Şub 16, 2021
132 Görüntüleme

Eser Sahibinin İsminin Değiştirilmesi; Manevi Hak İhlali 7609

Yazan
banner

Eser üzerindeki manevi hakların eser sahibinde kalmasına karşın mali hakların çalıştırana ait olduğu, anılan eser üzerinde gerçekleştirilen eylemin 15. maddedeki eser sahibinin isminin değiştirilmesi olduğu, bu hususun manevi hak ihlali olmasına rağmen davacının manevi hak ihlaline dayalı isteminin karşılığını 68/1. maddeye dayandırdığı, anılan maddenin mali haklara ilişkin olduğu, bu maddeye dayanarak manevi hak istenemeyeceği gerekçesiyle, L. Mühendislik Ltd. Şti. açtığı davanın feragat nedeniyle reddine, diğer davacının açtığı davanın reddine karar verilmiştir.


Yargıtay 11. HD. T 25.04.2005, E. 2004/7609, K. 2005/4156

Davacı vekili, davalılardan A. Yapı San. Tic. A.Ş.’nin yapımını üstelendiği yer altı çarşısının elektrik projesinin müvekkilince hazırlandığını, çarşıdaki proje değişikliği nedeniyle elektrik projesinin de değiştirilmesinin gerektiği, müvekkilinin askerde olduğu sırada davalılardan Ö.B.’nın vekilinin projesinin yalnızca dış kapak şeklini değiştirmek suretiyle projeyi onaylattığını, bu şekilde müvekkilinin fikri haklarına tecavüzde bulunulduğu gibi, haksız rekabette yaratıldığını ileri sürerek, projenin haksız kullanımından dolayı 610.000.000 TL.’nın davalılardan tahsilini talep ve dava etmiş, birleşen 2003/23 esas sayılı dosyada davalı olarak B. Mühendislik Ltd. Şti. gösterilmiş, birleşen 2003/115 esas sayılı dosyada dava değeri 20.000.000.000 TL olarak gösterilmiştir.

Davalı A. Yapı San. Tic. A.Ş. vekili, projenin L. Mühendislik Ltd. Şti. tarafından çizildiğini, ücretinin ödendiğini, her türlü tasarruf hakkının müvekkiline ait olduğunu, projeye onay alınamaması üzerine tadilat isteklerinin L. Mühendislik Ltd. Şti. tarafından yerine getirilmemesi üzerine L. Mühendislik Ltd. Şti.nin bilgisi dahilinde başka bir projeciye eksikliklerin tamamlatıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı Ö.B. vekili, elektrik tesisatı projesinin fikir ve sanat eseri niteliğinde bir iş olmadığını, davacının askerde olması nedeniyle tadilat işinin müvekkiline önerildiğini, davacının projesinden ayrı bir proje hazırlandığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre, çizimi yapılan elektrik uygulama projesinin ilim ve edebiyat eseri niteliğinde bulunduğu, eser sahibi davacı Seyhan Yazırlı’nın çizim ve tadilat sırasında L. Mühendislik Ltd. Şti.nin işçisi olduğu, eser üzerindeki manevi hakların eser sahibinde kalmasına karşın mali hakların çalıştırana ait olduğu, anılan eser üzerinde gerçekleştirilen eylemin 15’inci maddedeki eser sahibinin isminin değiştirilmesi olduğu, bu hususun manevi hak ihlali olmasına rağmen davacının manevi hak ihlaline dayalı isteminin karşılığını 68/1’inci maddeye dayandırdığı, anılan maddenin mali haklara ilişkin olduğu, bu maddeye dayanarak manevi hak istenemeyeceği gerekçesiyle, L. Mühendislik Ltd. Şti. açtığı davanın feragat nedeniyle reddine, diğer davacının açtığı davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Eser Mali Hakların Kullanımı ve Bunların Birbirinden Bağımsızlığı 19-788

fsek dava fsek dava fsek avukat fsek avukat fsek tazminat fsek tazminat eser tecavüz eser tecavüz eser ihlal eser ihlal eser tecavüz avukat eser tecavüz avukat telif tecavüz avukat telif tecavüz avukat telif tecavüz dava telif tecavüz dava telif hakları ihlali telif hakları ihlali telif avuaktı telif avuaktı fsek avukatı fsek avukatı telif avukatı ankara telif avukatı ankara fsek avukatı ankara fsek avukatı ankara


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz