesi yapıldığı, satıma konu aracın teslim edildiği günarızalandığı, arızanın sadece kompresör sistemiyle ilgili olduğu, dava konusu olayda mevcut arızanıngizli ayıp niteliğinde olduğu, teslim tutanağında düzenlenen kaporta ve mekanik durumunun mevcuthali ile görülüp aracın teslim alındığı ifadesinin dava konusu arızayı içermediği, somut arızanınkompresörde satış esnasında var olan ve yapılacak detaylı teknik ve elektronik sinyal kontrolleriyletespitinin mümkün olduğu, gözle yapılan kontrolde fark edilerek aracın kabul edildiği anlamınagelmeyeceği, davanın süresinde açıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne, 5.000,00 TL onarım bedelininfaiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Dava, satın alınan aracın arızası nedeniyle ödenen tamir bedelinin iadesi istemine ilişkindir. Davacıdava konusu aracı 2. el olarak davalıdan
satın almıştır. Taraflar arasında düzenlenen 06.05.2014 tarihliaraç teslim tutanağında aracın kaporta ve mekanik durumu mevcut haliyle gö-
rülüp müşteri tarafındankabul edilerek teslim alındığı not olarak belirtilmiş, teslim tutanağı da davacı tarafından imzalanmıştır.Bu durumda
aracın mevcut hali ile incelenerek teslim alındığı görüldüğü gibi, davalının da ayrıca bir …taahhüdünde bulunmadığı dosya içeriğiyle anlaşılmaktadır. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesigerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru olmayıp kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle yerel mahkeme hükmünün BOZULMASINA, peşin harcın istekhalinde temyiz eden davalıya iadesine, 19/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Ankara avukatı olunması nedeniyle Türk Patent’in kararlarına karşı davalar, marka hükümsüzlüğü davaları, patent davaları, tasarım davaları, Türk Patent’in Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na(YİDK) karşı davaların yanında marka vekili olunması itibarıyla Türk Patent Markalar Dairesi kararlarına karşı itirazlar, haksız rekabet davaları, alan adı davaları ve tahkimleri ağırlıklı olarak çalışma alanlarımızdır.

Yazı Kategorileri:
Genel

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz