Şub 16, 2021
331 Görüntüleme

Sinema Eserleri Üzerindeki Hak Sahipliği 1017

Yazan
banner

Sinema eserleri üzerinde yapımcısının adının belirtilmesi o kişinin eser sahibi olduğu yönünde karine oluşturursa da karinenin aksi iddia ve her türlü delille ispat edilebilir. Zira, eser sahibi/sahipleri maddi fiilleriyle eseri meydana getiren kişi/kişilerdir. FSEK kapsamında eser sahipliği devredilemezse de somut uyuşmazlıkta davacı şirketin hakları devraldığı  mirasçıları, hem Beyoğlu 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 1998/459 Esas sayılı dosyasıyla görülen davadan feragat etmek suretiyle o davada dava konusu edilen filmlerin, mülkiyetinin, eser sahipliğinin, mali ve manevi haklarının %50’sinin … varisleri olarak kendilerine ait olduğunun tespiti talebinden, hem de 16.12.2000 tarihli sözleşme ile açıkça …’ın eserlerin yapımcısı olduğu ve bu yüzden hak sahibi bulunduğu yönündeki iddialarından davalı Arzu Film A.Ş. lehine feragat etmiştir. Bu bakımdan anılan haklardan feragat eden … mirasçılarından hakları devraldığını iddia eden davacının açtığı bu davanın, mirasçıların 1998/459 Esas sayılı davadaki feragat ile hem davadan hem de dava konusu haktan vazgeçmeleri nedeniyle eser sahipliğinin tespiti ve tazminat talebinde bulunamayacakları, mali bir hakkı devre selahiyetli olmayan kimseden iktisap edenin iyiniyetli olsa bile korunamayacağı gerekçeleriyle davanın reddine dair verilen karar yerinde olduğundan davalı vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulü ile Dairemizin 24.10.2018 gün ve 2017/952 Esas- 2018/6624 Karar sayılı bozma ilamının kaldırılmasına ve mahkeme kararının onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.


Yargıtay 11. Hukuk Dairesi  2019/1017 E.  ,  2020/4126 K.

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14.04.2016 gün ve 2015/251 – 2016/59 sayılı kararı bozan Daire’nin 24.10.2018 gün ve 2017/952 – 2018/6624 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:
Davacı temsilcisi, davaya konu sinema eserlerinin 1989 yılında vefat eden …’ın münferiden yapımcısı olduğu ve ilk tespitlerini gerçekleştirdiği filmler olduğunu, vefatından sonra mirasçılar arasında ve mirasçılar ile davalı arasında bazı ihtilafların çıktığını, yapılan sulh ve feragat sözleşmesi ile açılan davaların neticelendirildiğini, dava konusu Tosun Paşa (1976), Kibar Feyzo (1978), Hababam Sınıfı (1975) ve Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975) isimli 4 adet yerli sinema eserinin tüm mali haklarının ve yapımcı bağlantılı haklarının yapımcı mirasçılarıyla akdedilen 17.02.2015 tarihli devir sözleşmesi ile davacı şirkete geçtiğini ileri sürerek adı geçen eserlere ilişkin mali hakların davacı şirkete ait olduğunun tespiti ile davalının vaki ve muhtemel tecavüzünün men’ine, FSEK m.68 uyarınca üç katı hesabıyla şimdilik 10.000.- TL tazminatın ihlal tarihlerinden itibaren işleyecek en yüksek avans faizi ile davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamı uyarınca, davacının aktif husumetinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine dair verilen kararın davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine karar Dairemizce bozulmuştur.
Bu kez, davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dava, sinema eserleri üzerinde hak sahibi olunduğunun tespiti, tecavüzün meni, tazminatın tahsili istemine ilişkin olup davacı, dava konusu edilen 4 adet sinema eserinin yapımcısının … olduğunu, yapımcının mirasçılarından eser sahipliğine ilişkin hakları devraldığını ileri sürmüştür. … mirasçıları ile davalı şirket arasında daha önce görülen Beyoğlu 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 1998/459 Esas sayılı dosyasında mirasçılar, işbu davada da dava konusu edilen filmlerin de içinde yer aldığı 97 adet filmin, mülkiyetinin, eser sahipliğinin, mali ve manevi haklarının %50’sinin Süleyman Nahit -/-

Ataman varisleri olarak kendilerine ait olduğunun tespiti ile uğranılan zararın tahsilini istemişler, bilahare de davadan feragat etmişlerdir. Mahkemece 23.03.2001 tarih ve 2001/167 sayılı karar ile feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir. Ayrıca … mirasçıları vekili Av.Serdar Mutlu ile davalı şirketin de içinde bulunduğu taraflar arasında düzenlenen 16.10.2000 tarihli sözleşmenin 3/b maddesinde, … mirasçılarının yukarıda anılan Beyoğlu 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 1998/459 Esas sayılı dosyası ile görülmekte olan davadaki tüm hak ve taleplerinden ve davadan gayri kabili rücu feragat ettikleri, 3/e maddesinde davalara ve ihtilaflara konu bütün sinema eserleri (filmler) üzerindeki her türlü hak ve hisse iddia ve taleplerinden feragat ettikleri, sinema eserlerinin 5846 ve 3257 sayılı Kanunlar ile sair mevzuatta gösterilen her türlü telif haklarının, mali ve manevi haklarıyla sair haklarının ve selahiyetlerinin münhasıran ve sınırsız olarak Arzu Film San. ve Tic. A.Ş.’ye ait bulunduğu; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, radyo ve TV ile yayın ve sair her surette umuma arz, pazarlama ve her türlü ticaretini yapma ve temliki tasarruflarda bulunma haklarının münhasıran Arzu Film San. ve Tic. A.Ş.’ye ait olduğunu kabul, beyan ve teyit ettikleri, 3/f maddesi ile ise müteveffa …’ın ihtilafa konu filmler ve haklar üzerinde %50 hak ve hissesi bulunduğu iddialarından, eserlerin yapımcısı olduğu ve bu yüzden hak sahibi olduğu yönündeki iddialarından Arzu Film San. ve Tic. A.Ş. lehine kesin olarak feragat ettikleri, karşılığında 450.000.- USD tutarındaki çeklerin Ataman’lara tevdi ve teslim edildiği belirtilmiştir. Yine … mirasçıları vekili tarafından Beyoğlu 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 1998/459 Esas sayılı dosyasına hitaben yazılan 23.03.2001 tarihli dilekçede davalara ve ihtilaflara konu bütün filmler üzerindeki her türlü hak ve hisse iddia ve taleplerinden tüm davacıların (miras bırakanlarına da şamil olmak üzere) feragat ettikleri, sinema eserlerinin 5846 ve 3257 sayılı Kanunlar ile sair mevzuatta gösterilen her türlü telif haklarının, mali ve manevi haklarıyla sair haklarının ve selahiyetlerinin münhasıran ve sınırsız olarak Arzu Film A.Ş.’ye ait bulunduğu; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, radyo ve TV ile yayın ve sair her surette umuma arz, pazarlama ve her türlü ticaretini yapma ve temliki tasarruflarda bulunma haklarının münhasıran Arzu Film San. ve Tic. A.Ş.’ye ait olduğu hususu tüm davacılarca kabul, beyan ve teyit edilerek bu beyan ve feragate göre işlem yapılması talep edilmiştir.
Sinema eserleri üzerinde yapımcısının adının belirtilmesi o kişinin eser sahibi olduğu yönünde karine oluşturursa da karinenin aksi iddia ve her türlü delille ispat edilebilir. Zira, eser sahibi/sahipleri maddi fiilleriyle eseri meydana getiren kişi/kişilerdir. FSEK kapsamında eser sahipliği devredilemezse de somut uyuşmazlıkta davacı şirketin hakları devraldığı … mirasçıları, hem Beyoğlu 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 1998/459 Esas sayılı dosyasıyla görülen davadan feragat etmek suretiyle o davada dava konusu edilen filmlerin, mülkiyetinin, eser sahipliğinin, mali ve manevi haklarının %50’sinin … varisleri olarak kendilerine ait olduğunun tespiti talebinden, hem de 16.12.2000 tarihli sözleşme ile açıkça …’ın eserlerin yapımcısı olduğu ve bu yüzden hak sahibi bulunduğu yönündeki iddialarından davalı Arzu Film A.Ş. lehine feragat etmiştir. Bu bakımdan anılan haklardan feragat eden … mirasçılarından hakları devraldığını iddia eden davacının açtığı bu davanın, mirasçıların 1998/459 Esas sayılı davadaki feragat ile hem davadan hem de dava konusu haktan vazgeçmeleri nedeniyle eser sahipliğinin tespiti ve tazminat talebinde bulunamayacakları, mali bir hakkı devre selahiyetli olmayan kimseden iktisap edenin iyiniyetli olsa bile korunamayacağı gerekçeleriyle davanın reddine dair verilen karar yerinde olduğundan davalı vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulü ile Dairemizin 24.10.2018 gün ve 2017/952 Esas- 2018/6624 Karar sayılı bozma ilamının kaldırılmasına ve mahkeme kararının onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Video Paylaşım ve İzleme Sitelerinin FSEK Anlamında Sorumluluğu 6453

Eser Sahipliği ve Eser Sahibinin Belli Olmaması

https://www.cnnturk.com/2010/kultur.sanat/sinema/04/28/sinemada.telif.sorunsali/574027.0/index.html


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz