Haz 15, 2020
642 Görüntüleme

Ayırt Edicilik Araştırması, Bilirkişi İncelemesi

Yazan
banner

Bilirkişilerin kendi uzmanlık deneyimlerinin ve dosyaya sunulan deliller dışında yaptıkları araştırmaların sonucuna göre, dava konusu tasarımların mutlak yenilik koşulunu sağlayıp sağlamadığı konusunda bir değerlendirmede bulunmadığı…


YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2018/3924 K. 2019/5423 T. 16.9.2019

İlk derece mahkemesince, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalıya ait 2014/03723-1,2 ve 4 numaralı tasarımların, davaya mesnet tasarımlar ve markalar karşısında yenilik ve ayırt edici nitelik koşullarını sağladığı, bilgilenmiş kullanıcı nezdinde yeterli farklılıklar içerdiği, ayrıca bilgilenmiş kullanıcıların farklı olduğu, davalının tasarımı kalıp olup davacının tasarım ve markalarının kalıp olmadığı, kurum kararının usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.Karara karşı davacı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesince, tüm dosya kapsamına göre; davacı vekilinin istinaf başvurusunun, ilk derece mahkemesince görüşüne başvurulan bilirkişi raporunda, dava konusu tasarımların benzerlerine “dayanak tasarım ve markalar arasında rastlanmadığı” belirtilmek suretiyle değerlendirme yapıldığı, bilirkişilerin kendi uzmanlık deneyimlerinin ve dosyaya sunulan deliller dışında yaptıkları araştırmaların sonucuna göre, dava konusu tasarımların mutlak yenilik koşulunu sağlayıp sağlamadığı konusunda bir değerlendirmede bulunmadığı, dava dilekçesinde hükümsüzlük talebinde de bulunulduğundan davacı tarafça YİDK’ye itiraz aşamasında dayanılmasa da dava dilekçesinde dayanılan ve mutlak yenilik koşulu açısından her halükarda değerlendirilmesi gereken 2014/01347-1 ve 2013/04394-1 numaralı tasarımların karşılaştırılmasının yapılmadığı, mutlak yenilik araştırması ve 2014/01347-1 ve 2013/04394-1 numaralı tasarımları dava konusu tasarımlarla karşılaştırılması için alınan ek bilirkişi raporuna göre dava konusu tasarımlarla benzer bir tasarıma rastlanmadığı, davacının itirazında dayandığı 2014/01347-1 numaralı tasarımın dava konusu tasarımlardan tamamen farklı olduğu, 2013/04394-1 numaralı tasarımın ise “baza” ürününe ait olduğu ve dava konusu tasarımlarla hiçbir ilgisinin bulunmadığı, davalıya ait 2014/03723-1,2 ve 4 numaralı tasarımların yenilik ve ayırt edici nitelik koşullarını sağladığı, ancak bu sonuca davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabul edilerek duruşma açılmasından ve işin esasına yönelik yeni bir inceleme yapılmasından sonra varıldığı gerekçesiyle kabulüne, ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılarak davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İlk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik olarak yapılan istinaf başvurusu üzerine HMK’nın 355 vd. maddeleri kapsamında yöntemince yapılan inceleme sonucunda Bölge Adliye Mahkemesince esastan verilen nihai kararda, dosya kapsamına göre saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kurallarına aykırı bir yön olmadığı gibi HMK’nın 369/1. ve 371. maddelerinin uygulanmasını gerektirici nedenlerin de bulunmamasına göre usul ve yasaya uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.


Tasarım Davaları ve Tasarım Avukatı

Bardak Tasarımları Arasındaki Benzerlik, Bilgilenmiş Kullanıcı 6165

Tasarım Hükümsüzlüğü ve Tasarım Hükümsüzlüğü Kararının Etkileri


İletişim Kurun


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz