Oca 24, 2020
127 Görüntüleme

Brownie Kararı: Tescilli olduğu sürece markanın korunması

Yazan
banner

YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2018/1018
K. 2019/5644
T. 23.9.2019
DAVA : Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 29/01/2015 gün ve 2014/206 – 2015/29 Sayılı kararı onayan Daire’nin 05/10/2017 gün ve 2016/2735 – 2017/5102 Sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, 1961 yılından beri gıda sektöründe faaliyet gösteren müvekkilinin “BROWNİE”, “BROWNİ” ve “BROVNİ” esas unsurlu marka ve gıda ambalajı tasarımlarının sahibi olduğunu, davalı şirketin 2012/28100 Sayılı ve “KENT BORINGER BROWNİE MİX” ibaresinin 30. sınıftaki emtialar yaptığı kötü niyetli marka başvurusuna itirazlarının davalı TPMK’nın YİDK’nca nihai olarak reddedildiğini ileri sürerek TPMK YİDK’nin 2014-M-4803 Sayılı kararının iptali ile tescili halinde 2012/28100 Sayılı markanın hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalı TPMK vekili ile davalı şirket vekili davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.

Davacı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

1-) Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.

2-)Dava, TPMK YİDK kararının iptali ile davalı şirket adına başvurusu yapılan 2012/28100 Sayılı “KENT BORINGER BROWNIE MIX” ibareli markanın tescili halinde hükümsüzlüğü istemine ilişkindir. Davacı şirket adına 03.03.2000 tarihinden itibaren kayıtlı olup tek ve esaslı unsuru “BROWNİ” olan 2000/03884 numaralı marka hükümsüz kılınmadığı sürece herkese karşı ileri sürülebilen mutlak ve inhisari bir marka hakkı vermektedir. Dava ve başvuru konusu işaret “KENT BORINGER BROWNIE MIX” ibaresinden oluşmakta olup “BROWNİE” kelimesi davalı şirket markasının asıl unsurları arasındadır.

Bu durumda mahkemece, taraflara ait markalarda yer alan “BROWNİ” ibaresi dikkate alınarak markaları oluşturan işaretlerin benzer oldukları ve bu benzerliğin, tescil kapsamlarında yer alan aynı veya benzer mallar yönünden ortalama tüketici kitlesinde, her iki markalı ürünün aynı veya aralarında idari/işletmesel bağlantı bulunduğu ve ayı kökenden geldiği zannını doğurabilecek nitelikte olması nedeniyle aralarında karıştırılma ihtimalinin bulunduğunun kabulü gerekirken, yerinde görülmeyen yazılı gerekçelerle hüküm tesis edilmesi doğru görülmemiş, davacı vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulüyle Dairemizin 05.10.2017 tarihli 2016/2735 Esas – 2017/5102 Karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına ve hükmün davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen diğer karar düzeltme istemlerinin REDDİNE, (2) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüyle Dairemizin 05.10.2017 tarihli, 2016/2735 Esas- 2017/5102 Karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına ve hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin, temyiz ilam ve karar düzeltme harcının isteği halinde karar düzeltme isteyene iadesine, 23/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazı Kategorileri:
Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz