Mar 13, 2020
252 Görüntüleme

Marka YİDK Kararı İptali Davalarında Hükümsüzlük Talebi

Yazan
banner

Markaya ilişkin Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararlarına ilişkin açılan davalarda karar iptalinin yanında “hükümsüzlük” talep edilmediyse hakim sadece karar iptaline karar verilecek ve hükümsüzlük davası ancak ayrı bir dava açılarak talep edilebilecektir. Aksi yönde karar verilmesi durumunda yani sadece karar iptali talep edilmişken “hükümsüzlük” yönünde de karar verilmesi durumunda taleple bağlılık kuralı çiğnenmiş olacağından bozma karar verilecektir.


YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2015/10952 K. 2016/5567 T. 23.5.2016

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacının markalarının genel olarak ayak giysileri ve özelde ayakkabı ürünleriyle ilgili olarak yoğun ve yaygın olarak kullanıldığı ve belli bir bilinirlik ve tanınmışlık kazandığı, davacının markalarının … ibareli oldukları, markalardaki asıl ve ayırt edici unsurundan oluştuğu, davalı markasındaki asıl ve ayırt edici unsurun “…” sözcüğünden türetilmiş “…” ibaresi tarafından temsil edildiği, farklılığın görsel, anlamsal ve sesçil olarak iki işaret arasında var olan genel izleniminden doğan benzerliğin etkilerini geri plana atmaya elverişli olmadığı, başvuru kapsamında yer alan “gözlükler, güneş gözlükleri, lensler, bunların kılıfları, parçaları ve aksesuarları” ürünlerinin davacı markalarının kapsamında yer alan ürün ve hizmetlerle aynı tür olduğu, başvuru kapsamında yer alan diğer malların davacı markalarının kapsamında yer alan ürün ve hizmetlerle aynı türden olmadığı, bu sebeple iltibas vakıasına dayanarak davacının tescili engelleyemeyeceği, davacının tanınmışlığı ispat edecek yeterli delil sunamadığı, ancak davacının … ibareli markalarının ayakkabı ürünleri satışı ile ilgili sektörde belli bir bilinirliğinin bulunduğu, bu halin de davacıya davalı başvurusunun farklı türdeki 9. sınıf mallar bakımından engelleme olanağını sağlamayacağı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, TPE YİDK’nın 2014/M-226 Sayılı kararının, “gözlükler, güneş gözlükleri, lensler, bunların kılıfları, parçaları ve aksesuarları” ürünleri bakımından davacı itirazlarının reddi yönünden iptaline, davalı adına tescilli … sayılı markanın anılan ürünler bakımından hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine, sair yönlerden iptal ve hükümsüzlük isteminin reddine karar verilmiştir.

Kararı, tarafların vekilleri temyiz etmiştir.

1-)Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacı vekili ile davalı TPE vekilinin tüm, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.

2-)Dava, TPE YİDK kararının iptali istemine dair olup, davacı, dava dilekçesinde davalı adına başvurusu yapılan markanın tescili halinde hükümsüzlüğü talebinde bulunmamıştır. Bu durumda, mahkemece TPE YİDK’nın davaya konu kararının iptaline karar verilmekle yetinilmesi gerekirken talebin aşılarak davalı şirket adına tescil edilen 2011/15994 Sayılı markanın kısmen hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine de karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.


Başvuru Aşamasındaki Marka için Hükümsüzlük Davası

Başvuru Aşamasındaki Marka için Hükümsüzlük Davası

Gerekçeli Karar Hakkı, Hüküm ve Gerekçenin Uygun Olması 24538

Marka Hükümsüzlüğü, Marka Tescilinde Kötü Niyet 4656

KINDER Kararı, Tanınmış Markanın Hükümsüzlüğü 18334

 


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz