Ağu 3, 2021
62 Görüntüleme

Trafik Kazası Nedeniyle Değer Kaybı Kazanç Kaybı 1799

Yazan
banner

Davacı taraf, kaza sebebiyle aracında oluşan değer kaybı ile aracın kullanılamamasından doğan kazanç kaybı karşılığı olarak 1.000T L’nin davalılardan tahsili talebinde bulunmuş ancak talep ettiği bedelin ne kadarının değer kaybı ne kadarının kazanç kaybı olduğunu belirtmek suretiyle alacak kalemlerini ayırmamıştır.


YARGITAY 17. HD E. 2016/1799 K. 2016/6151 T. 23.5.2016 BK m. 49

Bu durum karşısında mahkemece, öncelikli olarak davacı tarafa uygun bir süre verilerek davaya konu ettiği 1.000  TL tazminat bedelinin ne kadarının değer kaybı ne kadarının kazanç kaybı olarak talep edildiğinin açıklattırılmasından sonra, yargılamaya devam edilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

Davacı tarafça, iş bu davada araç hasarı talep edilmemiş, ancak kaza sebebiyle uğranıldığı iddia olunan kazanç kaybı ile araçta oluşan değer kaybı istenmiştir. Mahkemece benimsenen 24.11.2014 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda 4.000,00 TL. değer kaybı tazminatına hükmolunmuş ise de, mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda araç değer kaybı hesaplaması doğru yapılmamıştır. Eksik inceleme ve hüküm kurmaya elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre karar verilemez.

Davacı taraf, aracın tamir için bırakıldığı serviste 13 gün parça temini için beklediği, parça temin edilemediğinden aracın tamir için başka bir yere bırakıldığı ve burada da 14 gün içinde tamirinin yapıldığından bahisle toplam 27 günlük süre boyunca aracın kiraya verilememesi sebebiyle kazanç kaybına uğradığı iddiasıyla kazanç kaybı isteminde bulunmuştur.

Davacının kazanç kaybı istemi yönünden mahkemece hükme esas alınan 24.11.2014 tarihli bilirkişi raporunda ise; aracın serviste kaldığı 27 gün için 1.350 TL. kazanç kaybı hesaplandığı, aracın makul tamir süresinin ne olacağı konusunda herhangi bir irdeleme yapılmadan sadece serviste kaldığı süre üzerinden hesap yapıldığı görülmektedir. Bilirkişi raporu, bu yönüyle denetime elverişli ve yeterli olmadığından hükme esas alınamaz.

https://bilirkisiraporlari.com/aracin-kazadan-dolayi-kullanamama-sebebi-ile-kazanc-kaybi-talebi/


trafik kazanç kaybı trafik kazanç kaybı trafik değer kaybı trafik değer kaybı kaza dava ankara kaza dava ankara kaza dava avukat kaza dava avukat kaza dava ankara avukat kaza dava ankara avukat  trafik kazası avukat trafik kazası avukat  trafik kazası ankara avukat trafik kazası ankara avukat


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz