Şub 5, 2020
433 Görüntüleme

Başkasının Markasına Benzeşme Yaratan Marka Kazanılmış Hak Sağlamaz: CANDİANİ KARARI

Yazan
banner

SERİ MARKA: Uzunca süredir kullanılan markanın asli unsuru muhafaza edilerek ve markanın bu işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yarattığı izlenim korunmak suretiyle, önceki markanın kapsadığı ürünlerin veya bir ürün çeşidinin tüketiciye yenilenmiş bir marka imajı ile sunulması ve bu yolla marka sahibi işletmenin piyasaya arz ettiği ürünlerinin de işletmesel köken olarak öncekilerle bağlantılı olduğu mesajını veren yeni markalar yaratmak amacıyla önceki markada yer alan asıl unsurun yanına başkaca asli ve/veya tali unsurlar ekleyerek oluşturduğu markaların seri marka olarak kabulü olanaklıdır.


Yargıtay 11. HD E. 2018/1198 K. 2010/5734 T. 24.09.2019

Davacı vekili, müvekkilinin TPMK nezdinde “candiani denim madde in italy 1938 şekil” ibaresinin 24 ve 25. sınıflarda tescilini istediğini, davalı şirketin itirazı üzerine 24. sınıftaki emtiaların davalı şirket adına 21, 24, 29 ve 35. sınıflarda tescilli “candia” markası sebebi ile başvurudan çıkarıldığını, itirazlarının da YİDK tarafından reddedildiğini, markalar arasında benzerlik ve bağlantı kurulmasının mümkün olmadığını, üstelik “trc candiani” ibaresinin müvekkili adına 2003 yılından beri 24 ve 25. sınıflarda tescilli olduğunu, taraf markalarının birbirinden açıkça farklı olduğunu, karıştırılmaya elverişli olmadığını, görsel, işitsel ve anlamsal olarak benzemediklerini, müvekkilinin davalının markasından istifade etme niyetinde olmadığını ve yeni başvurunun müvekkiline haksız yarar sağlamasının mümkün olmadığını, müvekkilinin “candiani” markasının gerçek hak sahibi olduğunu, TPMK işlem dosyasına sundukları faturalarla ispatladıkları üzere bu marka ile 1998 yılından bu yana süreklilik arz eder şekilde ülkemize ihracat yapıldığını, “trc candiani” markası 2003 yılından beri 24 ve 25. sınıf mallarda tescilli iken dava konusu başvurunun 25. sınıfta korunmasına devam edilmesinin ancak hiçbir mantıklı sebep yok iken 24. sınıfta reddedilmesinin hukuki gerekçesinin olmadığını, başvurunun tesciline gerek 24. sınıf gerekse 25. sınıf bakımından devam edilmesi gerektiğini iddia ederek YİDK kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı TPMK vekili ve davalı şirket vekili, YİDK kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, idida, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, taraf markaları arasında 556 Sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında iltibas tehlikesi bulunduğu, ancak davacının önceki tarihli markası nedeniyle dava konusu başvuru açısından kazanılmış hakkının olduğu, bu sebeple YİDK kararının isabetli olmadığı ve iptal koşullarının oluştuğu gerekçesiyle davanın kabulüne dair verilen karar davalılar vekillerinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.

Davalı şirket vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Dava, TPMK YİDK kararının iptal istemine ilişkin olup, mahkemece, davacının marka başvurusu ile davalının redde mesnet gösterdiği markası arasında 556 Sayılı KHK 8/1-b. bendi anlamında iltibas bulunduğu ancak,davacının önceki tarihli markası nedeniyle kazanılmış hakkı bulunduğu gerekçesiyle YİDK kararının iptaline dair verilen karar Dairemizce onanmıştır.

Davacının başvurya konu markası “ candiani denim madde in italy 1938+şekil” ibaresinden oluşmakta iken davalının tescilli markası “candia” ibaresini taşımaktadır. Davacının başvurusundaki 24. sınıftaki emtia davalı şirketin markası 21. 24.29. ve 35. sınıflarda tescilli olduğu gerekçesiyle başvuru kapsamından çıkarılmıştır. Her ne kadar davacı taraf “şekil+TRC+candiani” ibareli markasının 2003 yılından beri 24. ve 25. sınıflarda adına tescilli olduğunu ifade etmiş ve kazanılmış hakkı bulunduğunu savunmuş ise de; Dairemizin yerleşik kararlarından 2007/7547 E. ve 2008/10251 K. sayılı 19.09.2008 tarihli “ECE LADY/ECE TOFF” kararında da ifade edildiği üzere, bir işletme tarafından uzunca süredir kullanılan markanın asli unsuru muhafaza edilerek ve markanın bu işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yarattığı izlenim korunmak suretiyle, önceki markanın kapsadığı ürünlerin veya bir ürün çeşidinin tüketiciye yenilenmiş bir marka imajı ile sunulması ve bu yolla marka sahibi işletmenin piyasaya arz ettiği ürünlerinin de işletmesel köken olarak öncekilerle bağlantılı olduğu mesajını veren yeni markalar yaratmak amacıyla önceki markada yer alan asıl unsurun yanına başkaca asli ve/veya tali unsurlar ekleyerek oluşturduğu markaların seri marka olarak kabulü olanaklıdır. Bu durum kazanılmış hak ilkesinin bir gereği olmakla birlikte, seri marka yaratılırken üçüncü kişilerin önceden tescilli markalarına yanaşarak yakınlaştırma veya benzeştirme yoluyla iltibas tehlikesine ve haksız yarar sağlamaya yol açmamak gerekir.

Davacı tarafın kazanılmış hak iddiasının dayanağını oluşturan 2003/15278 Sayılı markasının “kuş şekli” “TRC” “candiani” olmak üzere üç ayrı ayırt edici unsuru bulunmaktayken dava konusu 2013/04562 Sayılı yeni marka başvurusu “candiani denim madde in italy 1938+şekil” ibaresinden oluşmakta ve diğer iki ana unsur olmaksızın yalnızca “candiani” ibaresini taşıması sebebiyle seri marka oluşturmaktan ziyade davalı adına tescilli “candıa” markasına yanaştığı anlaşılmakla mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken davanın kabulüne dair İlk Derece Mahkemesi kararı Dairemizce onanmış olduğundan, davalı şirket vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüyle Dairemizin 20.12.2017 tarih, 2016/5410E. 2017/744K. sayılı onama kararının kaldırılarak hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle mümeyyiz davalı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.


Gerçek Hak Sahipliğinin Şartı; Ayırt Edicilik Kazandırma, Ciddi Kullanım 157

Gerçek Hak Sahipliği, Tescilsiz Kullanma Hakkı 4416

Gerçek Hak Sahipliği, Tescilsiz Kullanma Hakkı 4416

SMK’da Gerçek Hak Sahipliği İlkesi ve Sonradan Yapılan Tesciller

Manyaslı Şahinoğlu v Şahin Markaların Benzerliği 2335


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz