Tem 7, 2020
459 Görüntüleme

Marka, Patent, Tasarım, Hukuki İşlemler

Yazan
banner

SMK m. 148’e göre; Sınai mülkiyet hakkı devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen hukuki işlemler işletmeden bağımsız olarak gerçekleştirilebilir.
(3) Sınai mülkiyet hakkına ilişkin hukuki işlemler yazılı şekle tabidir. Devir, lisans ve rehin sözleşmelerinin geçerliliği, ancak resmî şekilde
yapılmış olmalarına bağlıdır.
(4) Sınai mülkiyet hakkına ilişkin hukuki işlemler Sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır. Bu Kanunun 75. ve 117.maddeleri
saklı kalmak üzere, Sicile kaydedilmeyen hukuki işlemlerden doğan haklar iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

Marka, patent, tasarım gibi sınai haklara ilişkin hukuki işlemler daha önceki kararnamelerden farklı olarak marka, patent, tasarım haklarıyla ilgili ayrı ayrı düzenleme yapmak yerine ortak hükümlerde hepsini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Önceki kararnamelerden farklı olarak birçok eksiklik ile netlik göstermeyen hususlar giderilmiştir.

Hacizli Markanın Devri

Marka Rehni

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2009-84-555

https://core.ac.uk/download/pdf/51099665.pdf


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz