Oca 23, 2020
156 Görüntüleme

Alan Adları Ayırt Ediciyse veya Ayırt Edicilik Kazanmışsa Marka Olarak Tescil Edilebilir

Yazan
banner

Yargıtay’ın SAHİBİNDEN.COM kararında belirtildiği üzere alan adları tescil anında ayırt ediciyse marka olarak tescil edilebilir.

Memurlar, yemek, sahibinden, ikincielim gibi web siteleri tasviri özellik arz ettiğinden ilgili alanda tescili reddedilebilecektir. Ancak SAHİBİNDEN örneğinde olduğu gibi söz konusu kullanımların yoğunluğu markanın tasviri bir ibare değil de belli bir teşebbüse işaret etme sonucu doğuracak seviyeye ulaştığında kimi zaman uzun itiraz, mahkeme süreçleri sonunda da olsa marka tescili mümkün olacaktır.

Web sitesi olarak genelde ayırt ediciliği zayıf tasviri ibareler tercih edildiği gözlemlenmektedir.

YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/14111
K. 2015/260
T. 14/01/2015
DAVA : Taraflar arasında görülen davada ….. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 20/02/2014 tarih ve 2013/131-2014/41 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ….tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkili ile özdeşleşen “….” ibaresinin 35. ve 38. sınıflarda yer alan emtialar bakımından tescili için …’ye başvurduğunu, …-Markalar Dairesi’nin 556 Sayılı KHK’nin 7/1-a ve c maddeleri uyarınca başvuruyu 35. sınıf hizmetler bakımından kısmen reddettiğini, Markalar Dairesi kararına karşı…’na yaptıkları itirazın da reddedildiğini, oysa bu ibarenin tescilden önce ayırt edicilik kazandığını ileri sürerek …-…’nın kısmen ret kararının iptaline, tescil işlemlerinin devamına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davaya konu başvurunun 35. sınıf hizmetler bakımından ayırt edici niteliğinin bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, bozma ilamına uyularak yeniden yapılan yargılama sonunda; iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; başvuru konusu “sahibinden” ibaresini … tarafından reddedilen hizmetler bakımından doğrudan cins, vasıf vb. karakteristik özellik belirtmediği, ticaret alanında herkesin kullanımına açık ya da yanıltıcı ibarelerden de olmadığı, öte yandan davalının elektronik ticaret alanında 1999 yılından beri yaygın biçimde kullandığı “www. sahibinden.com” alan adının asıl unsurunun “sahibinden” kelimesi olup, bu haliyle de 556 Sayılı KHK’nin 7/son maddesi gereğince ayırt edicilik vasfına sahip olduğu gerekçesiyle davanın kabulüyle ……kararının açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri, müşterilerin malları elverişli bir biçimde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog vbg diğer yöntemlerle sağlanabilir) yönünden İPTALİNE, çıkartılan diğer sınıflar ile ilgili ……kararının kısmen kabulü yönündeki karar onandığından bu hususta yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 14/01/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazı Kategorileri:
Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz