Ara 31, 2020
122 Görüntüleme

Öğretim Üyesi Olarak Yaratılan Eser: FSEK m. 18 15050

Yazan
banner

FSEK m. 18. maddesi uyarınca davacı üniversite öğretim üyesi olarak görevi gereği meydana getirdiği eser niteliğindeki sorular üzerinde mali hak sahibi olup, anılan yasa maddesine göre üniversitenin sadece mali hakları kullanma yetkisine sahiptir


Yargıtay 11. HD. T. 20.03.2009, E. 2007/15050, K. 2009/3326

Davacı vekili, Ankara üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi olan müvekkilinin sınavlarda kullanılmak üzere hazırladığı eser niteliğindeki test kitapçıklarında yer alan sorulardan 33 tanesinin davalı şirket tarafından yayınlanan KPSS Eğitim Bilimleri Hazırlık kitabında izin alınmaksızın aynen yayınlandığını böylece davacının gizli olan soruları öğrencilere uygulanan sınavlarda sorma olanağı kalmadığından yeniden soru hazırlamak durumunda kaldığı gibi, kitabı okuyan ve okumayan öğrenciler arasında sınav başarı durumu bakımından telafisi imkansız haksızlıklar meydana geldiğini ve bu durumun müvekkilinin saygınlık ve itibarını zedelediğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla 6.000 TL manevi 2.000 TL maddi olmak üzere toplam 8.000 TL tazminatın faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, birleşen davanın ise reddini savunmuştur.

Davalı vekili, kitabı yayınlayan kuruluşun K. Yayıncılık olup, müvekkiline husumet düşmeyeceğini, davacının yayınlanan soruları kitabın yayınından sonraki sınavlarda sorduğunu, asıl onun kitaptaki soruları izinsiz kullandığını belirterek, davanın reddini savunmuş, birleşen davada ise müvekkilinin 2001 yılında yayınladığı KPSS Eğitim Bilimleri isimli kitapta kullanılan sorulardan 15 tanesinin davalı tarafından ilk kez 15.01.2002 tarihinde yapılan sınavda kullanıldığını ileri sürerek, FSEK m. 68 uyarınca telif ücretinin 3 katı 100 TL maddi ve 70. maddesi uyarınca 3.000 TL manevi tazminatın intihal tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir;

Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki deliller ve bilirkişi raporuna göre dava konusu soruların davacı tarafından hazırlanıp davalı yayını kitapta hukuka aykırı olarak yayınlandığı gerekçesiyle, asıl davanın kısmen kabulüyle FSEK’nun 68. maddesi uyarınca üç katı olarak hesaplanan 990 TL telif tazminatı ile 70. maddesi uyarınca 6.000 TL manevi tazminatın temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, birleşen davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davalı-karşı davacı H. K. Özel Eğitim Öğretim Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. vekilince temyiz edilmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve 5846 sayılı FSEK m. 18. maddesi uyarınca davacı üniversite öğretim üyesi olarak görevi gereği meydana getirdiği eser niteliğindeki sorular üzerinde mali hak sahibi olup, anılan yasa maddesine göre üniversitenin sadece mali hakları kullanma yetkisine sahip olması nedeniyle ihlal halinde eser sahibi sıfatıyla tecavüz eden aleyhine dava açma hakki bulunmasına göre, davalı-birleşen dava davacısı H. K. Özel Eğitim Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Eserin Mali Haklarına İlişkin Sözleşmenin Yazılı Olması ve Konuları Olan Hakların Ayrı Ayrı Gösterilmesi 6295

Çalışanların Eser Sahipliği; Maddi ve Manevi Hak Ayrımı 2687


eser sahipliği eser sahipliği, üniversite eser sahipliği üniversite eser sahipliği, eser sahipliği dava eser sahipliği dava, eser dava eser dava,   fsek dava fsek dava,  telif dava telif dava,  fsek ankara avukat fsek ankara avukat, fsek ankara dava fsek ankara dava,  telif ankara dava telif ankara dava, telif tecavüz dava telif tecavüz dava, eser tecavüz dava eser tecavüz dava,  fsek avukat fsek avukat,  telif tecavüz telif tecavüz,  telfi ihlal telfi ihlal, telif ihlal dava telif ihlal dava, telif ihlal avukat telif ihlal avukat


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz