Şub 2, 2021
257 Görüntüleme

Kitabın Sahibinden İzinsiz Değiştirilerek Yayınlanması; Manevi Hak İhlali 1038

Yazan
banner

Eserin sahibinin izni alınmaksızın eser adına ve içeriğine ekleme yapılarak satışa arz edilmesinin eser sahibinin manevi haklarını ihlal anlamına gelir.


Yargıtay 11. HD. T. 02.03.2006, E. 2005/1038, K. 2006/2142

Davacı vekili, müvekkilinin davalı yayınevi ile “İş Davaları” isimli kitabın basım, yayım ve dağıtımı için O1.11.2000 başlangıç tarihli telif hakları sözleşmesi yaptığını, ancak davalının sözleşmedeki hükümlere aykırı davranarak müvekkilinin iznini almadan eser üzerinde değişiklik yapmak suretiyle 1475 sayılı İş Kanunu’na göre hazırlanan kitaba 4857 sayılı yeni İş Kanunu metnini ekleyerek eseri bu şekli ile çoğaltıp, yayınladığını, oysa ki davalı yayınevine basım hakkı verilen kitabın yeni yasa ile ilgisi bulunmadığını ve bu konuda bilgiler içermediğini, davalının izinsiz olarak eserde değişiklik yapması ve ayrı bir telif hakkı ödememesi nedeniyle maddi ve manevi kararının ihlal edildiğini ileri sürerek, manevi haklarının ağır şekilde ihlalinden dolayı 10.000.000.000 TL manevi tazminatın ve FSEK m. 68 uyarınca rayiç telif sözleşmesinin üç katı olarak şimdilik 1.000.000.000 TL maddi tazminatın faizleriyle tahsiline, eserin çoğaltılması ve yayınlanmasının durdurulmasına, manevi hakların ihlalinden dolayı kararın kesinleşmesinden sonra FSEK m. 78.  uyarınca ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiş, yargılama sırasında maddi tazminat talepleri saklı kalmak kaydıyla FSEK m. 68. uyarınca telif tazminatının üç katı tutarı tazminat talebinden vazgeçtiklerini bildirmiştir.

Davalı vekili, müvekkili ile davacı arasında imzalanan telif sözleşmesine konu esere herhangi bir eklenti yapılmadığını, sadece 4857 sayılı İş Kanunu’nun bir fasikül olarak gösterildiğini, kitapta tamamen orijinal metne sadık kalındığını, yeni İş Kanunu hakkında herhangi bir görüş, yorum, içtihat konulmadığını, dolayısıyla davacının iddia ettiği gibi izin alınmaksızın yapılmış bir eklenti veya değişikliğin söz konusu olmadığını savunarak davanın reddini ve müvekkilinin ticari itibarının bu dava nedeniyle zedelendiğini ileri sürerek 1.000.000.000 TL manevi tazminata karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davalının eser sahibi davacının izni olmaksızın esere yaptığı müdahalenin eser sahibinin şeref ve itibarını zedelediği, eski yasaya göre hazırlanmış bir kitabın yeni yasaya göre hazırlandığı izlenimi verilerek tüketiciye sunulduğu, eserin sahibinin izni alınmaksızın bu şekilde eser adına ve içeriğine ekleme yapılarak satışa arz edilmesinin eser sahibinin manevi haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle FSEK m. 70/1.  hükmü gereğince takdiren 8.000.000.000 TL manevi tazminatın 16.02.2004 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınmasına; ekleme yapılarak oluşturulan kitabın çoğaltılmasının ve dağıtımının yapılmasının durdurulmasına, basılan nüshaların toplanmasına; davacının menfaati bulunması nedeniyle masrafları davalıdan alınmak üzere kesinleşmiş karar özetinin gazetede ilanına karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Eser Sahipliği ve Eser Sahibinin Belli Olmaması 217

Eserde izinsiz Değişiklik Yapma ve Manevi Hak İhlali 992

fsek dava fsek dava fsek avukat fsek avukat fsek ankara avukat fsek ankara avukat fsek ankara dava fsek ankara dava fsek tazminat fsek tazminat telif avukat telif avukat telif dava telif dava telif tazminat telif tazminat eser tecavüz eser tecavüz  fsek tecavüz avukat fsek tecavüz avukat  fsek dava avukat fsek dava avukat fsek tazminat avukat fsek tazminat avukat


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz