Oca 24, 2020
252 Görüntüleme

BROWNİE: Tasviri Unsurun Herkes Tarafından Kullanılacağı 2868

Yazan

“BROWNİ” ibaresinin de ülkemizde “ıslak kek” ürününün adı olarak bilindiğinin açık olduğu, başvuru konusu işaretin ıslak kek olan “BROWNİ” ürünleri de sunan “Kristal Pastanesini” tasvir ettiğinin ortalama yararlanıcılar tarafından algılanmasının mümkün olduğu, “BROWNİ” ibaresinin, başvuru kapsamında yer alan bir kısım hizmetler için tali unsurdur.

banner

“BROWNİ” ibaresinin de ülkemizde “ıslak kek” ürününün adı olarak bilindiğinin açık olduğu, başvuru konusu işaretin ıslak kek olan “BROWNİ” ürünleri de sunan “Kristal Pastanesini” tasvir ettiğinin ortalama yararlanıcılar tarafından algılanmasının mümkün olduğu, “BROWNİ” ibaresinin, başvuru kapsamında yer alan bir kısım hizmetler için tali unsur olduğu, biçim, renk ve düzenleme tarzı itibariyle başvuru konusu işaretin davacının markalarından, kapsamında yer alan hizmetler itibariyle farklı olduğu, ortalama düzeydeki tüketicilerin aradaki farklılığı algılayabileceği…


YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2018/2868 K. 2019/4464 T. 17.6.2019

Davacı vekili; müvekkilinin “BROWNİ” ve “BROWNİE” esas unsurlu tanınmış markaların ve aynı ibareyi içeren endüstriyel tasarımların sahibi olduğunu, anılan ibare üzerinde gerçek hak sahibi olduğunu, kullanımla ayırt edici nitelik kazandırdığını, davalının 2008/10849 Sayılı “PATİSSERİE BROWNİE CRYSTAL+Şekil” ibareli 43. sınıf hizmetleri kapsayan marka başvurusuna müvekkilince yapılan itirazın nihai olarak YİDK kararıyla reddedildiğini, başvuru markasının müvekkiline ait markalar ile benzer olduğunu, karıştırılma ihtimalinin bulunduğunu, farklılıkların yeterli ayırt ediciliği sağlamadığını, müvekkilinin tanınmış markalarına ve tasarımlarına tecavüz teşkil ettiğini ileri sürerek YİDK’nın 2009-M-5748 Sayılı kararının iptalini, başvuru markasının tescili halinde hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalı kurum vekili; başvuru markasındaki esas unsurun “CRYSTAL” ibaresi olduğunu, bütün olarak bıraktığı intiba bakımından davacı markaları ile karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını, “BROWNİE” ibaresinin 556 Sayılı KHK 7/1-c anlamında cins belirten ibare olup tali unsur konumunda olduğunu, bir tür kakaolu ıslak kek anlamına geldiğini, kurum kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; cins ve vasıf bildiren yardımcı unsurların ikinci derecede dikkate alınması gerektiği, davacının markalarının BROWNİ, BROWNİE ve BROVNİ esas ve ayırt edici unsurlu oldukları, uzun süredir kullanıldıkları, geniş bir dağıtım ağına ve reklâm gücüne sahip oldukları, bunarağmen nitelik belirtici kullanımlara karşı engel olma gücünün oldukça düşük olduğu, davalı marka tescil başvurusunun “PATİSSERİE BROWNİE CRYSTAL+Şekil” ibaresiyle özgün bir şekil içerdiği, başvuru kapsamında yer alan hizmetler itibariyle ve bütün olarak incelenmesinin gerektiği, “PATİSSERİE” ibaresinin Fransızca’da pastane anlamına geldiği, Türkiye’de bulunan hemen herkes tarafından bu anlamının bilindiği, “BROWNİ” ibaresinin de ülkemizde “ıslak kek” ürününün adı olarak bilindiğinin açık olduğu, başvuru konusu işaretin ıslak kek olan “BROWNİ” ürünleri de sunan “Kristal Pastanesini” tasvir ettiğinin ortalama yararlanıcılar tarafından algılanmasının mümkün olduğu, “BROWNİ” ibaresinin, başvuru kapsamında yer alan bir kısım hizmetler için tali unsur olduğu, biçim, renk ve düzenleme tarzı itibariyle başvuru konusu işaretin davacının markalarından, kapsamında yer alan hizmetler itibariyle farklı olduğu, ortalama düzeydeki tüketicilerin aradaki farklılığı algılayabileceği, her iki işletme arasındaki farklılığın algılanabileceği, başvuru markasının davacı tasarımlarından farklı olduğu, hükümsüzlük davasının takipsiz bırakıldığı, kurum kararının yerinde olduğu gerekçesiyle YİDK kararının iptaline ilişkin davanın reddine, davalı  yönünden açılan hükümsüzlük davasının işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, a karar verildi.


Brownie v SON Hanedan Brownie Kararı

Brownie Kararı: Tescilli olduğu sürece markanın korunması

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/browninin-etinin-tescilli-markasi-oldugu-onaylandi-6932040


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz