Oca 29, 2020
451 Görüntüleme

Renklerin Marka Olarak Kullanılması- ING-DENİZBANK Kararı

Yazan
banner

 

6769 sayılı SMK 4. maddesinde; bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun anlaşılabilir biçimde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olması üzere ve hatta koşulları mevcut ise koku, ses, melodi gibi her türlü işaret marka olarak tescil edilebilir.

Hatırlanabilecek renk sayısının sınırlı olması sebebiyle, renklerin tek başlarına ayırt ediciliği zor bir ihtimal olsa da, bir form içinde, uzun ve yoğun kullanım sonucunda  ayırt edicilik kazandıkları kanıtlanırsa renklerin tescilleri mümkündür.

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/1173 – K. 2017/3949 – T. 21.6.2017

DAVA : Taraflar arasında görülen davada …Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03/11/2015 tarih ve 2011/38-2015/242 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı/karşı davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı-karşı davalı vekili, müvekkilinin 2010/04217 numara ile TPE’ye “Turuncu Hesap” ibaresi için marka başvurusunda bulunduğunu, davalı-karşı davacının bu başvuruya “Turuncu 24 Kredisi” markasına benzemesi sebebiyle itirazda bulunduğunu, TPE’nin itirazı kısmen kabul ederek marka başvurusunun finansal ve parasal hizmetler bakımından kısmen red kararı verdiğini, tarafların ticari bankalar olduğunu ve bankacılık sektöründeki ilan ve reklamların bankacılık hizmetini değil hizmeti veren bankanın diğerlerinden ayırt edilmesini sağladığını, marka başvurusu yapılan “Turuncu Hesap” hizmetinin davacı bankanın ürünü olduğunun açıkça vurgulandığını, hiçbir tüketicinin sadece bir renk ismi olan “Turuncu” ibaresi sebebiyle ING Bank ve DENİZ bank’ı karıştırmayacağını, taraflara ait işaretlerin bütün olarak bıraktıkları izlenim itibariyle benzer olmadığını ileri sürerek tarafların markalarının benzer olmadığının tespitini, muarazanın önlenmesini, karşı dava bakımından da davanın reddini istemiştir.

Davalı-karşı davacı vekili, müvekkilinin … konseptini hayata geçirdiği ve 2006/40354 numaralı “Turuncu 23 Kredisi ” markasının tescil edildiği tarihte davacı ING Bank’ın Türkiye’de faaliyet göstermediğini, davacı-karşı davalının “Turuncu Hesap” hizmetini 2011’den itibaren sunduğunu, davaya konu markaların aynı hizmetlere dair olduğunu, her iki bankanın müşteri kitlesinin aynı bulunduğunu, söz konusu markaların ana unsurunun “Turuncu ibaresi olduğunu, markalar arasında iltibasın bulunduğunu,ING Bank’ın söz konusu eylemlerinin markaya tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini savunarak menfî tespit davasının reddini ve haksız rekabetin önlenmesi, tecavüzün men’i yönündeki davasının kabulünü talep etmişlerdir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacı-karşı davalının “Turuncu Hesap” ibaresini turuncu renk ağırlıklı afiş ve reklamlarında “ING Bank” ile birlikte kullandığı, davalı- karşı davacının da tescilli markalarını turuncu renk ağırlıklı olarak “Denizbank” ile birlikte kullandığı, turuncu rengin kullanılmasında benzerlik olduğu, tarafların markalarını, isim ve logolarını kullanırken belirgin şekilde ING Bank ve Denizbank ifadelerine yer verdiği, genel görünümleri dikkate alındığında bütünsel benzerlik bulunmadığı, turuncu rengin varlığının her iki bankanın karıştırılmasına neden olmadığı, markalar arasında biçim, renk grafik unsurlar, düzenleme ve tertip tarzı itibari ile görsel, işitsel ve anlamsal olarak ortalama tüketicileri iltibasa düşürecek derecede bir benzerlik olmadığı gerekçesiyle asıl davada davanın kısmen kabulüyle davacının 2010/04217 tescil numaralı “Turuncu Hesap” markasının davalı markalarına tecavüz teşkil etmediğinin tespitine, davacının hukuki yollara başvurmasının muaraza oluşturmaması sebebiyle sair taleplerinin reddine, karşı davada davacı Deniz Bank AŞ. tarafından davalı ING Bank  A.Ş. aleyhine açılan marka hakkına tecavüzün tespiti, durdurulması, önlenmesi, haksız rekabetin tespiti ve men’i talepli davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı- karşı davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı/karşı davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı/karşı davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 4,40 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı/karşı davacıdan alınmasına, 21.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazı Kategorileri:
Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz