Şub 18, 2021
156 Görüntüleme

Telif Hakkına Konu Eserin Eğitim Amaçlı Kullanıldığı Savunması ve Sınırları 4699

Yazan
banner

İlk derece mahkemesince dosya kapsamında alınan 01/09/2016 tarihli , karikatürist ve grafik uzmanı ve hukukçu bilirkişilerin bulunduğu üç kişilik heyetten alınan raporda; davacının grafik tasarımlarının güzel sanat eseri vasfında bulunduğu, davalının Eminönü Belediyesi’ne hazırladığı kitapta yer alan 19 adet grafik resmin bir kısmının aynen, bir kısmının ise değiştirilerek kullanıldığının tespit edildiği, davacının mali haklarından çoğaltma ( FSEK 22 ), işleme ( FSEK 21 ) ve yayma ( FSEK 23 ) haklarının ihlal edildiği, davacının eser sahibi olduğu, güzel sanat eserlerinin izinsiz olarak işlenmesi ve kitapta eser sahibi olarak ismine yer verilmemesi nedeniyle manevi haklarının da ihlal edildiği, davalı tarafça üçüncü şahıs … Ltd. Şti. İsimli şirketten hizmet alındığı, davalı belediyenin sorumlu olmadığına dair savunmanın, FSEK 54. madde de düzenlenen “mali bir hakkı yahut kullanma ruhsatını devre salahiyetli olmayan kimseden iktisap eden hüsnüniyet sahibi olsa bile himaye göremez” hükmü gereğince kabul edilebilir olmadığı, ilk derece mahkemesinin kararında FSEK 34. Madde gereğince kitabın eğitim amaçlı olduğu ve kullanımın hukuka uygun olduğu gerekçesine yer verilmişse de; davacıya ait 19 adet çizimin bir kısmının aynen bir kısmının değiştirilerek kullanıldığı, iktibas yapılırken davacının ismine ve esere usulüne uygun atıflara yer verilmeden kullanıldığı, izinsiz olarak grafik eserler üzerinde değişiklik yapıldığı, kullanımın maksadın haklı göstereceği nispeti aşar şekilde olduğu , FSEK 34. Madde de düzenlendiği şekilde hukuka uygun kullanım bulunmadığı kanaatine varılmakla davanın kısmen kabulü yerine reddine karar verilmesi yerinde görülmemiştir.


İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 16. HUKUK DAİRESİ E. 2017/4699 K. 2020/1006  T. 10.6.2020

İlk derece mahkemesince dosya kapsamında alınan 01/09/2016 tarihli , karikatürist ve grafik uzmanı ve hukukçu bilirkişilerin bulunduğu üç kişilik heyetten alınan raporda; davacının grafik tasarımlarının güzel sanat eseri vasfında bulunduğu, davalının Eminönü Belediyesi’ne hazırladığı kitapta yer alan 19 adet grafik resmin bir kısmının aynen, bir kısmının ise değiştirilerek kullanıldığının tespit edildiği, davacının mali haklarından çoğaltma ( FSEK 22 ), işleme ( FSEK 21 ) ve yayma ( FSEK 23 ) haklarının ihlal edildiği, davacının eser sahibi olduğu, güzel sanat eserlerinin izinsiz olarak işlenmesi ve kitapta eser sahibi olarak ismine yer verilmemesi nedeniyle manevi haklarının da ihlal edildiği, davalı tarafça üçüncü şahıs … Ltd. Şti. İsimli şirketten hizmet alındığı, davalı belediyenin sorumlu olmadığına dair savunmanın, FSEK 54. madde de düzenlenen “mali bir hakkı yahut kullanma ruhsatını devre salahiyetli olmayan kimseden iktisap eden hüsnüniyet sahibi olsa bile himaye göremez” hükmü gereğince kabul edilebilir olmadığı, ilk derece mahkemesinin kararında FSEK 34. Madde gereğince kitabın eğitim amaçlı olduğu ve kullanımın hukuka uygun olduğu gerekçesine yer verilmişse de; davacıya ait 19 adet çizimin bir kısmının aynen bir kısmının değiştirilerek kullanıldığı, iktibas yapılırken davacının ismine ve esere usulüne uygun atıflara yer verilmeden kullanıldığı, izinsiz olarak grafik eserler üzerinde değişiklik yapıldığı, kullanımın maksadın haklı göstereceği nispeti aşar şekilde olduğu , FSEK 34. Madde de düzenlendiği şekilde hukuka uygun kullanım bulunmadığı kanaatine varılmakla davanın kısmen kabulü yerine reddine karar verilmesi yerinde görülmemiştir.

Dosyaya ibraz edilen mahkeme kararı ve bilirkişi raporundan, davacıya ait aynı grafik tasarımların benzer şekilde bir başka belediye tarafından, yine çocuklar için hazırlanan kitapta kullanıldığı uyuşmazlıkta, mahkemece emsal araştırması yapıldığı, …, …org ile … isimli firmalardan celp edilen emsallerdeki rayiç bedeller ile başvuruya konu dosyada bilirkişilerce tespit edilen grafik başına 1.000 TL birim fiyatın dosya kapsamına uygun olduğu, yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç bulunmadığı kanaatiyle, davacı vekilinin istinaf başvurusunun kısmen kabulüne kısmen reddine, mahkeme kararının kaldırılmasına, davanın kısmen kabulüne kısmen reddine, davalı belediye tarafından basımı yaptırılan “…” kitapçığında 19 adet grafik resmin izinsiz kullanımının olduğunun tespitine, rayiç bedel 1.000 TL 19 adet eser için 19.000 TL nin üç katı 57.000 TL’ nin 13/06/2014 tarihinden itibaren değişen oranlarda avans faiziyle davalı taraftan tahsili davacı tarafa ödenmesine, davacının ismine eser sahibi olarak yer verilmediği ve grafik eserlerde izinsiz olarak değişiklik yapıldığı anlaşılmakla 7.500 TL manevi tazminatın 13/06/2014 tarihinden itibaren yasal faiziyle davalı taraftan tahsili davacı tarafa ödenmesine, taraflar arasında farazi sözleşme kurulmuş olup ref talebinin reddine, hüküm kesinleştikten sonra masrafı davalıdan alınmak suretiyle kararın 3 büyük gazeteden birinde ilanına, dava tarihinden sonra grafik eserlerin izinsiz kullanımının men ine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.

İlk derece mahkemesinde yapılan yargılama sırasında davalı vekilinin istifa ettiği, karar tarihinde vekilinin bulunmadığı dikkate alınarak davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmemiştir.

Bilimsel Eserler, Eğitim İstisnası 136

Telif Hakkı İhlali; Temsil Serbestisi, Eğitim Amaçlı Kullanım istisnası 3265

Telif Hakkı Avukatlığı

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/199324#:~:text=FSEK%20m.%2033’e%20g%C3%B6re,mutat%20%C5%9Fekilde%20a%C3%A7%C4%B1klanmas%C4%B1%20%C5%9Fart%C4%B1yla%20serbesttir.


fsek dava fsek dava fsek avukat fsek avukat fsek ankara dava fsek ankara dava fsek ankara avukat fsek ankara avukat telif hakları telif hakları telif hakları dava telif hakları dava telif hakları avukat telif hakları avukat telif hakları hukuka uygunluk telif hakları hukuka uygunluk telif hakları eğitim amaçlı kullanma telif hakları eğitim amaçlı kullanma telif hakları atıf zorunluluğu telif hakları atıf zorunluluğu telif tazminat telif tazminat telif tazminat dava telif tazminat dava  telif avukatı telif avukatı

 

 

 


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz