Oca 6, 2021
8 Görüntüleme

Duvar Resimleri; Telif Hakkı

Yazan
banner

Davacıya ait duvar resimlerinin bulunduğu mekanın FSEK 40. maddesinde belirtilen “umumi yollar, caddeler ve meydanlar” kapsamında olmadığını, mekanın başkasına ait olmasının FSEK 57 uyarınca eser sahibinin haklarını kullanmasına engel olmayacağı, davalıların klip çekimi ile davacıya ait duvar resimlerini izin olmadan klip içinde ana unsur olarak kullanmak suretiyle münhasıran eser sahibine ait olan FSEK 21. Maddesindeki işleme, 22. maddesindeki çoğaltma 24. maddesindeki umuma arz haklarının ihlal edildiğini…

Yargıtay 11. HD. T. 07.05.2007, E. 2006/2705, K. 2007/7055

Davacı vekili, müvekkilinin tanınmış bir ressam olduğunu, yılbaşı programı nedeniyle T.D.İ. ait İstanbul’da Karaköy 4 numaralı antreponun duvarlarına özgün resimler yaptığını, TV’lerde yayınlanarak tüm ülke düzeyinde izlendiğini, müvekkiline ait bu resimlerin davalı müzik grubunun “Kime Zarar” isimli müzik parçasının klibinde fon olarak izinsiz kullanıldığını ve TV’lerde yayınlanmak suretiyle FSEK 24 ve 25. maddelerinin ihlal edildiğini, FSEK 22/2 anlamında çoğaltıldığını dans ve müzik ile birleştirilerek FSEK 21 anlamında işleme hakkının FSEK 14. anlamında izinsiz olarak umuma arz hakkının FSEK 15. maddesi doğan manevi haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek fazlaya ilişkin hakların saklı kalmak üzere FSEK 68 gereğince 6 milyar maddi, FSEK 70/1gereğince 3 milyar manevi tazminatın tahsiline, olay tarihinden itibaren faiz uygulanmasına, hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Tin. ….A.Ş. vekili, davacı tarafından mekanın duvarlarına yapılan resimlerin o mekanın mütemmim cüz’ü haline geldiğinden hak iddia edilemeyeceğini, müvekkilinin yayın için gelen kliplerdeki resimlerin kullanımı hususunda izin alınıp alınmadığını araştırma yükümlülüğü bulunmadığını, savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı C.Y. ve İ.Ç. vekili, müvekkillerinin iyi niyetle klip çekilen mekandaki resimlerin kime ait olduğunun araştırılmadığını, mekan sahibi tarafından uyarılmadıklarını, resimlerin daha önce yayınlanmak suretiyle umuma arz edildiklerini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve tüm dosya kapsamına göre davacıya ait duvar resimlerinin bulunduğu mekanın FSEK 40. maddesinde belirtilen “umumi yollar, caddeler ve meydanlar” kapsamında olmadığını, mekanın başkasına ait olmasının FSEK 57 uyarınca eser sahibinin haklarını kullanmasına engel olmayacağı, davalıların klip çekimi ile davacıya ait duvar resimlerini izin olmadan klip içinde ana unsur olarak kullanmak suretiyle münhasıran eser sahibine ait olan FSEK 21. Maddesindeki işleme, 22. maddesindeki çoğaltma 24. maddesindeki umuma arz haklarının ihlal edildiğini, FSEK 68. maddesine dayanan tazminat taleplerinde kusur aranmadığını, davacının FSEK 14 ve 15. maddesinde açıklanan manevi haklarının da ihlal ettiğini, faizin haksız fiil tarihinden itibaren hesaplanması gerektiğini ileri sürerek davanın kabulü ile 6.000 YTL maddi, 3.000 YTL manevi tazminatın ilk olay tarihi olan 25.06.2003 tarihinden itibaren reeskont faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline FSEK 78. maddesi gereğince hükmün ilanına karar verilmiştir.

Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.

1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Dava, eser sahibinin FSEK’dan kaynaklanan haklarının ihlali nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmekle birlikte davacının resimlerinin izinsiz olarak kullanılmak suretiyle mali ve manevi haklarına tecavüz edilmesi halinde maddi ve manevi tazminat bakımından haksız fiil ilişkisinin doğduğu, somut olayda resimlerin kullanıldığı klibin ilk kez yayınlandığı tarih itibariyle davalıların temerrüde düştüğü kabul edilip, temerrüt faiz başlangıcının buna göre tayini gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş ve kararın bu nedenle bozulması gerekmiş ise de anılan yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün, HUMK’un 438/7’nci maddesi uyarınca düzeltilerek onanması yol

telif avukat telif avukat, telif hakkı resim telif hakkı resim,  telif hakkı ihlali telif hakkı ihlali, telif dava telif dava,  telif ankara dava telif ankara dava, telif ankara avukat telif ankara avukat,  telif hakları telif hakları, fsek dava fsek dava, fsek ankara dava fsek ankara dava, fsek ankara avukat fsek ankara avukat, telif tecavüz avukat telif tecavüz avukat, telif ihlal avukat telif ihlal avukat,  eser resim eser resim

 

Yazı Kategorileri:
FSEK

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz