Oca 27, 2020
805 Görüntüleme

Marka Hukukunda İhtiyati Tedbir Değişik İş

Yazan
banner

Davacının dosyadaki ilk talep dilekçesi ile müteakip zamanlarda verdiği dilekçeleri içeriğine göre istemin sadece ihtiyati tedbire yönelik olduğu, asıl davaya ilişkin bir talebi içermediği, esasen asıl davanın ihtiyati tedbire yönelik yargılamadan sonra açılacağının ifade edildiği, asıl davaya ilişkin talebi içermeyen sadece ihtiyati tedbire yönelik istemi içeren dilekçelerin esas defterine değil değişik iş defterine kaydının gerektiği, bu nedenle asıl dava varmışcasına yapılan usul işlemlerinin yok hükmünde bulunduğu, dosyada ihtiyati tedbir isteminin değerlendirilebilmesi için gerekli olan delillerin zaten toplandığı, daha fazla zaman kaybı olmaması için bir an evvel esas kaydının kapatılıp dosyanın değişik iş defterine kaydının yapılması ve ihtiyati tedbire yönelik istemle ilgili yapılmış usul işlemlerinin geçerli olduğu da gözetilerek değişik iş numarası alması için dosyanın hukuk mahkemeleri tevzi bürosuna gönderilmesi gerekmiştir.

ANKARA
2. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ KARAR
Esas No : 2017/22
Karar No : 2017/212
Dava : Marka Hakkına Tecavüz ve Haksız Rekabetin Tespiti

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan Marka Hakkına Tecavüz ve Haksız Rekabetin Tespiti istemli davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili 27.10.2016 günlü dilekçesi ile müvekkilinin “uğur” ibareli marka ve tasarım tescillerinin sahibi olduğunu, 1968 yılından beri uğur tanıtım işareti ile dershanecilik hizmeti sunduğunu, davalının Ankara’nın Polat ilçesinde uğur tanıtım işaretini kullanarak anadolu lisesi, temel lise, ilkokul ve ortaokul şeklinde özel öğretim kurumları işlettiğini, davalı şirketin eylemlerinin müvekkilinin marka tescilinden doğan haklarına tecavüz ve haksız rekabet yarattığını, ifade ederek tüm maddi ve manevi hakları saklı kalmak kaydı ile ve hemen akabinde açılacak esas davanın etkinliğini sağlamak, daha sonra tazmini mümkün olmayan zararların önüne geçmek amacı ile HMK’nın 389 ve 390. maddeleri ile 556 sayılıKHK’nın 76. ve TTK’nın 61. maddesi uyarınca ihtiyati tedbir kararı verilmesini ve bu cümleden olmak üzere aleyhine tedbir istenenin müvekkilinin markasına iltibas yaratan tedbire konu okullarda uğur markasını kullanmasının engellenmesine, aleyhine tedbir istenenlerin müvekkilinin anılan markalarını içeren her tülü yayın, hizmet ve mallar ile ürünler, ambalajlar, ilan, reklam, broşür, afiş ve sair her türlü tanıtım malzemesi, basılı kağıt, fatura ve sair her türlü ticari evrak ile alan adları dahil olmak üzere internet üzerinde Türkiye’de ve yurt dışında kullanılmasının önlenmesine, aleyhine tedbir talep edilen taraf ürünlerinin tabela, ilan, reklam, broşür, afiş ve sair her türlü tanıtım malzemesinin, basılı kağıt, fatura ve sair her türlü ticari evrakın bu şekilde bastırılmış olan meteryalin dahi bulundukları yerlerden toplatılarak emin bir yerde muhafaza altına alınmasına, tüm yargılama giderlerinin aleyhine ihtiyati tedbir kararı istenenlere yükletilmesini istemiştir.
İstem dilekçesi başlığı, içeriği ve talep sonucu asıl davayı içermemesi, asıl davanın daha sonra açılacağının ifade edilmesi ve talebin sadece ihtiyati tedbir kararı verilmesine yönelik bulunmasına ve bu nedenle dilekçenin değişik iş kaydı olarak nazara alınıp ilgili deftere kayıt edilmesinin gerekmesine karşın Polatlı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2016/297 esas sayısına kayıt edilmiş, aleyhine ihtiyati tedbir istenen şirket vekilinin görev ve yetki itirazı üzerine anılan mahkeme tarafından 14.12.2016 gün ve E. 2016/297 K.2016/280 sayılı kararı ile görevsizlik kararı verilmesini, anılan kararın kesinleştirilmesini, müteakip dosya mahkememize gönderilmiş, başlangıçta bu husus gözden kaçırılarak esas kaydı üzerinden sanki bir esas dava varmış gibi usul işlemleri yapılmış ve ön inceleme duruşma günü belirlenmek sureti ile taraflara bildirilmiştir.
Davacı vekili 23.05.2017 günlü uyaptan gönderdiği dilekçesi ile istemlerinde ihtiyati tedbir yanında davalı yanın müvekkili adına tescilli uğur ibareli markasını kullanmasının engelenmesi vetanıtım materyallerinin toplanması istemlerinde bulunduğunu bildirmiştir.
Davacının dosyadaki ilk talep dilekçesi ile müteakip zamanlarda verdiği dilekçeleri içeriğine göre istemin sadece ihtiyati tedbire yönelik olduğu, asıl davaya ilişkinbir talebi içermediği, esasen asıl davanın ihtiyati tedbire yönelik yargılamadan sonra açılacağının ifade edildiği, asıl davaya ilişkin talebi içermeyen sadece ihtiyati tedbire yönelik istemi içeren dilekçelerin esas defterine değil değişik iş defterine kaydının gerektiği, bu nedenle asıl dava varmışcasına yapılan usul işlemlerinin yok hükmünde bulunduğu, dosyada ihtiyati tedbir isteminin değerlendirilebilmesi için gerekli olan delillerin zaten toplandığı, daha fazla zaman kaybı olmaması için bir an evvel esas kaydının kapatılıp dosyanın değişik iş deferine kaydının yapılması ve ihtiyati tedbire yönelik istemle ilgili yapılmış usul işlemlerinin geçerli olduğu da gözetilerek değişik iş numarası alması için dosyanın hukuk mahkemeleri tevzi bürosuna gönderilmesi gerekmiştir.
HÜKÜM :
Mahkememizin esas kaydının kapatılmasına,
Dosyanın değişik kaydı verilmek üzere Ankara Hukuk Mahkemeleri tevzi bürosuna gönderilmesine,
Şayet uyap sistemi izin verirse dosyanın Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin değişik iş defterine kaydına,
Kararın taraflara tebliğine,

Dair, evrak üzerinde yapılan inceleme sonucunda kesin olarak karar verildi.23.05.2017

Yazı Kategorileri:
Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz