Kas 28, 2019
101 Görüntüleme

MUTLAK RET NEDENİNİN İSTİSNASI OLAN MUVAFAKATNAME

Yazan
banner

Mutlak ret nedenlerinin düzenlendiği SMK’nun 5. maddesinin ç bendindeki “Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler” hükmüne yine aynı maddenin üçüncü fıkrasında bir istisna getirilmiştir.

Buna göre 5/1-ç de sayılan hallerde başvuru mutlak ret sebebiyle reddedilecekken 5. madddenin 3. bendinde düzenlenen halin varlığı halinde başvuru tescil edilebilecektir. Bu maddeye göre “Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması halinde birinci fıkranın ç bendine göre reddedilemez. Muvafaknameye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

Bu hükümle beraber önceki marka ile muvafakat eidlen marka birlikte var olabilecek, aynı veya aynı tür sınıf bakımından tescil edilebilecek ve kullanılabilecektir. Muvafakatın verilmesi ile birlikte önceki markanın muvafakat edilen markaya karşı dava açma ve tescilini kaldırma hakkı ortadan kalkacaktır.

Muvafakatnamenin nasıl olacağı son cümlede düzenlenmiştir. Muvafakatnamenin içeriği, nelerin yazılacağı SMK Yönetmeliği’nin 10. maddesinde düzenlenmiştir. Eksik belge bulunması halinde başvuru sahibine belgeleri ibraz etmesi için 2 aylık süre verilir.

Verilecek muvafakatnamenin kayıtsız  şartsız olması, daha önceden verilmiş bir inhisari lisansın bulunması halinde lisans sahiplerininde izni gerekir.

Kuruma verilen muvafakatname daha sonra geri alınamaz.

Yazı Kategorileri:
Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz