Nis 7, 2020
70 Görüntüleme

Marka İhlali ve Erişim Engeli

Yazan
banner

Marka hukukuyla ilgili en yaygın görülen tedbir türü taklit ürünlerin satıldığı veya markanın haksız biçimde kullanıldığı web sayfasına erişimin engellenmesidir.  İnternet üzerinden marka ihlali gerçekleştiren web sitelerine uygulanacak tedbirler çeşitlilik arz etmektedir.

Öncelikle ihlal yaratan içeriğin siteden kaldırılmasına yönelik bir tedbir kararı verilebilir. Böyle bir durumda tedbirin muhattabı satıcı olacağı için satıcıya belli bir süre verilerek bu süre içinde malın sitedeki satışını durdurması, tanıtımını yapmaması gerekecektir. Böyle bir tedbire muhalefet edilmesi site sahibinin hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektireceğinden “com” uzantılı siteler açısından da etkili bir yöntemdir.

Tedbir “tr” uzantılı web sitelerine de uygulanabilir. Böyle bir durumda “tr” uzantılı web sitesine tamamen veya kısmen tedbir uygulanabilir.

“TR” uzantılı web sitelerinde muhattap ODTÜ Alan Adları Yönetimi, “COM” uzantılı siteler açısından ise Türkiye’de genel erişim sağlayan “telekom” şirketidir.

Erişim engeline ilişkin Yargıtay kararlarından derlenen örnekler aşağıdadır:

Yargıtay  11. H.D. 2018/3701-K. 2020/698; T. 23.1.2020; Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davanın kabulüne, davacının marka hakkına tecavüzünün ve haksız rekabetinin tespitine ve men’ine, maddi durumun ortadan kaldırılmasına, ihtiyati tedbir kararının karar kesinleşinceye kadar devamına, dava konusu markaları taşıyan ürünlerin üretilmesinin, kullanılmasının, satışa sunulmasının, ithalat ve ihracatının önlenmesine, ticari amaçla bulundukları yerlerden toplanarak el konulmasına ve imhasına,“http://www.salmarketi.com/ESARP-MODELLERI,LA_173-2.html#labels=173-2,343-”linkine erişimin engellenmesine, 10.000.- TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline dair verilen kararın davalı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.

Yargıtay 11. H.D. E. 2019/1752 K. 2019/8281 T. 18.12.2019; İlk derece mahkemesince tüm dosya kapsamına göre; “www.garantikolay.com.tr” alan adının 17/03/2016 tarihinde davalı … adına yaratıldığı, söz konusu internet sitesinin “Hakkımızda” ve “Firma Bilgileri” kısmı incelendiğinde şirket unvanı olarak “GK ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ” olarak belirtildiği, “GARANTİ” markalarının kapsamında bankacılık hizmetleri ve finansal hizmetlerin yer aldığı, davaya konu kullanımın gerçekleştiği “www.garantikolay.com.tr” internet sitesinde ve “www.bayiliklistesi.com” sitesinde yer verilen tanıtım yazısında davalının “Garanti Kolay” işaretini “finansal hizmetler ve bankacılık hizmetleri” için kullandığı, davacı markasının kapsamı ile davalı kullanımının kapsamının aynı hizmetlere ilişkin olduğu, davacının “GARANTİ” markaları ile “Garanti Kolay” ibareli davalı kullanımı arasında görsel, işitsel ve bütün olarak ortaya çıkan izlenim bakımından benzerlik bulunduğu, markaların benzerliği ve hizmetlerin aynılığı şartlarının aynı anda gerçekleşmiş olması nedeniyle davacının “GARANTİ” markalarıyla, davalının “Garanti Kolay” işareti arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği, www.garantikolay.com.tr internet sitesinde “Garanti Kolay” tescilsiz işaretinin kullanım biçiminin davacının “GARANTİ” markalarından kaynaklanan tescilli marka haklarına tecavüz ve haksız rekabet niteliğinde bir fiil olduğu gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne, davalıların alan adında ve site içerisinde tanıtım vasıtası olarak ticari amaçla kullandığı tanıtım işaretinin davacının tescilli marka hakkından doğan haklarına tecavüz teşkil ettiği ve haksız rekabet yarattığınnı tespiti ile markaya tecavüzün ve haksız rekabetin men ve refine, tecavüzün maddi sonuçlarının ortadan kaldırılmasına, alan adında garanti ibaresinin kullanımının ve site içeriğinde ticari amaçla her türlü reklamlarda kullanımının önlenmesine, www.garantikolay.com.tr alan adına erişimin engellenmesine, Google ve benzeri arama motorlarında garantikolay anahtar kelime olarak kullanımını önlenmesine, Garanti ibaresini taşıyan her türlü tabela broşür katolog vb. tanıtım vasıtalarında kullanımın engellenmesine, silinmesi mümkün olanların silinmesine, silinmesi mümkün olmayanların imhasına, 10.000.- TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren değişir oranlarda reeskont faizi ile birlikte davalılardan tahsiline, fazlaya ilişkin manevi tazminat talebinin reddine ve hükmün ilanına karar verilmiştir. Karara karşı davalılar vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Bölge Adliye Mahkemesi’nce; davacının “GARANTİ” markaları ile “Garanti Kolay” ibareli davalı kullanımı arasında görsel, işitsel ve bütün olarak ortaya çıkan izlenim bakımlarından benzerlik bulunduğu, www.garantikolay.com.tr internet sitesinde “Garanti Kolay” tescilsiz işaretinin kullanım biçiminin davacının “GARANTİ” markalarından kaynaklanan tescilli marka haklarına tecavüz, haksız rekabet niteliğinde bir fiil olduğu gerekçesiyle davalılar vekilinin istinaf başvurusunun esas yönünden reddine karar verilmiştir.

Yargıtay 11. HD  E. 2018/5302 K. 2019/7160; Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılamada iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalı şirketin taraflar arasında yürürlükte olan sözleşmenin ifası sırasında oluşturduğu ve davacı adına tescilli “KALE” markasını taşıyan internet sitelerini erişime kapattığı, ancak bu web sitelerini kendisine ait internet sitelerine yönlendirdiği, bu şekilde KHK 9/2-e bendinde düzenlenen meşru bir bağlantısı kalmamasına rağmen davacının tescilli “KALE” markasını taşıyan internet siteleri, alan adlarını kullanarak kendi internet sitelerine yönlendirme yapması ve bu yönlendirmenin ticari etki yaratacak biçimde kullanılmasının davacının markasından kaynaklanan haklarına tecavüz teşkil ettiği, davacı tarafın tespit giderlerini fiili zarar kapsamında maddi tazminat olarak talep edilebileceği gerekçesiyle davanın kabulüne, davalının davacı adına tescilli “KALE” ibareli markalarından kaynaklanan haklarına tecavüz ettiğinin tespitine, davalı adına tescilli www.kalekapi.net, www. kalecelik.com, www. Kalekasa. net, www. kalecelikkapi.net, www.kalekuyumcukasaları.com, alan adlı web sitelerinin davalı adına tescilli http://www.celikkasaci.net ,http://www.celik-kasalar.com,, http:// www. Celikparakasalari. org. alan adlı internet sitelerine yönlendirmelerin kaldırılmasına, 7.471,25 TL maddi tazminat, ve 6.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, karar özetinin karar kesinleştiğinde Türkiye çapında satışı en yüksek 5 gazeteden biri ile ilanına karar verilmiştir.

Yargıtay 11. HD 2018/5813-2019/7065; Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre, davacının “Mezzo Mix” markasını 32. sınıfta ilk olarak 1979 yılında Almanya’da tescil ettirdiği, daha sonra bu tescilleri Avusturya, İspanya ve İsviçre’de alınan tescillerin izlediği, “Mezzo Mix”in Kola ile Fanta karışımından oluşan bir içecek olduğu ve davacı markasının satışı yapılan ülkelerde özellikle Almanya’da tüketici nezdinde belli bir bilinirliğe ulaştığı, mezzo mîx.com.tr alan adının davalı tarafından 01.11.2013 tarihinde tescil edildiği, davalının toplam yedi adet “Mezzo Mix” ibareli markayı kendi adına tescil ettirdiği ve bu tescillerin davacı markası ile kelime unsurunun yanında renk, şekil, yazı karakteri olarak da birebir aynı olduğu, her ne kadar “Mezzo-Mix” ibaresinin Türkiye’de davalıdan önce davacı tarafından kullanılıp tanıtıldığı, tescil ettirildiği veya tescilli olmasa bile ilgili sektörde herkes tarafından bilindiği hususları davacı tarafından ispatlanamamış ve bu nedenle davalı markalarının, davacının “mezzo-mix” ibaresi üzerindeki önceye dayalı hak, tanımışlık ve markalar arasında iltibas gerekçeleri ile hükümsüz kılınması mümkün görülmemişse de davalının, davacıya ait markanın birebir aynısını tescil ettirdiği, davacının yurtdışında tescilli markasını Almanya’da yoğun biçimde kullandığı ve davalının da gerek tescil başvurusu sırasında ve gerekse ticaret unvanının alındığı sırada Frankfurtta ikamet etmekte olduğu, markayı kendi adına tescil ettirdikten sonra davacı firmaya gönderdiği mektupla; “marka hakkının Türkiye’de sahibi olduğunu, marka hakkını satmaya hazır olduğunu, konuyla ilgilenen çeşitli taraflarla müzakereler gerçekleştirdiğini, davacıya avantaj sunmak adına marka hakkını başkalarından önce davacıya satın alma fırsatı tanıdığını” beyanla marka hakkını satmaya çalıştığı, bir başka mektubunda “Arap ülkelerinin Türkiye pazarında gazlı alkollü içeceklerle bu isim altında pay edinmek istediklerini ve bu hakların satışıyla ilgilendiklerini…” belirtmekle markayı Arap ülkelerine satmakla tehdit eden mektup yolladığı dikkate alındığında davalı tarafın açıkça marka tescilinde kötüniyetli olduğu gerekçesi ile dava konusu 2011/69098, 2011/91756, 2015/25184, 2015/25186, 2015/25188, 2015/25698 ve 2015/36217 tescil sayılı markaların hükümsüzlüğüne, sicilden terkin edilmesine, karar kesinleştiğinde ilgili kuruma yazı yazılmasına, www.mezzomix.com.tr internet sitesine erişimin engellenmesine, Mezzo Mix ibaresinin ticaret unvanından terkini istemli açılan davanın adı geçen şirkete husumet yöneltilmediğinden davanın husumetten reddine karar verilmiştir. Karara karşı davalı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur. Ankara Bölge Adliye Mahkemesince, tüm dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebeplerine göre ilk derece mahkemesinin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Yargıtay 11. HD E. 2018/703 K. 2019/5511 T. 18.9.2019; Davacı vekili, müvekilinin ”Buck” ibareli markasını bıçak emtiasında 1902 yılından beridir, 113 yıldır kulladığını, markanın müvekkili Amerikan tebaalı şirkete ait olduğunu, bu markanın Amerika başta olmak üzere bir çok ülkede tescilli olduğunu, aynı zamanda ”Buck” ibaresini ticaret unvanında kullandığını, davalının kötüniyetli olarak müvekkiline ait internet sitesinde yer alan görselleri birebir ”www. buck.com” adlı alan adında kullandığını, davalının kötüniyetle olarak 8. sınıfta 2013/71972 numaralı ”şekil + buck” markasını kötü niyetle tescil ettiğini, 556 Sayılı KHK’nın 42. maddesi ve yine aynı KHK’nın 7/1-i gereğince hükümsüzlüğüne karar verilmesini, sicilden terkin edilmesini, markanın kullanımının önlenmesine, davalıya ait internet sitesine erişimin engellenmesini, bu sitenin müvekkiline devrini talep ve dava etmiştir.  Mahkemece davanın kabulüne dair verilen kararın davalı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.

 

Yazı Kategorileri:
Genel · Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz