Kas 11, 2019
177 Görüntüleme

Marka Tescilinde Mutlak Ret Nedenleri

Yazan
banner

SMK 5. maddesinde marka başvurularının herhangi bir itiraz olmadan reddedilebileceği halleri düzenlemektedir. Kamu düzeninden kaynaklanan bu durumlar aynı zamanda birer hükümsüzlük nedenidir.

  • SMK m. 5/1-a’ya göre mutlak ret nedenlerinden ilki “marka olamayacak işaretler”dir. Buradaki öngörülen “marka olamayacak işatetler” hem soyut ayırt ediciliği olmayan” hem de “marka sahibine sağlanan korumanın açık ve net anlaşılmadığı” işaretleri kapsamaktadır. Eğer bir işaretin kaynak gösterme konusunda asgari de olsa bir yeterliliği yoksa bu durumda “soyut ayırt ediciliği” yoktur. Diğer yandan marka sahibine sağlanan korumanın tam olarak tespit edilemeyeceği kokular, tek renkler benzeri işaretlerin söz konusu olduğu durumlarda markanın koruma kapsamının tespiti tam olarak yapılamayacağından markanın ayırt ediciliğinin olmadığı kabul edilecektir.
  • SMK m. 5/1-b’ye göre; Marka olamayacak işaretlerden ikincisi “ayırt ediciliğe sahip olmayan işaretler”dir. Burada kast edilen somut ayırt ediciliktir. Somut ayırt edicilikte tescil edilmek istenen mal veya hizmete göre değerlendirme yapılır. Bir işaret somut bir emtia için ayırt edici değilken diğer bazı emtia için ayırt edici olabilir. Burada ilgili sektör, tüketicinin algısı gibi faktörler de devreye girmektedir.
  • SMK m. 5/1-c’ye göre tanımlayıcı markalar tescil edilemez. Tanımlayıcılık ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmalar bakımından söz konusu olabilir.
  • SMK m. 5/1-ç’ye göre; aynı ya da aynı türden mal veya hizmet ile alakalı daha önce tescil edilmiş “aynı” veya “ayırt edilemeyecek kadar benzer” markalar varsa bu durumda marka başvurusu Türk Patent tarafından reddedilecektir. AB mevzuatında olmayan bu hüküm Türk Patent’te markaların ayırt edilemeyecek kadar benzerliği ve markaların aynı tip olması hususunda geniş takdir yetkisi verdiğinden ve aynı olayda bile farklı yorumlar olabildiğinden eleştirilmektedir. Yargıtay’ın yerleşik uygulaması tasviri yani bir sektörde diğer tacirlerce de kullanılan ibareleri ortak olarak içeren markaların aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu yönündedir. DYO NANOTEX-KOÇTAŞ COLORS NANOTEK(11. HD 2010/10229-2012/13553) ve AGREA-BATLAAGREA(2017//14660-2017/20333 sayılı kararları buna örnektir.
  • SMK m. 5/1-d’ye göre; ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları esas unsur olarak içeren markalar da tescil edilemez. Örneğin gross sözcüğü 35. sınıf için tescil edilemez.
  • SMK m. 5/1-e’ye göre; malın doğası gereği olan şeklini, başka özelliğini, teknik sonucu elde etmek için gereken unsurunu içeren işaretler marka olamaz. Bu hüküm üç boyutlu markalar için getirilmiştir. Örneğin arkasında üç tane kamera olan akıllı telefon görüntüsü marka olarak tescil edilemez. Lakin üç kamera görüntüsü diğer telefon markaları tarafından da kameraya belli özellikler katmak için kullanılmaktadır. Teknik sonuc açısından ise mesela klasik bir fön makinesi şekli de marka olarak tescil edilemez. Keza fön makinesinden gereken verimi almak için belli şekilde olması zorunludur.
  • SMK m. 5/1-f’ye göre; mal ve hizmetin “niteliği”, “kalitesi,” “coğrafi kaynağı” gibi konularda halkı yanıltacak markalar ilgili mal ve hizmet bakımından tek başına tescil edilemez. Örneğin OHIM WASTEBASED kararında bu marka altında satılan ürünlerin “çöp” bazlı olmaması halinde markanın yanıltıcı, çöp bazlı olması halinde ise tasviri, tanımlayıcı olduğuna karar vermiştir.
  • SMK m. 5/1-g’ye göre; Paris Sözleşmesi’nin 2. mükerrer 6. maddesine göre birlik ülkelerine ait bayrak, flama ve benzeri egemenlik işaretlerinin veya birlik ülkelerinin üye olduğu uluslararası kuruluşların logolarının, adlarının ve bu adların kısaltmalarının asli veya tali unsur olarak tescilleri mümkün değildir. Buna göre mesela AB Bayrağı, NATO Logosu, OECD ismi marka olarak tescil edilemez.
  • SMK m. 5/1-ğ’ye göre; kamuyu ilgilendiren tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş işaretler marka olarak tescil edilemez. Örneğin; Fatih Sultan Mehmet’in resmi, Atatürk’ün silueti gibi.
  • SMK m. 5/1-i’ye göre coğrafi işareti içeren işaretler marka olarak tescil edilemez. Örneğin Afyon Sucuğu, Ezine Peyniri.
  • SMK m. 5/1-h’ye göre; dini değerleri içeren işaretler marka olarak tescil edilemez. Kabe, Cami, Tevrat, Zemzem buna örnek verilebilir.
  • SMK m. 5/1-ı’ya göre; hem kamu düzenine aykırı hem de ahlaka aykırı işaretler marka olarak tescil edilemez.  Örneğin Paki kelimesi İngilizce argoda yabancıları aşağılayan ırkçı bir kelime olduğu için AB nezdinde reddedilmiştir. Aynı şekilde Mafia, Bin Ladin,  Tiny Penis gibi sözcükler da kamu düzenine aykırı görülmüştür.
Yazı Kategorileri:
Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz