Haz 22, 2020
100 Görüntüleme

Ancak Görünen Kısımlar Tasarım Korumasından Faydalanır

Yazan
banner

Davalı tasarımlarının profil tasarımı olması sebebiyle bileşik ürüne uygulanması durumunda tasarıma konu iç kısımların dışarıdan görünmeyeceği, ürünün görünebilecek dış cepheleri bakımından ise korunacak bir tasarım unsurunun bulunmadığı, görünmeyen tasarım mahiyetindeki dava konusu 2014/05576-22 sıra numaralı tasarımın, 554 Sayılı KHK’nın 3/a maddesi uyarınca

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2018/721 K. 2019/2379 T. 27.3.2019

Davacı vekili; müvekkilinin 1960 yılında bakır ve kurşun üretimi ile ticari hayatına başladığını, 1980 yılında ürettiği pencere, kasa ve kapı profilleri ile sektöründe bilinen bir firma haline geldiğini ve kendi emeği ile geliştirmiş olduğu pencere, kasa, kapı profillerini endüstriyel tasarım olarak tescil ettirerek koruma altına aldığını, davalılardan …’in 2014/05576 numaralı çoklu endüstriyel tasarım başvurusunda bulunduğunu, bu başvuruya müvekkili şirketin 2010/02141 ve 2009/04950 numaralı çoklu tasarımlarını mesnet göstererek itiraz ettiğini,… tarafından itirazın kısmen reddine karar verildiğini, davalının 2014/05576-22 sıra numaralı tasarımıyla davacının 2009/04950-7 sıra numaralı tasarımının ayırt edilemeyecek kadar aynısı ve/veya benzeri olduğunu, dava konusu tasarımın davalı …’ten çok daha önce müvekkili şirket tarafından kamuya sunulduğunu ve TPMK nezdinde tescil edildiğinden yenilik vasfını haiz olmadığını ileri sürerek davalı TPMK …’nın 2015/T-401 Sayılı kısmen red kararının iptalini, davalı tasarımının hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

İlk derece mahkemesince dosya kapsamına göre; dava konusu 2014/05576-22 sıra numaralı davalı tasarımının, 2009/04950-7 sıra numaralı davacı tasarımıyla iç kesit görünümü bakımından bilgilenmiş kullanıcı tarafından algılanan bütünlüğü etkilemeyecek küçük ayrıntılarda farklılaştığı, dış görünüm itibariyle benzer olması sebebiyle yenilik ve ayırt edicilik koşullarını sağlamadığı, davalı tasarımlarının profil tasarımı olması sebebiyle bileşik ürüne uygulanması durumunda tasarıma konu iç kısımların dışarıdan görünmeyeceği, ürünün görünebilecek dış cepheleri bakımından ise korunacak bir tasarım unsurunun bulunmadığı, görünmeyen tasarım mahiyetindeki dava konusu 2014/05576-22 sıra numaralı tasarımın, 554 Sayılı KHK’nın 3/a maddesi uyarınca tescile konu edilemeyeceği gerekçesiyle davanın kabulüne, davalı … ….’nın 24/07/2015 tarih 2015/T-401 Sayılı kararının davacının itirazının 2014/05576-22 Sayılı tasarım yönünden reddi ile ilgili kısım yönünden iptaline, diğer davalı adına tescilli 2014/05576-22 Sayılı tasarımın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir.

Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK’nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

 

Yazı Kategorileri:
Tasarım

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz